پرش به محتوا

مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶

از ویکی‌نبشته
مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۵ مذاکرات مجلس شورای ملی دورهٔ شانزدهم مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ - نخست وزیران: علی منصور - حاجیعلی رزم‌آرا - حسین علاء - محمد مصدق - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت


نخست وزیر - علی منصور

[ویرایش]


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ نشست ۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت گزارش مربوط به انتخابات هیئت رئیسه شعب ششگانه و اعضای کمیسیون تحقیق ۳ - قرائت اعتبارنامه‌ها به وسیله مخبرین شعب و تصویب ۹۸ اعتبارنامه ۴ - دستور جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب یک فقره اعتبارنامه ۳ - انتخاب رئیس مجلس ۴ - بیانات رئیس مجلس شورای ملی ۵ - تصویب یک فقره اعتبارنامه آقای افشار صادقی ۶ - انتخاب بقیه هیئت رئیسه ۷ - موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۵ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: امینی- کشاورز صدر – حاذقی – اسلامی ۳ - قرائت نامه آقای دیوان بیگی سناتور ۴ - تصویب سه فقره اعتبارنامه ۵ - معرفی هیئت دولت ۶ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - انتخاب کمیسیونها ۳ - تصویب دو فقره اعتبارنامه ۴ - معرفی آقای دکتر فاطمی به معاونت نخست وزیری ۵ - طرح برنامه دولت ۶ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور ۳ - اعلام نتیجه رای کمیسیون‌ها ۴ - بقیه مذاکره در برنامه دولت ۵ - تصویب یک فقره اعتبارنامه ۶ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت نامه تودیع مقام ریاست ۳ - اعلام نتیجه آراء کمیسیونها ۴ - تصویب یک فقره اعتبارنامه ۵ - نطق قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی – تیمورتاش – اردلان- ابریشم کار ۶ - بقیه مذاکره در برنامه دولت ۷ - تقدیم بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۸ - بقیه مذاکره در برنامه د ولت ۹ - موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: اسلامی - تیمورتاش - دکتر مجتهدی - فقیه‌زاده - دکتر سیدامامی ۳-دوفقره سوال آقایان: آشتیانی‌زاده - کشاورز صدر از آقایان وزیر کشور و وزیر دادگستری ۴- بقیه مذاکره در برنامه دولت ۵- موقع مجلس آینده - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- نطق قبل از دستور - آقایان: شهاب خسروانی - نبوی - ناظرزاده - دکتر مصباح‌زاده ۳- طرح برنامه دولت و مذاکره در اطراف آن ۴- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی آقای بهنیا بمعاونت وزارت دارائی و تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقا نخست وزیر ۳- طرح و تصویب لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه اول سال ۱۳۲۹ ۴- تعیین موقع و دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان، موقر ـ دکتر علوی ۳- سؤال اقای دکتر راجی از وزارت دادگستری راجع به عملیات گمرک خرمشهر و جواب آن ۴ ـ سؤال آشتیانی زاده از وزارت جنگ راجع به احضار مشمولین و جواب آن ۵- بیانات آقایان: محمدعلی مسعودی، امامی خوئی ۶- قرائت تلگراف اهالی کاشمر ۷- انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس ۸- تعیین موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۶ - دربرگیرنده:۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره راجع به تحلیف چند نفر آقایان نمایندگان ۳- توضیحات آقای نایب رئیس دایر به اجرای اصل ۲۷ متمم قانون اساسی در مورد قانون دو دوازدهم ۴- بیانات قبل از دستور آقایان موقر و شوشتری و بهادری ۵- معرفی آقایان: وزیر کشور و دارایی و معاون وزارت بهداری و تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای نخست وزیر و بیانات ایشان راجع به وقایع شاهی ۶- اجرای مراسم تحلیف از طرف هشت نقر آقایان نمایندگان ۷- مذاکره راجع به تشکیل مجلسین برای تجدید نظر و تعیین اصول اساسی و طرح قوانین انتخابات و مطبوعات ۸- اخذ رای جهت انتخابات هشت نفر کسری اعضای دیوان محاسبات ۹- تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات بوسیله آقای وزیر کشور ۱۰– اخذ رای جهت انتخاب شش نفر اعضای هیئت سازمان برنامه ۱۱- تعیین وقت و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان مکرم - شوشتری - آشتیانی‌زاده - دکتر علوی - ارباب ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف چهار نفر از نمایندگان ۴- قرائت نتیجه آرای متخذه اعضای هیات نظارت برنامه و اعضای دیوان محاسبات ۵- عدم تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به اصلاح چند ماده از آیین‌نامه داخلی و تصویب ارجاع اصلاح آیین‌نامه کمیسیون ۱۲ نفری منتخب از شعب ۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به پنجاه میلیون اعتبار برای امور عمرانی و بیکاران ۷- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۸ - دربرگیرنده:۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان مکرم - شوشتری - آشتیانی‌زاده - دکتر علوی - ارباب ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف چهار نفر از نمایندگان ۴- قرائت نتیجه آرای متخذه اعضای هیات نظارت برنامه و اعضای دیوان محاسبات ۵- عدم تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به اصلاح چند ماده از آیین‌نامه داخلی و تصویب ارجاع اصلاح آیین‌نامه کمیسیون ۱۲ نفری منتخب از شعب ۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به پنجاه میلیون اعتبار برای امور عمرانی و بیکاران ۷- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس هفتم اردیبهشت ۲ - اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر آقایان نمایندگان ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: صفوی و پیراسته و دکتر جلالی و دولت آبادی ۴ - سؤال آقای اسلامی راجع به اعتصاب دانشجویان دانشکده پزشکی از وزارت بهداری و جواب آن ۵ - سؤال آقای کشاورز صدر راجع به پرونده‌های آقای احمد قوام از وزارت دادگستری و جواب آن ۶ - طرح گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به شور اول فروش خالصجات ۷ - تقدیم دو فقره لایحه ازطرف آقای وزیر دارائی ۸ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۱ - دربرگیرنده: ۱- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای محمدعلی نصرتیان ۲- تصویب صورت مجالس ۱۲ و ۱۴ اردیبهشت ۳- طرح سوال آقای ناظرزاده کرمانی و جواب آقای وزیر کشور ۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به شور اول فروش خالصجات ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکره نسبت به گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصجات ۲- معرفی آقای فروزان به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر دارایی ۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصجات ۴- تصویب نمایندگی آقای رستم گیو نماینده زرتشتیان ۵- تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به الغای تصمیم هیات در باب تقسیمات کشور ۶- مذاکره در فوریت طرح قانونی راجع به پرونده قتل محمد مسعود و عدم تصویب فوریت ۷- بفیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصجات ۸- بیانات بعد از دستور آقایان: آصف و وزیر کشور ۹- قرائت اسامی غایبین جلسه گذشته و تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۱۹ اردیبهشت ۲- قبل از دستور از دستور - آقایان: دکتر شایگان - دهقان - گودرزی - حاذقی ۳- قرائت اسامی اعضای کمیسیون منتخبه از شعب جهت رسیدگی به اختلاف نظر مجلسین و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی در این خصوص ۴- مذاکره در طرح قانون راجع به الغای تصمیمات هیات تصفیه در باب تقسیمات کشور ۵- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۴ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکره در اطراف پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به تقسیمات کشور و تصویب آن ۲- تقدیم لایحه محاکمه جرایم مطبوعاتی به وسیله آقای وزیر دادگستری ۳- سوال آقایان حاذقی و دکتر جلالی و پناهی راجع به سرقت منزل پروفسور شمس از وزارت کشور و جواب آن ۴- سوال آقای دکتر بقائی راجع به خالصجات جیرفت و گرمسار و تقسیم اراضی خوزستان ار وزارت دارایی و جواب آن ۵- اظهارات آقای موقر راجع به معامله پنبه ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۵ - دربرگیرنده: ۱- بیاتات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده- دهقان - ابریشم‌کار - آزاد - مکی ۲- قرائت گزارش عملیات یک ماهه کمیسیون‌های کشاورزی - کشور - قوانین - دارایی - بودجه ۳- قرائت نامه آقایان قضات ۴- تصویب صورت‌مجلس ۲۱ اردیبهشت ۵- طرح و تصویب طرح پیشنهادی راجع به اختیارات کمیسیون حل اختلاف مجلسین ۶- بیانات آقای وزیر دارایی راجع به ترفیعات مستخدمین و معاملات شکر ۷- تصویب نمایندگی آقایان الهیار صالح - کاظم شیبانی از کاشان ۸- سوال آقای صالح راجع به لوله‌کشی شهر تهران از وزارت کشور و جواب آن ۹- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۶ - دربرگیرنده: ۱- بیانات قبل از دستور آقایان بهادری - ناصر صدری - شوشتری - غلامرضا فولادوند ۲- تصویب صورت‌مجلس ۲۴ اردیبهشت ماه ۳- قرائت نامه آقای دکتر مصدق راجع به استجازه نطق در جلسه بعد ۴- دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی ۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصجات ۶- قرائت گزارش عملیات یک ماه کمیسیون عرایض ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲۶ اردیبهشت ماه ۲- بیانات آقایان دکتر مصدق و نخست‌وزیر ۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر ۴- بیانات آقایان وزیر کشور و وزیر دارایی و وزیر جنگ ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات ۲۸ اردیبهشت ودوم وچهارم وهفتم خرداد ۲ – بیانات قبل از دستورآقایان: پیراسته (درباره قتل احمد دهقان سردبیر تهران مصور) – مکرم – شوشتری – رضوی ۳ – بیانات آقای اردلان وزیرکشور ۴ – قرائت استیضاح آقای آشتیانی‌زاده ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۰ - دربرگیرنده ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ – بیانات قبل از دستور آقایان اسلامی، صدرزاده ۳ – تقاضای عده نمایندگان راجع بطرح منع استعمال مشروبات الکلی ۴ – بیانات قبل از دستور آقایان: حاذقی و اردلان ۵ – اجرای مراسم تحلیف از طرف آقایان صدر میرحسینی و دکتر برال ۶ – طرح وتصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به اجازه اجرای موقت مواداصلاحی آئین‌نامه