فهرست:MaskhKafkaHedayat.pdf

Transclusion_Status_Detection_Tool
از ویکی‌نبشته

فهرست

 • راجع به قضاوت دربارهٔ آثار و شخصیت کافکاصفحهٔ: ۶
 • مسخ» ۹–۱۳۷
 • گراکوس شکارچی» ۱۳۹–۱۵۴
 • مهمان مردگان:
 •  متن» ۱۵۵–۱۶۳
 •  تفسیر» ۱۶۴–۱۷۲
 • شمشیر:
 •  متن» ۱۷۳–۱۷۷
 •  تفسیر» ۱۷۸–۱۸۱
 • در کنیسهٔ ما:
 •  متن» ۱۸۳–۱۹۴
 •  تفسیر» ۱۹۵–۲۰۱