داخلی ۷ – تصویب اعتبارنامه یازده نفرآقایان نمایندگان تهران ۸ – سؤال آقای رضوی وجواب آقای دکتراقبال وزیر راه به سؤال ایشان وآقای مکی ۹ – تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۱ دربرگیرنده: ۱ - قرائت گزارش کمیسیون آئین نامه راجع به اصلاح آئین نامه داخلی ۲ - بیانات آقای دکتربقائی نسبت به مطالب جلسه قبل آقای وزیرراه ۳ - طرح ۸ فقره سؤال آقایان: حائری‌زاده – آزاد – مکی – دکتر شایگان – صفائی - ارباب – فقیه‌زاده – برومند – کهبد از آقایان وزرای کشور و دادگستری و بهداری و فرهنگ و دارایی و جواب آنها ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‌های ۱۱ و ۱۴ خرداد ماه ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر شایگان - برومند - امامی اهری - نبوی ۳- سوال آقای محمدعلی مسعودی از آقای وزیر امور خارجه راجع به تاسیس کنسولگری از طرف دولت عراق در بحرین و جواب آن ۴- بیانات آقای مکی نسبت به بیانات جلسه ۱۱ خرداد آقای وزیر راه ۵- قرائت نامه مجلس سنا دایر به تصویب طرح الغای عملیات هیات تصفیه ۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی به اجازه اجرای موقت اصلاحات آیین‌نامه داخلی ۷- طرح بقیه گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصجات ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق - ابریشم‌کار - مهدوی ۳- بیانات آقایان: شهاب خسروانی - فرامرزی طبق ماده ۹۰ ۴- تصویب نمایندگی آقای صدر میرحسینی از جیرفت ۵- بقیه مذاکره در لایحه فروش خالصجات و خاتمه شور اول ۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به انتقال اعتبارات ساختمانی ۱۳۲۸ ۷- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۴ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقایان: رئیس - فرامرزی - نخست‌وزیر راجع به تظلم کارمندان دولت ۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجه به اجازه انتقال اعتبار ساختمانی ۱۳۲۸ به سال ۱۳۲۹ و تصویب آن ۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۱۸ و ۲۱ خرداد ماه ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق و اسلامی ۳- معرفی آقای صادق وثیقی به وزارت اقتصاد ملی و بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به نفت ۴- بیانات آقای جمال امامی - تیمورتاش - شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- بیانات یک فقره لایحه به وسیله آقای اردلان وزیر کشور ۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر اقبال وزیر راه ۷- انتخاب یک نفر منشی ۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای فروزان معاون وزارت دارایی ۹- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۶ - دربرگیرنده: ۱ - نصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل ازدستورآقایان: شوشتری – زنگنه – اللهیارصالح ۳ - مذاکره راجع به اوقات جلسه در ماه رمضان ۴ - قرائت و تصویب گزارش کمیسیون مختلط راجع به حل اختلاف مجلسین ۵ - سؤال آقای دکتر شایگان از آقای نخست‌وزیر و جواب آن ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق، دکتر بقائی ۳- بیانات آقایان: وزیر راه و نخست‌وزیر در جواب مطالب قبل از دستور ۴-مذاکره در باب ارجاع موضوع نفت به کمیسیون مخصوص ۵- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای نخست‌وزیر ۶- بقیه مذاکره راجع به ارحاع موضوع نفت به کمیسیون ۷- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ ۸- بیانات آقایان وزیر فرهنگ و رئیس راجع به اعتصاب دانشجویان ۹- تقدیم لایحه یک دوازدهم بوسیله معاون وزارت دارائی با قید فوریت و تصویب فوریت آن ۱۰- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای خزیمه علم ۱۱- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح و خاتمه مذاکره در لایحه یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت خرداد ۱۳۲۹ ۳ - طرح و تصویب پیشنهاد راجع به ارجاع لایحه نفت به کمیسیون منتخبه از شعب ۴ - تصویب نمایندگی آقای دکتر برال نماینده کلیمیان ۵ - تقدیم گزارش راجع به هفت فقره مربوط به اتهامات منتسبه به آقای احمد قوام به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۶ - قرائت گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۷ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۳۲۹ نشست ۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حمیدیه – دکتر جلالی – شوشتری ۳- قرائت گزارش انتخاب اعضای کمیسیون رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت ۴- تصویب نمایندگی آقای خزیمه علم از زابل ۵- معرفی آقای دکتر سجادی به وزارت دارایی بوسیله آقای نخست وزیر و تعیین روز استیضاح ۶- معرفی تیمسار سرلشکر مزینی بمعاونت وزارت جنگ و تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ ۷- تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ۱۳۲۹ ۸- طرح بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل ازدستور آقایان: ناظرزاده – آزاد – گنجه ۳- معرفی آقای فریدونی به معاونت وزارت کشور بوسیله آقای وزیر کشور ۴- تصویب فوریت طرح پیشنهادی راجع به اعتبار راه‌سازی سال ۱۳۲۹ ۵- بیانات آقای وزیر امورخارجه راجع به یادداشت دولت اتحاد جماهیر شوروی ۶- طرح بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۷- ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲-بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق، آزاد، دکتر بقائی ۳- اعلام وصول عهد نامه مودت بین دولتین ایران و هندوستان مصوبه در مجلس سنا ۴-اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای احد وهاب‌زاده ۵- طرح بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورایملی از ماده ۲ ۶- معرفی هیئت دولت و تقدیم برنامه بوسیله تیمسار سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزیر ۷- بقیه شور وختم مذاکرات دربودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۸- تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اخطار نظامنامه‌ای آقایان: دکتر مصدق – جمال امامی – آشتیانی‌زاده – تصویب ورود در دستور ۳- طرح برنامه دولت آقای رزم‌آرا نخست وزیر ۴- تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲ – بیانات قبل ازدستور آقایان: جمال امامی – مکی – پیراسته ۳ – مذاکره در برنامه دولت آقای رزم آرا نخست وزیر ۴ – تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه

نخست‌وزیر حاجیعلی رزم‌آرا

[ویرایش]
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲ – بقیه مذاکره دربرنامه وابراز رای اعتماد به دولت آقای رزم‌آرا ۳ – بیانات آقای ناصر ذوالفقاری راجع به تصمیم شورای امنیت ملل متحد درموضوع کره ۴ – موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل ازدستور آقایان: شوشتری – نورالدین امامی - تیمورتاش – فقیه‌زاده ۳- اخطار نظامنامه آقایان: دکتر بقائی – دکتر شایگان – غلامرضا فولادوند – فرامرزی - قاسم فولادوند ۴- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به استعفای دو نفر ازاعضای آن کمیسیون و تعیین دو نفر بجای آنها ۵- قرائت نامه آقای نوری اسفندیاری ۶- قرائت گزارش کمیسیون نفت ۷- تصویب نمایندگی آقای وهاب‌زاده از اردبیل ۸- مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به اعتبار راه سازی ۱۳۲۹ و ختم مذاکرات ۹- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس دایر بابراز تأسف از فوت مرحوم مصطفی عدل ۳ - بیانات قبل ازدستور آقایان دکترجلالی – دکتربقائی –اسلامی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای نخست وزیر بقید یک فوریت و تصویب فوریت آن ۵ - تقاضای آقای وزیر کشاورزی راجع به تعقیب شور چند فقره لوایح دوره پانزدهم ۶ - تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق. مکی. رضوی ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای معین‌زاده ۴- وصول و قرائت گزارش مجلس سنا راجع به بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و اخذ رای و تصویب قسمتهای مالی آن ۵- تقدیم لایحه یک دوازدهم تیرماه بودجه کل کشور تقدیم یک فوریت و تصویب فوریت آن ۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱– بیانات قبل از دستور آقایان: فرامرزی – کشاورز صدر- دکتر طبا ۲- طرح لایحه یک دوازدهم اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت تیرماه ۱۳۲۹ و ختم مذاکرات آن ۳- طرح سؤال آقایان: کشاورز صدر – حائری‌زاده – آزاد، آشتیانی‌زاده از وزارت امورخارجه و احاله جواب آن به جلسه خصوصی ۴- بیانات آقای نخست وزیر در جواب اظهارات چند نفر آقایان نمایندگان ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۴۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲۵ و ۲۷ تیر ۲- اخذ رای نسبت به لایحه یک دوازدهم تیر ماه و تصویب آن ۳- اخذ رای نسبت به اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی ۱۳۲۹ و تصویب آن ۴- اعلام وسول طرح مجلس سنا راجع به استخدام ده نفر تندنویس و تصویب دو فوریت آن ۵- قرائت استیضاح آقای مکی از آقای وزیر دادگستری ۶- بیانات آقای رفیع دایر به کافی بودن توضیحات آقای کفیل وزارت امور خارجه نسبت به سوال چند نفر آقایان نمایندگان ۷- تصویب نمایندگی آقای معین‌زاده از رفسنجان ۸- بیانات آقای دکتر مصدق به استناد ماده ۹۰ آیین‌نامه ۹- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای دکتر نصر وزیر دارایی و تصویب فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه کل کشور بابت ماه‌های امرداد و شهریور ۱۳۲۹ ۱۰- نقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای دکتر صالح وزیر بهداری و طرح و تصویب یک فوریت لایحه داروهای اختصاصی ۱۱- تصویب دو فوریت لایحه راجه به تعرفه گمرکی ۱۲- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ ۱۳- تصویب دو فوریت لایحه معافیت چند قلم دارو از حقوق گمرکی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت صورت غائبین ۲- بیانات قبل ازدستور ۳- بیانات آقایان دکتر جلالی و ارباب بعنوان ماده ۹۰ آئین‌نامه ۴- بقیه در شور گزارش کمیسیون کشور راجع به اختیارات شهرستان‌ها و تصویب دو فوریت طرح راجع به کمیسیون مخصوص لایحه ۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیردادگستری و اعلام حاضربودن جهت جواب استیضاح آقای مکی ۵- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیرجنگ ۶- تقدیم یک ۷- فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی ۸- طرح وختم مذاکره لایحه دو دوازدهم امرداد و شهریور ۱۳۲۹ بودجه کل کشور ۹- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر بهداری ۱۰- تعیین موقع ودستورجلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۱ - دربرگیرنده: ۱ – تصویب صورت مجلس جلسه اول امرداد ۲ – بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری – صالح – دولت‌آبادی ۳- بیانات آقایان مکی دکتر طبا و فرامرزی طبق ماده ۹۰ آئین نامه ۴ – تصویب فوریت لایح راجع به بودجه ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ ۵ – تقدیم یک فقره لایحه راجع به سازمان برنامه به قید دو فوریت به وسیله آقای وزیر دارایی ۶ – طرح لایحه تعرفه گمرکی ۷ – تصویب تعطیل یک ماهه همه جلسات ۸ – تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت بوسیله آقای وزیر بهداری و تصویب فوریت آن ۹ – تعیین موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱ – قرائت غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقای گنجه ۳- بقیه مذاکره در لایحه تعرفه گمرکی ۴- معرفی آقای دکتر پورهمایون به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی به وسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ۵- بقیه مذاکره در لایحه تعرفه گمرکی ۶- معرفی آقای دکتر آل‌بویه به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۷- بقیه مذاکره در لایحه تعرفه گمرکی و خاتمه مذاکرات و ارجاع به مجلس سنا ۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱ – تصویب صورت مجلس سوم امرداد ۲ - بیانات قبل از دستور آقای قبادیان ۳ – اخذ رای و تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه کل کشور بابت دوماهه امرداد و شهریور ۱۳۲۹ ۴ – اخذ رای و تصویب اجازه استخدام ده نفر تندنویس برای سنا ۵ – طرح و ختم مذاکره لایحه بودجه ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ ۶ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱ تصویب صورت مجلس جلسات پنجم و هشتم امرداد ماه ۲- اخذ رای و تصویب لایحه تعرفه گمرکی ۳- وصول پیشنهاد برای جلسه فوق‌العاده و تعیین جلسه آتیه ۴ – طرح و خاتمه مذاکره لایحه بودجه ۱۳۲۹ وزارت بهداری ۵ – تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به اعتبار ساختمانی بیمارستان امیراعلم ۶ – تعیین موقع جلسه آتیه ختم – جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین جلسه گذشته و مذاکره راجع به ورود در دستور ۲- اخذ رای و نصویب ماده واحده بودجه ۱۳۳۹ وزارت فرهنگ ۳- اخذ رای و تصویب بودجه ۱۳۲۹ وزارت بهداری ۴- مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به انتخاب کمیسیون رسیدگی به لایحه امور شهرستانها ۵- تعیین موقع جلسه - ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ شهریور ۱۳۲۹ نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۱۰ ، ۱۲ و ۱۶ امرداد ۲- بیانات قبل از دستور آقایان نریمان دکتر مصدق – اردلان ۳ – اخطار نظام‌نامه‌ای آقایان جمال امامی و مکی ۴ – بیانات آقای نخست‌وزیر و دکتر مصدق ۵ – ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ شهریور ۱۳۲۹ نشست ۵۷ - دربرگیرنده: ۱ – تصویب صورت مجلس ۲ – بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق – فرامرزی – شوشتری ۳ – توضیحات آقای غلامرضا فولادوند به عنوان اخطار نظامنامه ۴ – معرفی آقایان وزرای امور خارجه – کار – راه – پست و تلگراف و تلفن به وسیله آقای نخست‌وزیر و بیانات ایشان در جواب مطالب قبل از دستور ۵ – توضیحات آقای فرامرزی به عنوان اخطار نظامنامه‌ای ۶ – قرائت استیضاح آقای اسلامی از آقای دکتر نصر وزیر دارایی ۷ – تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ شهریور ۱۳۲۹ نشست ۵۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- قرائت گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها ۳- معرفی آقای قدس نخعی به معاونت وزارت امور خارجه به وسیله آقای وزیر امور خارجه ۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کار ۵- طرح شور اول قرارداد مودت بین ایران و پاکستان و تصویب ورود در شور دوم ۶- طرح شور اول قرارداد مودت بین ایران و هندوستان و تصویب ورود در شور دوم ۷- نطق بعد از دستور آقایان: جمال امامی - اسلامی ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۲۹ نشست ۵۹ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقای نمایندگان راجع به صورت جلسه اسبق ۲- نطق قبل از دستور سه نفر از آقایان: امامی اهری - مکی - دکتر بقائی ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقایان سیدمحمد صادق طباطبائی - منصف ۴- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای فروهر وزیر کار و ارجاع به کمیسیون‌های مربوطه ۵- انتخاب آقای ظفری به عضویت کمیسیون محاسبات به قید قرعه ۶- تصویب کمیسیون ۱۸ نفری از مجلس برای رسیدگی به لایحه سازمان کشور ۷- طرح لایحه راجع به بیمارستان امیراعلم ۸- موقع جلسه آتیه ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ شهریور ۱۳۲۹ نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت صورت غایبین جلسه قبل ۲- بیانات آقای رئیس ۳- نطق قبل از دستور - آقایان: مکی - صالح - شوشتری ۴- ورود در دستور و طرح شور اول گزارش کمیسیون دادگستری دایر به تصفیه ۵- تقدیم لایحه سازمان برنامه از طرف آقای وزیر کار ۶- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۲ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه گذشته ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: رئیس - دکتر مصدق ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت دارایی و دنباله بیانات نمایندگان راجع به قانون تصفیه ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف ۵- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۳ - دربرگیرنده - ۱- مذاکرات درباره صورت مجلس گذشته و تصویب آن ۲- ورود در شور مواد و مذاکرات نمایندگان ۳- قرائت پیشنهادها در ماده اول ۴- نطق بعد از دستور چند نفر از آقایان نمایندگان ۵- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‌های قبلی ۲- بقیه شور اول لایحه تصفیه و ارجاع به کمیسیون ۳- قرائت سه فقره استیضاح ۴- اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقای آبکار نماینده ارامنه جنوب ۵- بیانات بعد از دستور - چند نفر از آقایان نمایندگان ۶- تقدیم یک فقره لایحه بهداشت شهر از طرف آقای وزیر بهداری و ده فقره لایحه از طرف آقای وزیر راجع به تکمیل کادر شهربانی و لوله‌کشی شهر تهران ۷- طرح فوریت لایحه بهداشت شهری و تصویب آن ۸- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کار ۹- موقع دستور جلسه آینده - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱- نطق قبل از دستور ۳ نفر از آقایان نمایندگان ۲- اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقای شادلو نماینده بجنورد ۳- مذاکره درباره استیضاح و رای اعتماد به دولت ۴- تقدیم یک فقره لایحه راجع به استخدام کارشناس راه‌آهن از طرف وزیر راه ۵- تقدیم یک فقره لایحه راجع به آیین‌نامه انجمن‌های محلی از طرف وزیر کار ۶- انتخاب کمیسیون مخصوص ۷- استرداد لایحه چاپ اسکناس جدید از طرف کفیل وزارت دارایی ۸- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور ۳- ورود در دستور و طرح سوالات نمایندگان ۴- طرح تقدیمی نمایندگان راجع به الغای حکومت نظامی ۵- بقیه سوالات نمایندگان و جواب آقای نخست‌وزیر ۶- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین جلسه گذشته ۲- طرح استیضاح راجع به نفت و بیانات دو نفر آقایان اللهیار سالح - حائری‌زاده ۳- تصویب یک فقره اعتبارنامه ۴- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب دو صورت جلسه قبل ۲- ادامه مذاکرات در استیضاح نفت به وسیله آقای مکی ۳- تقدیم لایحه بودجه یک دوازدهم مهر ماه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی و تصویب یک فوریت آن ۴- دنباله استیضاح و بیانات آقای مکی ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب سیصد میلیون ریال اعتبار اضافی برای مصارف ساختمان و تکمیل ابنیه دولتی ۲- طرح و مذاکره در اطراف لایحه یک دوازدهم مهر ماه ۱۳۲۹ ۳- طرح گزارش کمیسیون بهداری و استخدام دایر به استخدام پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تصویب ۱ دوازدهم بودجه مهر ماه ۳- طرح استیضاح از طرف آقایان دکتر مصدق و دکتر علوی ۴- بیانات آقای نخست‌وزیر ۵- جواب آقایان استیضاح‌کنندگان: صالح - مکی - حائری‌زاده - دکتر مصدق - دکتر هدایتی - جمال امامی - دکتر مصدق ۶- تصویب پیشنهاد رای سکوت دوباره استیضاح از دولت ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسات ۲۵ و ۲۷ مهر ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: کهبد - ناظرزاده - شوشتری - نورالدین امامی ۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای پالیزی کارپرداز مجلس شورای ملی ۴- معرفی آقایان وزیر دارایی و وزیر اقتصاد ملی به وسیله آقای نخست‌وزیر ۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بهداری راجع به پزشکیاران ۶- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ به قید یک فوریت ۷- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بهداری راجع به پزشکیاران ۸- سوال آقای دکتر بقائی از آقای وزیر جنگ ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه سوال آقایان دکتر بقائی و مکی از آقای وزیر جنگ و جواب آن ۳- بیانات آقای دکتر مصدق ۴- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قانون تصفیه کارمندان دولت ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه گذشته ۲- بیانات قبل از دستور آقایان اردلان - شوشتری - حاذقی ۳- بیانات آقایان: نخست‌وزیر - رئیس - رفیع - نورالدین امامی - منصف - مکی - معدل - ارباب راجع به قرارداد بازرگانی ایران و شوروی ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت‌مجلس جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: اردلان - دکتر بقائی - آزاد - عامری ۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه کارمندان دولت ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی عایبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان گنجه - مکی - حائری‌زاده ۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه و عدم حصول اکثریت ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۱ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی ۲- طرح فوریت لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق هزینه کل کشور و تصویب آن ۳- معرفی آقای مهندس سمیعی به معاونت وزارت پست و تلگراف به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف ۴- طرح فوریت لایحه اعتبار دفع ملخ دریایی و تصویب آن ۵- طرح فوریت لایحه استخدام ۱۵ نفر معلم خارجی برای دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها ۶- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۷- طرح فوریت لایحه ملی نمودن دبیرستان‌ها ۸- سوال آقای صفایی از آقای وزیر دارایی راجع به وام از بانک صادرات و واردات و جواب آن ۹- سوال آقای محمدعلی مسعودی از آقای وزیر فرهنگ راجع به میزان کمک سازمان برنامه به وزارت فرهنگ ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲۱ آبان ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: نورالدین امامی - کشاورز صدر - حاذقی ۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه کارمندان و عدم حصول اکثریت ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌جلسات ۲۲ و ۲۳ آبان ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: حاذقی - شوشتری - کشاورز صدر ۳- طرح کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه کارمندان و تصویب آن ۴- طرح گزارش راجع به حقوق بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین روزهای ۲۵ و ۲۸ آبان ۲- طرح لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور و خاتمه مذاکره آن ۳- طرح گزارش راجع به بازنشستگی ارتش و خاتمه مذاکره ۴- اعلام وصول مصوبه در مجلس سنا به اصلاح قانون شهرداری‌ها ۵- اخذ رای نهایی نسبت به قانون اجازه مصرف یک صد و پنجاه میلیون ریال جهت راه‌سازی و تکمیل ابنیه دولتی ۶- مذاکره در طرح سه فوری راجع به الغای قانون کیفر گرانفروشان ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات آقای رئیس به استرداد استعفای آقای دکتر طبا ۳- بیانات قبل از دستور آقایان اسلامی - امامی اهری - کشاورز صدر - مکی ۴- تصویب فوریت لایحه ملی نمودن دبیرستان‌ها ۵- اخذ رای نسبت به لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه کل کشور ۶- معرفی آقایان وزیر کشور و وزیر کار به وسیله آقای نخست‌وزیر ۷- بقیه مذاکره در طرح راجع به قانون کیفر گرانفروشان و خاتمه مذاکره ۸- مذاکره در فوریت لایحه ترمیم حقوق قضات ۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۶ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت جلسات ۲۵ و ۳۰ آبان و ۲ آذر ۱۳۲۹ ۲- طرح استیضاح آقای جمال امامی از دولت آقای رزم‌آرا نخست‌وزیر ۳- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۵ و ۳۰ آبان و دوم آذر ۴- اخذ رای و تصویب فوریت لایحه ترمیم حقوق قضات ۵- تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۲۹ کل کشور به وسیله آقای وزیر دارایی ۶- استرداد فوریت لوایح تقدیمی قبل به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۷ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: شوشتری - امینی - بهادری - پیراسته - حاذقی ۳- قرائت اسامی اعضای کمیسیون برنامه منتخب از شعب ۴- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل ۵- اخذ رای و تصویب ۳ ماده متمم بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۶- مذاکره بعد از دستور و ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - دکتر مصدق - گودرزی ۳- اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه ۵- طرح و خاتمه مذاکره لایحه راجع به اعتبار دفع ملخ دریایی ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی عایبین و طرح صورت‌مجلس جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: حاذقی - آزاد - صدرزاده - حائری‌زاده ۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل ۴- تقدیم لایحه تفریغ بودجه ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی به وسیله آقای امینی ۵- تقدیم چند فقره مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار به وسیله آقای وزیر کار ۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشور ۷- طرح و خاتمه مذاکره در لایحه اجازه انتشار اسکناس دویست ریالی ۸- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه استرداد وجوه حجاج ۹- طرح و تصویب قوریت لایحه اعتباری راه‌سازی شیراز - اهواز ۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۱۱- قرائت سه فقره گزارش مربوط به لوایح مصوبه در مجلس سنا ۱۲- مذاکره در طرح لایحه بودجه کل کشور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت‌مجلس جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: اسلامی - صالح - صدری - دکتر سیدامامی - غلامرضا فولادوند ۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس ۴- طرح لایحه اجازه استخدام ۱۵ نفر استاد خارجی جهت دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ ـ بیانات آقای رئیس راجع به دومین سال تصویب اعلامیه حقوق بشر ۳ - بیانات قبل از دستور ـ آقایان: فرهودی ـ موقر ۴ - تقدیم گزارش کمیسیون مخصوص نفت بوسیله آقای مکی مخبر کمیسیون ۵ - بیانات قبل از دستور آقای حائری‌زاده ۶ - قرائت نامه آقای کوزه کنانی دائر به تقدیم یک جلد کلام‌الله مجید تاریخی به کتابخانه مجلس ۷- بقیه مذاکره در لایحه اجازه استخدام ۱۵ نفر استاد جهه دانشکده‌های پزشکی شهرستانها و ارجاع به مجلس سنا ۸ ـ تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۹ ـ طرح لایحه اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و فرانسه و ارجاع به مجلس سنا ۱۰ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت غائبین و طرح صورتمجلس جلسات ۱۶ و ۱۹ آذر ۲ – بیانات قبل از دستور – آقایان: دکتر مجتهدی – بهادری – حائری‌زاده – معدل – نورالدین امامی - مکی – سلطان العلماء ۳ – اعلام تصویب صورت جلسات ۱۶ و ۱۹ آذر ۴ - طرح لایحه راجع به اعتبار تکمیل راه سازی شیراز - اهواز و ارجاع به مجلس سنا ۵ -اخذ رای و تصویب لایحه اعتبار دفع ملخ دریایی ۶ - طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۳ - دربرگیرنده: ۱ – قرائت اسامی غائبین وطرح صورتمجلس جلسه قبل ۲ - تأیید لایحه اصلاح قانون انتخابات تقدیمی دولت سابق بوسیله آقای وزیرکشور ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان موقر - صدر میرحسینی - ناصر ذوالفقاری و وزیر کشور ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۵ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی ۶ - طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت - ماده‌های اعتراصیه دولت ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان: آزاد – دکتر بقائی – وزیر کشور ابریشم‌کار- سالار بهزادی ۳ - تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل ۴ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون مخصوص نفت ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت غایبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان دکتر مصدق. معدل. جمال. امامی. دکتر جلالی. رضوی ۳ – اخطار نظامنامه آقای آزاد طبق ماده ۹۰ ۴ – تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۵ – طرح پیشنهاد آقای دکتر معظمی راجع به تعیین کمیسیون خاص برای امور مطبوعات ۶ - بقیه گزارش در کمیسیون مخصوص نفت ۷ – تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ ۸ – تقدیم یک لایحه به وسیله وزیر کشور ۹ – بیانات آقای رئیس راجع به مطبوعات ۱۰ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۲۹ نشست ۹۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت غائبین و طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان: آزاد - کشاورز صدر – مکی - حائری‌زاده ۳ - تصویب صورت مجلس ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر بهداری ۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون مخصوص نفت ۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۲۹ نشست ۹۷- دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین و طرح صورت جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور ـ آقایان: فقیه‌زاده، مکی، کشاورزصدر، حاذقی، معدل و رئیس ۳- بیانات آقای فرامرزی طبق ماده ۸۰ آیین‌نامه ۴- تصویب صورت مجلس ۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون مخصوص نفت و استرداد لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۲۹ نشست ۹۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر معظمی - اسلامی - دکتر شایگان - نخست‌وزیر ۳- قرائت استیضاح آقای کشاورز صدر از آقای فروهر وزیر دارایی ۴- مذاکره و اعلام رای در فوریت اول طرح قانونی به مردود بودن بیانات آقای وزیر دارایی ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۲۹ نشست ۹۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل ۲- بقیه مذاکره در فوریت و اصل قانونی راجع به مردود بودن بیانات جلسه ۵ دی آقای وزیر دارایی و خاتمه مذاکره آن ۳- تصویب صورت جلسه قبل ۴- طرح و تصویب فوریت و مذاکره در طرح قانونی راجع به مطبوعات ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دولتشاهی - مکی - رفیع - صالح - حائری‌زاده ۳- بیانات آقای گنجه به استناد ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- تصویب صورت‌مجلس ۵- ققیه مذاکره در طرح قانونی راجع به مطبوعات ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: غلامرضا فولادوند - دکتر شایگان - ناظرزاده - حائری‌زاده ۳- بقیه مذاکره در طرح راجع به مطبوعات ۴- بیانات آقای وزیر جنگ راجع به حکومت نظامی شهرستان‌ها ۵- تقدیم لایحه بودجه ۱۳۳۰ کل کشور به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۶- معرفی آقای جوادی به معاونت وزارت دادگستری به وسیله آقای وزیر دادگستری ۷- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به مطبوعات و خاتمه مذاکره آن ۸- طرح گزارش راجع به تفاوت حقوق بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای شعاعی وزارت دارایی ۳- بیانات آقای گنجه در تعقیب اظهارات جلسه قبل خود ۴- معرفی آقای دکتر افخم حکمت به معاونت وزارت کشور به وسیله آقای وزیر کشور ۵- طرح و تصویب طرح فوری راجع به اختیار کمیسیون نفت جهت تعیین وظیفه دولت در امر نفت ۶- اخذ رای و تصویب گزارش راجع به تفاوت حقوق بازنشستگی عده‌ای از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش ۷- معرفی آقای مهندس مصدق به معاونت وزارت راه و تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: مخبر فرهمند - مکی - حاذقی - جمال امامی - دکتر سید امامی ۳- طرح و خاتمه مذاکره گزارش راجع به فوق‌العاده آقای ملک‌الشعرای بهار ۴- اخذ رای و تصویب اعتبار تکمیل راه‌سازی شیراز - اهواز ۵- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۶- بیانات آقای وزیر بهداری راجع به وبای هندوستان ۷- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به تفاوت عیدی مستخدمین جزء ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و طرح صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: برومند - دکتر شایگان - آزاد - نورالدین امامی - فقیه‌زاده ۳- تصویب صورت‌مجلس ۴- بیانات آقایان پیراسته و دکتر بقائی به استناد ماده ۹۰ ۵- طرح و خاتمه گزارش کمیسیون بودجه راجع به عیدی مستخدمین جزء ۶- قرائت پیشنهادی طرح لایحه انتخابات و صورت مجلس ۷- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری وظیفه درباره آقای کیانی ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان کهبد - کشاورز صدر - ارباب - پیراسته - آزاد - بهادری - مکی ۳- بیانات آقای صالح به استناد ماده ۹۰ ۴- تصویب صورت‌مجلس ۵- بیانات آقایان وزیر فرهنگ و وزیر کشاورزی ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقایان: دکتر بقائی - جمال امامی و مکی به استناد ماده ۹۰ ۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه ۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه به برقراری وظیفه آقای کیانی ۵- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به ۲ دوازدهم بودجه کل کشور ۶- طرح و خاتمه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور ۷- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشور ۸- طرح گزارش کمیسیون‌های دادگستری و بهداری راجع به بهداشت شهری ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۷ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و طرح صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: نورالدین امامی - پیراسته - حائری‌زاده - صالح - شوشتری ۳- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۹ ۴- تصویب صورت‌مجلس ۵- طرح گزارش کمیسیون‌های نظام و کشور راجع به حکومت نظامی ۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: شوشتری - برومند - غلام‌رضا فولادوند - قاسم فولاوند ۳- بقیه مذاکره راجع به گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهری ۴- قرائت استیضاح چند نفر آقایان نمایندگان از دولت ۵- بیانات آقای نخست‌وزیر و تقاضای رای اعتماد و ابراز اعتماد به دولت ایشان ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و طرح صورت‌مجلس و مذاکره در ترتیب نطق قبل ار دستور ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: سعید مهدوی - دکتر هدایتی - جمال امامی - حاذقی - مکی ۳- قرائت و مذاکره در سابقه مذاکرات موقع تقاضای رای اعتماد از طرف دولت ۴- تقسیم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار به وسیله آقای وزیر کار ۵- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: حائری‌زاده - کشاورز صدر - محمدعلی مسعودی ۳- تقدیم لایحه واگذاری یک قسمت از اراضی مجلس به مجلس سنا ۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهری ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ ۳- سوال آقای شوشتری راجع به اراضی یوسف‌آباد و جواب آقای معاون وزارت دارایی ۴- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۵- سوال آقای فقیه‌زاده راجع به امور عمرانی قزوین و جواب آقای نخست‌وزیر ۶- معرفی آقای فهیمی به سمت وزیر مشاور به وسیله آقای نخست‌وزیر ۷- بقیه مداکره در گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهری ۸- قرائت نامه مجلس سنا در جواب تصمیم‌های مجلس راجع به نفت ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- سوال آقای فرهودی راجع به سد کرخه و جواب آقای وزیر کشاورزی ۳- سوال آقای قاسم فولادوند راجع به آب و برق بروجرد و مبارزه با سن و جواب آقایان وزیر کشاورزی و وزیر کشور ۴- اخذ رای و تصویب ماده اول گزارش بهداشت شهری ۵- اخذ رای و تصویب تفاوت عیدی مستخدمین جزء ۶- اخذ رای و تصویب فوق‌العاده آقایان ملک‌الشعرای بهار و نظام وفا ۷- اخذ رای و نصویب مستمری آقای اسدالله کیانی ۸- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهر ۹- بیانات قبل از دستور - آقایان: حاذقی - محمدعلی مسعودی - معدل ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: نورالدین امامی - آزاد - پیراسته - دکتر راجی - عزیز اعظم زنگنه - محمدعلی مسعودی - گنجه ۳- معرفی آقای دکتر زنگنه به وزارت فرهنگ به وسیله آقای نخست‌وزیر ۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری ۵- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۶- اعلام وصول طرح راجع به اصلاح قانون انجمن شهر از مجلس سنا ۷- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و مذاکره در صورت‌مجلس ۲- قرائت نامه آقای وهاب‌زاده راجع به اختصاص مقرری نمایندگی خود جهت ساختمان دبستان در اردبیل ۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: نریمان - بهادری - صدرزاده - کشاورز صدر - رفیع ۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری ۵- تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل ۶- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای وزیر کشور راجع به شکست مسجد رسول اکرم (ص) ۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - پیراسته - جواد مسعودی - ارباب تیمورتاش ۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - حاذقی - پیراسته - حائری‌زاده - کشاورز صدر ۳- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهر ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و طرح صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - وزیر امور خارجه - صالح - ناظرزاده ۳- مذاکره و اخذ رای نسبت به گزارش راجع به بهداشت شهری ۴- بیانات آقای حائری‌زاده طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۱۹ - دربرگیرنده:۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای وزیر کشور راجع به حاضر بودن دولت برای جواب استیضاح ۳- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر جلالی - اسلامی - پیراسته - فرامرزی - مکی ۴- بیانات آقای امینی راجع به متحصنین و تقدیم لوایح بودجه ۱۳۳۰ و تفریغ بودجه ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی ۵- طرح و ختم مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترمیم کمک دبیران و آموزگاران ۶- تعیین روز استیضاح ۷- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۲۹ ۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای کفیل وزارت دارایی ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- انتخاب منشی‌ها و کارپردازان ۳- افتراغ شعب ششگانه ۴- اخذ رای و تصویب گزارش راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۲۹ ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: تیمورتاش - شوشتری - نورالدین امامی - دکتر مجتهدی - مکی - گنجه ۳- قرائت گزارش راجع به انتخاب دو نفر از هر شعبه برای کمیسیون توافق اعضای کمیسیون‌ها ۴- مذاکره راجع به تاخیر روز استیضاح ۵- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تصویب دو فوریت لایحه اجازه انتشار اسکناس ۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها ۴- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای کفیل وزارت دارایی ۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- مذاکره و اخذ رای نسبت به ورود در دستور ۳- اخذ رای و تصویب پیشنهاد آقای بهادری در گزارش راجع به شهریه‌ها ۴- طرح لایحه راجع به اجازه انتشار اسکناس ۵- اعلام خاتمه مذاکره گزارش راجع به شهریه‌ها و ارجاع به مجلس سنا ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تاسف از قتل مرحوم رزم‌آرا ۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: اردلان - صدر میرحسینی - حائری‌زاده - آشتیانی‌زاده ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نخست‌وزیر حسین علاء

[ویرایش]
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۷ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - معدل - اردلان - شوشتری ۳- تصویب صورت‌مجلس ۴- بیانات قبل از دستور - آقایان مکی و امینی ۵- تصویب دو قوریت گزارش کمیسیون مخصوص نفت ۶- مذاکره در طرح سه فوری راجع به ترتیب انتخاب کمیسیون‌ها ۷- بیانات بعد از دستور آقای دکتر مصدق ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: ناظرزاده کرمانی - گنجه ۳- اخذ رای نسبت به پیشنهاد آقای ارباب در طرح قانونی راجع به ترتیب انتخاب کمیسیون‌ها ۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون مخصوص نفت راجع به تایید تصمیم آن کمیسیون ۵- تعیین موقع جلسه بعد -ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۹ - دربرگیرنده: ۱- معرفی آقای فروزان به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقای علاء نخست‌وزیر ۲- طرح و خاتمه مذاکره طرح سه فوری راجع به ترتیب جمع‌آوری اسکناس ۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۲۴ و ۲۷ اسفند ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان:آشتیانی‌زاده - برومند - کشاورزصدر ۳- معرفی هیات‌وزیران و تقدیم برنامه و پیشنهاد اعلان حکومت نظامی خوزستان به وسیله آقای علاء نخست‌وزیر ۴- بیانات آقای دکتر مصدق ۵- بیانات آقای اردلان راجع به جواهرات پشتوانه اسکناس ۶- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون‌های بهداری و دارایی راجع به اجرای منع استعمال مشروبات الکلی و تریاک ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: کهبد - فرامرزی - حائری‌زاده - اردلان - شوشتری ۳- قرائت نامه بانک ملی راجع به تاریخ اجرای قانون تعویض اسکناس ۴- طرح برنامه دولت آقای علاء نخست‌وزیر ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - حاذقی - دولت‌آبادی - کشاورز صدر - جمال امامی ۳- بیانات آقای فقیه‌زاده طبق ماده ۱۶۷ آیین‌نامه ۴- بیانات آقای دکتر مصدق طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- طرح برنامه دولت آقای علاء نخست‌وزیر ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- مذاکره در ورود دستور و بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - حاذقی - دکتر کاسمی - تیمورتاش - فرامرزی - معدل ۳- بیانات آقایان مکی و آشتیانی‌زاده به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- بقیه مذاکره در برنامه دولت آقای علاء نخست‌وزیر ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ فروردین ۱۳۳۰ ۲- مذاکره ورود در دستور و بیانات قبل از دستور - آقایان: شوشتری - نورالدین امامی - دکتر طبا ۳- بیانات آقای دکتر هدایتی به عنوان ماده ۱۸۳ آیین‌نامه ۴- بیانات قبل از دستور آقایان آشتیانی‌زاده - دکتر مصدق ۵- بیانات آقای فرامرزی و فولادوند طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۶- بقیه مذاکره و ابراز رای اعتماد به دولت آقای علاء نخست‌وزیر ۷- معرفی آقای دکتر عباس نفیسی به وزارت بهداری به وسیله آقای نخست‌وزیر ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - برومند - اسلامی ۳- اخطار نظام‌نامه‌ای آقایان: شوشتری - ناصر ذوالفقاری - فرهودی ۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی ۵- معرفی آقای اشتری به معاونت وزارت کشاورزی به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۶- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ۱۳۳۰ ۷- مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به ترتیب انتخاب کمیسیون‌ها ۸- تقاضای آقای وزیر فرهنگ راجع به تعقیب و طرح سه فقره لایحه وزارت فرهنگ ۹- بیانات آقای آشتیانی‌زاده ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۳۸ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقایان حائری‌زاده - رئیس - معدل - مکی - تیمورتاش - ملک‌مدنی - محمدعلی مسعودی دایر به ابراز تاثر از فوت مرحوم ملک‌الشعرای بهار و بیانات آقایان فولادوند و شوشتری ضمن طرح و تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: اسلامی - بهادری - مکرم ۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۴- بیانات آقای حاذقی طبق ماده ۹۰ ۵- طرح و خاتمه مذاکره لایحه اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ۱۳۳۰ ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۳۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر جلالی - گودرزی - فرهودی ۳- بیانات آقای وزیر دادگستری راجع به تغییر مشاغل قضات ۴- اخطار نظام‌نامه‌ای آقای اسلامی طبق مواد ۷۴ و ۱۳۸ آیین‌نامه ۵- بقیه مذاکره در طرح راجع به انتخاب کمیسیون برنامه ۶- طرح و تصویب طرح سه فوری راجع به تجدید انتخاب کمیسیون برنامه ۷- طرح و خاتمه مذاکره در گزارش کمیسیون‌های قوانین دارایی و اقتصاد ملی راجع به اصلاح ماده ۲۰ قانون مالیات بر درآمد ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق - حاذقی - امینی ۳- قرائت اسامی اعضای کمیسیون‌ها منتخبه از شعب ۴- انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس ۵- تقدیم یک فقره لایحه به انحلال دیوان کیفر به وسیله آقای وزیر دادگستری ۶- معرفی آقای دکتر سمیعی به معاونت وزارت دادگستری به وسیله آقای وزیر دادگستری ۷- مذاکره و اخذ رای و تصویب یک دوازدهم اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ۱۳۳۰ ۸- مذاکره در گزارش کمیسیون حسابداری مجلس راجع به فروش اراضی مجلس به سنا ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


نخست‌وزیر - محمد مصدق

[ویرایش]


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر راجی - صدری - اردلان ۳- معرفی آقای امیرعلایی به سمت وزارت اقتصاد ملی به وسیله آقای نخست‌وزیر ۴- تایید و تقاضای طرح گزارش اصلاح قانون انتخابات شهرداری به وسیله آقای وزیر کشور ۵- طرح و خاتمه مداکره طرح فوری راجع به تاریخ اجرای قانون تعویض اسکناس ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای نخست‌وزیر ۳- طرح و تصویب طرح سه فوریتی راجع به میزان آرای اعضای کمیسیون مختلط نفت ۴- انتخاب ۵ نفر جهت عضویت کمیسیون مختلط نفت ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۶ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: کشاورز صدر، معدل و مکرم ۳- تصویب صورت مجلس ۴- اخذ رای و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها ۵- طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به لوله‌کشی شهر تهران ۶- تایید و تقاضای طرح سه فقره لایحه و استرداد لایحه ملی شدن دبیرستان‌ها از طرف آقای وزیر فرهنگ ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - حائری‌زاده - موقر ۳- تقاضای آقای مخبر فرهمند دایر به مطرح شدن لایحه اصلاح ماده ۲۰ قانون مالیات بر درآمد و طرح سه فوری مربوط به زندانیان ۴- قرائت اسامی آقایان منتخبه از شعب جهت مشاوره در لایحه انتخابات ۵- مذاکره در گزارش کمسیون کشور راجع به لوله‌کشی شهر تهران ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: کهبد - آشتیانی‌زاده - مکی ۳- اخذ رای نسبت به گزارش لوله‌کشی شهر تهران ۴- بیانات آقای کشاورز صدر به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- تقدیم لایحه یک دوازدهم اردیبهشت به وسیله آقای وزیر دارایی به قید یک فوریت و تصویب فوریت آن ۶- معرفی آقای فضل‌الله نبیل به معاونت وزارت امور خارجه به وسیله آقای وزیر امور خارجه و تقاضای طرح قراردادهای دفع ملخ با پاکستان و هندوستان ۷- تقدیم لایحه اعتبار جهت دفع ملخ به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۸- تقدیم تقاضای تمدید حکومت نظامی در هشت نقطه خوزستان به وسیله آقای وزیر جنگ ۹- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار دفع ملخ ۱۰- معرفی آقای دکتر فاطمی به معاونت نخست‌وزیری به وسیله آقای وزیر بهداری طبق نامه آقای نخست‌وزیر ۱۱- قرائت و اعلام رای گزارش اصلاح ماده ۲۰ قانون مالیات بر درآمد راجع به اطاق‌های بازرگانی ۱۲- تعیین موقع و دستور جلسه بعد و فوق‌العاده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۴۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: قاسم فولادوند - مکی - دکتر راجی ۳- اخذ رای و تصویب اصلاح ماده ۲۰ قانون مالیات بر درآمد راجع به اتاق‌های بازرگانی ۴- طرح و خاتمه مذاکره لایحه اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ ۵- معرفی آقای مهندس بازرگان به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۶- طرح لایحه اعتبار ادامه مبارزه با ملخ ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: امینی - موقر - حمیدیه ۳- طرح و خاتمه مذاکره در لایحه اعتبار ادامه میارزه با ملخ ۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر ۵- معرفی آقای مهندس زیرک‌زاده به معاونت وزارت اقتصاد ملی به وسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ۶- اخذ رای و تصویب لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ۱۳۳۰ ۷- تقدیم لایحه انتخاب مستشاران دیوان محاسبات به وسیله آقای معاون دارایی ۸- تقدیم یک فقره لایحه مستمری به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر ۹- طرح لایحه تمدید حکومت نظامی در چند نقطه خوزستان ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - ابریشم‌کار - فرامرزی ۳-بقیه مداکره در لایحه اجازه تمدید حکومت نظامی در قسمت منطقه خوزستان و تصویب آن ۴- بیانات آقایان: دکتر بقائی و غلامرضا فولادوند طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- اخذ رای و تصویب اجازه استخدام ۱۰ نفر اتباع خارجی جهت دانشکده‌های پزشکی ۶- بقیه مذاکره در گزارش راجع به لوله‌کشی شهر تهران ۷- معرفی دکتر کیا به معاونت وزیر بهداری ۸- بقیه مذاکره در گزارش راجع به لوله‌کشی شهر تهران در تصویب آن ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: فرهودی - گنجه - ناظرزاده و توضیحات آقای وزیر فرهنگ ۳- تعیین جلسه فوق‌العاده جهت طرح سوالات ۴- اخذ رای و تصویب اعتبار ادامه مبارزه با ملخ ۵- اخذ رای و تصویب کمک هزینه ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - مهدوی - ابریشم‌کار و توضیحات آقای معاون نخست‌وزیر ۳- طرح و تصویب عهدنامه مودت بین دولتین ایران و پاکستان ۴- طرح و تصویب عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هندوستان ۵- شور اول عهدنامه مودت بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور هاشمی اردن ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدرزاده - شوشتری - حاذقی ۳- بقیه شور اول عهدنامه مودت بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور هاشمی اردن ۴- معرفی سرلشکر وثوق به معاونت وزارت جنگ به وسیله آقای وزیر جنگ ۵- طرح و خاتمه مذاکره شور اول عهدنامه مودت بین ایران و ایتالیا ۶- مذاکره در دستور گذاردن لایحه تکمیل کادر شهربانی ۷- طرح پیشنهادات مواقع انعقاد جلسات در ماه رمضان ۸- تصویب یک قوریت لایحه تکمیل کادر افراد شهربانی ۹- اخذ رای نسبت به پیشنهادات موقع تشکیل جلسات ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: امامی اهری - آزاد - گنجه - معاون نخست‌وزیر ۳- طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ۲ ماده از قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهر ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای رئیس راجع به اظهار جلسه قبل آقای دکتر بقائی ۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - دکتر مجتهدی - کشاورز صدر ۴- طرح سه فقره سوال آقایان حاذقی و شوشتری و جواب آنها ۵- تقاضای وزیر راه دایر به طرح لایحه برنامه راه‌سازی ۶- طرح هفت فقره سوال آقایان صفائی و مسعودی و امینی و حاذقی و حائری‌زاده و جواب آنها ۷- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: فرهودی - برومند - دولت‌آبادی و توضیحات آقای معاون نحست‌وزیر ۳- تصویب پیشنهاد مسکوت ماندن گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح دو ماده از قانون انتخابات و انجمن شهر ۴- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون نظام راجع به مستمری وراث شهدای جنگ ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدر میرحسینی - سالار بهزادی - بهادری ۳- تصویب فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون‌های راه و بودجه راجع به برنامه پنج‌ساله راه‌سازی ۴- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر راجی - سعید مهدوی - شوشتری و توضیحات آقای وزیر کشور۳- بیانات آقای دکتر بقائی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- طرح پنج فقره سوال از طرف آقایان: پیراسته - شوشتری - حائری‌زاده - ناظرزاده و جواب آنها ۵- تقدیم لایحه تفریق بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی به وسیله آقای امامی اهری کارپرداز ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۶۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۲۶ و ۲۸ خرداد ۲- بیانات قبل ار دستور - آقایان گودرزی - اسلامی - حاذقی ۳- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- بیانات آقای نخست‌وزیر و تقاضای تشکیل جلسه عصر - تنفس ۵- بیانات آقای نخست‌وزیر و ابراز رای اعتماد به دولت ایشان ۶- تقدیم لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر به وسیله آقای وزیر دارایی ۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری ۸- تصویب دو فوریت و خاتمه مذاکره لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر ۱۳۳۰ ۹- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۳۰ خرداد و اول تیر ۱۳۳۰ ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: کشاورز صدر - دکتر طبا - فرامرزی ۳- قرائت سوال آقای جمال امامی و توضیحات آقای دکتر فاطمی ۴- طرح یک فوریت لایحه راجع به زندانیان ۵- معرفی آقای دکتر سمیعی به معاونت وزارت دادگستری از طرف آقای وزیر دادگستری ۶- بقیه مذاکرخ لایحه زندانیان و تصویب فوریت آن ۷- طرح گزارش کمیسیون راه راجع به برنامه پنج‌ساله راه‌سازی ۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۹- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون راجع به برنامه پنج‌ساله راه‌سازی ۱۰- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: امامی اهری - اسلامی - کهبد ۳- بقیه مداکره در گزارش کمیسیون راه راجع به برنامه راه‌سازی و ارجاع آن به کمیسیون ۴- تصویب سه فوریت و مذاکره دو اصل طرح قانونی راجع به رسیدگی به اوراق شرکت سابق نفت ۵- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- قرائت دو فقره تلگراف واصله از شبستر و شیراز ۳- بیانات آقای نایب رئیس دایر به ابراز خرسندی از حسن جریان عمل جراحی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ۴- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی - گیو - صدر میر حسینی ۵- گزارش آقای اردلان راجع به اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ۶- تقاضای تعقیب و طرح دو فقره لایحه قبلی به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۷- بقیه مداکره در طرح قانونی راجع به اسناد مکشوفه شرکت سابق نفت ۸- طرح گزارش راجع به اجازه استخدام افراد شهربانی ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - آزاد _ قبادیان ۳- بیانات آقای وزیر امور خارجه دایر به بی ارزش بودن رای دیوان دادگستری بین‌المللی راجع به نفت و فسخ شناسایی دولت اسراییل ۴- طرح و تصویب گزارش راجع به استخدام افراد جدید شهربانی و ارسال به مجلس سنا ۵- بقیه مداکره دو طرح راجع به ترتیب رسیدگی به اوراق مکشوفه از شرکت سابق نفت ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - ابریشم‌کار - حائری‌زاده ۳- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به ترتیب رسیدگی به اوراق شرکت نفت سابق ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی - اردلان - کشاورز صدر ۳- بیانات آقای جمال امامی طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- تصویب صورت‌مجلس ۵- بیانات آقای نخست‌وزیر و تقدیم سه فقره لایحه'۶- بیانات آقای نایب‌رئیس راجع به تصمیمات هیات رئیسه ۷- بقیه مذاکره دایر به ترتیب رسیدگی به اوراق شرکت سابق نفت' ۸- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: نریمان - شوشتری - جمال امامی ۳- بیانات آقایان معدل و آزاد طبق ماده ۹۰ و آقای پیراسته طبق ماده ۸۰ آیین‌نامه ۴- بقیه مذاکره دایر به ترتیب رسیدگی به اوراق اداره انتشارات شرکت سابق نفت ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: گنجه‌ای - عماد تربتی - آزاد' ۳- 'بیانات آقای وزیر کشور راجع به جریان عصر ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۰ ۴- بقیه مداکره و تصویب ترتیب رسیدگی به اوراق اداره انتشارات شرکت نفت سابق و ارجاع آن به مجلس سنا ۵- استرداد دو فقره سوال از طرف آقایان کهبد و حائری‌زاده ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- 'بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - حائری‌زاده - برومند ۳- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- موافقت با طرح انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس در جلسه آینده ۵- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون حسابداری راجع به فروش اراضی به مجلس سنا ۶- طرح و خاتمه مذاکره اجازه استخدام آقای آندره گدار مدیر و متخصص باستانشناسی ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای رئیس دایر به ابراز تاسف از قتل کرحوم اعلیحضرت ملک عبدالله پادشاه کشور هاشمی اردن ۳- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر شایگان - فقیه‌زاده - دکتر بقائی ۴- قرائت نامه آقای ابوالقاسم امینی و اعلام برکناری ایشان از نمایندگی مجلس شورای ملی ۵- قرائت نامه واصله به دعوت آقای لسانی به جای آقای بوشهری ۶- بیانات آقای محمدعلی مسعودی طبق ماده ۳۶ آیین‌نامه ۷- طرح و تصویب گزارش راجع به اعطای یک درجه به افسران شهید ۸- بیانات آقای وزیر کشور راجع به خاتمه حکومت نظامی در تهران ۹- طرح گزارش راجع به اجازه گذاردن ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به اختیار دولت ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: امامی اهری - پناهی ۳- توضیح آقای نایب رئیس به شهریه آقای نظام وفا در جواب نامه وزارت فرهنگ ۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به حساب دولت ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۳ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقای نایب رئیس راجع به مذاکرات جلسه خصوصی ۲- تصویب صورت مجلس ۳- تقدیم تقاضای دو ماه تمدید حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان ۴- تقدیم لایحه راجع به اعتبار تکمیل ساختمان مقبره ابوعلی سینا به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۵- تقدیم لایحه تقاضای اعتبار جهت دفع سن به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۶- بقیه مذاکره در گزارش اجازه انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به حساب دولت ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - اردلان - ارباب ۳- بقیه مذاکره و فوریت اجازه انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به حساب دولت ۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۵- بقیه مذاکره و تصویب گزارش راجع به اجازه انتقال ۱۴ میلیون لیره ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - ابریشم‌کار - کهبد و توضیحات آقای رئیس ۳- طرح و تصویب تقاضای دولت راجع به تمدید دو ماه حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان ۴- اخذ رای و تصویب اجازه فروش زمین به مجلس سنا ۵- طرح و تصویب فوریت لایحه تقاضای اعتبار جهت دفع سن ۶- تصویب فوریت و طرح گزارش راجع به دو میلیارد قرضه ملی ۷- تقدیم لایحه تجدید استخدام پروفسور بالتازار رئیس بنگاه پاستور به وسیله آقای وزیر بهداری ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۴ و ۸ امرداد ۱۳۳۰ ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر بقائی - کشاورز صدر - حائری‌زاده ۳- قرائت و تقدیم گزارش هیات مختلط نظارت اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت به وسیله آقای دکتر معظمی ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بقیه مذاکره و تصویب گزارش راجع به اجازه دو میلیارد ریال قرضه ملی ۳-بیانات آقای نخست‌وزیر دایر به تقاضای عدم تعطیل جلسات و گزارش امور نفت ۴- معرفی آقای امیرعلائی به سمت وزارت کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر ۵- بیانات آقای محمدعلی مسعودی به عنوان ماده ۱۶۹ آیین‌نامه ۶- مذاکره راجع به تعطیل جلسات مجلس و عدم تصویب تعطیل تا آخر امرداد ۷- طرح گزارش هشت میلیون ریال اعتبار جهت مخارج ساختمان آرامگاه و جشن هزاره ابوعلی سینا ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان صدرزاده - حائری‌زاده - نورالدین امامی ۳- بیانات آقای نایب رئیس و ختم جلسه به علت کفایت عده برای رای - موقع و دستور جلسه بعد


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۱۴ و ۱۵ امرداد ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - برومند - حائری‌زاده ۳- طرح و خاتمه مذاکره اجازه اعتبار جهت تکمیل ساختمان مقبره و جشن هزاره ابوعلی سینا ۴- طرح و تصویب فوریت گزارش اجازه تحصیل ۲۵ میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات امریکا ۵- تقدیم لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور به وسیله آقای وزیر دارایی ۶- بقیه مذاکره و تصویب اجازه تحصیل ۲۵ میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات امریکا ۷- تصویب تقلیل جلسات مجلس به هفته‌ای یک روز تا ۲۰ شهریور ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: پیراسته - مهدوی - ابریشم‌کار ۳- گزارش آقای مکی در باب امور نفت و احتیاجات خوزستان ۴- طرح و تصویب لایحه فوری اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ۵- طرح لایحه بیست میلیون ریال جهت دفع سن ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - پیراسته - فرامرزی ۳- بقیه مذاکره در لایحه اعتبار بیست میلیون ریال اعتبار جهت دفع سن ۴- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ۱۳۳۰ ۵- اخذ رای و تصویب میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل آرامگاه و جشن هزاره ابوعلی سینا ۶- تقدیم یک فقره لایحه راجع به معالجه کارگران مسلول به وسیله آقای وزیر کار ۷- تقدیم لایحه اضافات ۱۳۳۰ وزارت فرهنگ و سه فقره لایحه شهریه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۸- طرح فوریت لایحه معالجه کارگران مسلول ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صدری - ناصر ذوالفقاری - تیمورتاش ۳- بیانات آقایان حائری‌زاده و جمال امامی و فرامرزی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۵ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت‌مجلس ۲- قرائت‌نامه چند نفر از آقایان نمایندگان راجع به علت عدم حضور در مجلس ۳- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به امور نفت و مطالب دیگر ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۶ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت‌مجلس جلسه ۱۷ شهریور ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صفایی - تیمورتاش - شوشتری ۳- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۱۰ و ۱۷ شهریور ۴- بیانات آقای بهادری راجع به حریق میانه ۵- قرائت‌نامه دانشگاه راجع به موضوع تبصره ۳۸ ماده ۲ قانون بودجه ۱۳۲۸ ۶- بیانات آقای فرامرزی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۷- بیانات آقای رئیس راجع به آقای مشاور وزیر پست و تلگراف ۸- طرح فوریت لایجه راجع به کمک مسلولین ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای رئیس دایر به حفظ اصول مشروطیت و آزادی ۳- اخذ رای و تصویب دو فوریت لایحه راجع به حمایت کارگران مسلول ۴- تصویب سه فوریت و مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به نطق قبل از دستور ۵- تقدیم نقاضای دو ماه تمدید حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان به وسیله آقای وزیر جنگ ۶- بقیه مذاکره و تصویب طرح پیشنهادی راجع به نطق قبل از دستور ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای رئیس و بیانات قبل از دستور آقایان شوشتری - اسلامی - پیراسته - صدری ۳- نقدیم لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت به وسیله آقای دکتر معظمی مخبر هیات مختلط ۴- معرفی آقای فیوضات به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۵- بیانات آقایان: کشاورز صدر - دکتر شایگان - فرهودی - جمال امامی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه 6- تصویب و فوریت و طرح گزارش کمیسیون نظام راجع به مشمولین غایب و فراری ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - دکتر جلالی - ابریشم‌کار - حائری‌زاده ۳- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به جریان شکایت دولت انگلستان به شورای امنیت و مسافرت به نیویورک و معرفی آقای کاظمی وزیر امور خارجه به کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت خود و معرفی آقایان وزیران مشاور و دارایی و بهداری و بیانات آقای رفیع در تایید اقدامات ایشان از طرف مجلس ۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون نظام راجع به مشمولین فراری و غایب و استرداد لایحه به وسیله آقای معاون وزارت جنگ ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۱ - دربرگیرنده: ۱- طرح تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - اسلامی - برومند - ابریشم‌کار - معدل ۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت جنگ ۴- بیانات آقای شوشتری راجع به طرح بودجه ۱۳۳۰ مجلس و اعلام دستور جلسه بعد به وسیله آقای نایب رئیس ۵- گزارش آقای مکی راجع به جریان مسافرت خود به خوزستان و اجرای خلع ید ۶- طرح لایحه راجع به کارگران مسلول ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۲ - دربرگیرنده: ۱- طرح تصویب صورت‌مجلس و بیانات آقایان رئیس و مکی و فرهودی و محمدعلی مسعودی و شوشتری دایر به ابراز تاسف از قتل مرحوم لیاقت علی خان نخست‌وزیر پاکستان ۲- مذاکره در لایحه راجع به معالجه کارگران مسلول ۳- تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت مهر ماه به وسیله آقای وزیر دارایی ۴- بقیه مذاکره در لایحه معالجه کارگران مسلول و اجرای آن به کمیسیون ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۳ - دربرگیرنده: ۱- طرح تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - مهدوی - کشاورز صدر - دولت‌آبادی - معدل ۳- انتخاب یک نفر کارپرداز ۴- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور در مهر ماه ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۴ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت‌مجلس و مذاکره در ماده ۱۳۸ آیین‌نامه داخلی ۲- بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک‌دوازدهم مهر ماه بودجه کل کشور و ارجاع آن به مجلس سنا ۳- طرح گزارش کمیسیون محاسبات زاجع به بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت روز تشکیل سازمان ملل متحد ۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - ناظرزاده - فقیه‌زاده - حائری‌زاده ۴- اخطار نظامنامه‌ای آقایان رضوی و شوشتری ۵- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت مهر ۱۳۳۰ ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۶ - دربرگیرنده: ۱- بیانات قبل از دستور آقایان: نورالدین امامی - غلامرضا فولادوند - دکتر مجتهدی - دکتر طبا - بهادری - عامری ۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای ذکائی ۳- اخطارنامه نظام‌نامه‌ای آقای آشتیانی‌زاده به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه و اظهارات آقای ناظرزاده ۴- بقیه مداکره بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس جلسات دوم و پنجم آبان ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - فقیه‌زاده - رضوی - دکتر کاسمی ۳- تقاضای آقای مکی دایر به طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در جلسه بعد ۴- توضیحات آقای وزیر بهداری در جواب بیانات آقای رضوی و دکتر کاسمی ۵- تقدیم لایحه اعتبار انتخابات دوره هفدهم به وسیله آقای وزیر دارایی ۶- بقیه مداکره در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره در ورود در دستور ۳- مذاکره در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۴-بیانات آقای کفیل نخست‌وزیری و وزیر امور خارجه درباره امضای قرارداد صبح با ژاپن و خاتمه حالت جنگ با آلمان ۵- بقیه مذاکره در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: ارباب - قاسم فولادوند - حائری‌زاده - آشتیانی‌زاده - جمال امامی ۳- قرائت نامه و تصمیمات شورای دانشگاه ۴- بقیه مذاکرات در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدرزاده - دکتر کاسمی - دکتر سید امامی - سعید مهدوی - حاذقی ۳- اعلام ارجاع بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی به مجلس سنا ۴- طرح گزارش کمسییون کار راجع به کارگران مسلول ۵- مذاکره در طرح ارسالی از مجلس سنا راجه به اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس راجع به دانشگاه ۳- اخذ رای نسبت به مسکوت ماندن طرح راجع به تمدید اعتبار اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی و تصویب آن ۴- تقدیم لایحه بودجه ۱۳۳۰ کل کشور به وسیله آقای وزیر دارایی ۵- طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به شور اول اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: جمال امامی - حاذقی - صدرزاده ۳- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - پناهی - گنجه - پیراسته - آزاد ۳- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار انتخابات دوره هفدهم و ارجاع آن به مجلس سنا ۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون نفت راجع به شور اول اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲-بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی - حائری‌زاده - دکتر کاسمی - صفائی - صدرزاده ۳- اخطار نظام‌نامه‌ای آقای رضوی در مورد جواب سوالات و جواب آقای وزیر دارایی ۴- طرح و خاتمه مذاکره طرح فوری راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت آبان ۱۳۳۰ و ارجاع آن به مجلس سنا ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای موقر ۳-گزارش آقای نخست‌وزیر راجع به جریان مسافرت و در مورد شروع انتخابات و تقاضای رای اعتماد و ابراز رای اعتماد به دولت ایشان ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲-بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - پیراسته - فرهودی - دکتر طبا ۳- بیانات آقای کشاورز صدر به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- اخذ رای و تصویب لایحه یک‌دوازدهم بودجه کل کشور بابت آبان ۱۳۳۰ ۵- تقدیم تقاضای تمدید حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان به وسیله معاون وزارت جنگ ۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به ده فقره شهریه ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- قرائت نامه رئیس مجلس شورای ملی مصر و اظهارات آقای رئیس در باب جواب آن ۳- اخذ رای و تصویب اعتبار انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی ۴- معرفی آقایان وزرای دادگستری و جنگ و اقتصاد ملی و کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر ۵- توضیحات آقای وزیر کشور در قبال اظهارات آقای آشتیانی‌زاده ۶- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به ده فقره شهریه ۷- اخذ رای و تصویب بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۸- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به زندانیان ۹- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حاذقی - رضوی - دکتر طبا - صدرزاده ۳- اخطار آقای آزاد طبق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه ۴- تقاضای آقایان دکتر معظفی و نورالدین امامی جهت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و لایحه زندانیان ۵- تقاضای آقای وزیر اقتصاد ملی جهت طرح قرارداد بازرگانی ایران و آلمان ۶- تقاضای آقای وزیر راه جهت طرح گزارش برنامه راه‌سازی ۷- طرح و تصویب فوریت قرارداد بازرگانی ایران و آلمان ۸- طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از ماده دوم و خاتمه شور اول ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - ابریشم‌کار - برومند ۳- طرح گزارش کمیسیون‌های بودجه و راه راجع به برنامه ده ساله راه‌سازی ۴- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - تیمورتاش - آزاد ۳- اخذ رای و تصویب فوریت لایحه برقراری شهریه درباره ورثه مرحوم سرهنگ نوریشاد ۴- بیانات آقای امامی اهری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- طرح و تصویب طرح تکلیف تقدیم لایحه اجرای منع مشروبات الکلی ۶- معرفی تیمسار علوی مقدم به معاونت وزارت جنگ به وسیله آقای وزیر جنگ ۷- بیانات آقای آشتیانی‌زاده به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۸- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: تیمورتاش - شوشتری ۳- توضیحات آقای دکتر شایگان به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۲۴ و ۲۶ آذر ۲- بیانات آقای رئیس دایر به خدمات آیت‌الله کاشانی و لزوم رعایت انتظامات و شئون افراد و مجلس ۳- تقدیم طرح یک دوازدهم بودجه کل کشور از طرف نمایندگان به قید فوریت و تصویب آن ۴- تقدیم یک فقره استیضاح و قرائت آن ۵- معرفی آقایان وزرای فرهنگ و پست و تلگراف و کشاورزی و کفیل وزارت دارایی به وسیله آقای کاظمی وزیر امور خارجه از طرف آقای نخست‌وزیر ۶- توضیحات آقای رئیس راجع به قانون ۲۵ میلیون دلار قرضه از بانک صادرات و واردات ۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: غلامرضا فولادوند - جمال امامی - اسلامی ۳- تعیین روز استیضاح ۴- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه ۱۳۳۰ ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای آشتیانی‌زاده ۳- اخذ رای و تصویب لایحه اجازه پرداخت ده فقره شهریه ۴- مذاکره در فوریت طرح پیشنهادی راجع به انتخاب کمیسیون نظارت انتخابات ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه