مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶ مذاکرات مجلس شورای ملی دورهٔ هفدهم مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۸

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره هفدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم - ۸ خرداد ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - نخست وزیران: محمد مصدق - احمد قوام - محمد مصدق - رییس مجلس شورای ملی دکتر عبدالله معظمی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۱ نشست ۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان ۳- قرائت اسامی هیات رئیسه شعب شش‌گانه و کمیسیون تحقیق ۴- طرح ۷۳ فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه‌ها و تصویب ۵۰ فقره آن ۵- بیانات آقای رئیس - تعیین و موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورتمجلس ۲ - اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان ۳ - طرح دو فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه آقایان خسرو قشقائی و ناظرزاده و تصویب آنها ۴ - موقع و دستورجلسه بعد – ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۵- دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بقیه مذاکره در اعتبارنامه آقای تولیت و اخذ رای و تصویب آن ۳- مذاکره در گزارش کمیسیون تحقیق راجع به انتخابات سمنان و نمایندگی آقای عامری ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۶- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس و چندنفرازآقایان راجع به انتظامات مجلس ۳ - بقیه مذاکره نسبت باعتبارنامه آقای عامری نماینده سمنان و تصویب آن ۴ - اعلام رسمیت مجلس ۵ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخابات رضائیه و نمایندگی آقای افشارصادقی و تصویب آن ۶ - اعلام تصویب نمایندگی آقای جلالی از دماوند ۷ - طرح گزارش نمایندگی آقای شهاب خسروانی از محلات ۸ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورتمجلس ۲ - بقیه مذاکره در گزارش اعتبارنامه آقای شهاب خسروانی نماینده محلات و تصویب آن ۳ - اعلام تصویب نمایندگی آقایان نریمان و مشار پس از استرداد مخالفت آقای میراشرافی ۴ - طرح گزارش اعتبارنامه آقای میراشرافی نماینده مشگین شهر و تصویب آن ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- قرائت گزارش اعتبارنامه نمایندگی آقای دکتر بقائی از کرمان و خروج آن از دستور ۳- طرح گزارش اعتبارنامه آقای دکتر شایگان نماینده تهران و تصویب آن ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۹- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اعلام استرداد مخالفت و تصویب اعتبارنامه آقایان دکتر سیدحسن امامی - دکتر سنجابی - مهندس زیرک زاده و صفایی ۳ - قرائت گزارشهای شعبه چهارم راجع بانتخابات یزد و نمایندگی آقایان دکتر طاهری و صراف زاده و جلیلی و ارجاع آن بکمیسیون تحقیق ۴ - موافقت باتأخیرطرح نمایندگی آقای دکتر بقایی تاجلسه بعد ۵ - طرح و تصویب نمایندگی آقای عبدالرحمن فرامرزی نماینده ایوانکی ۶ - اعلام تصویب نمایندگی آقای مجتهدی نماینده تبریز بعلت حاضر نبودن مخالف آن ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای راشد طبق رای مجلس ۳ - مذاکره در طرح کمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای رفیع ۴ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بنمایندگی آقای مهندس حسیبی ۵ - اعلام ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۱۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورتمجلس ۲ - استرداد آقای میراشرافی مخالفت خود را از اعتبارنامه آقای مهندس حسیبی و اعلام تصویب آن ۳ - اعلام استرداد مخالفت آقای عامری و تصویب اعتبارنامه آقای حاج سیدجوادی ۴ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بنمایندگی آقای حائری‌زاده از طهران ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون تحقیق راجع باعتبارنامه آقای حائری زاده و تصویب آن ۳ - استرداد آقای شهاب خسروانی مخالفت خود را با نمایندگی آقای کریمی واعلام تصویب آن ۴ - اعلام تصویب نمایندگی آقای دکتر بقایی از طهران پس از استرداد مخالفت آقای میراشرافی ۵ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای رفیع از طوالش و تصویب آن ۶ - تعیین موقع و در دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای زهری از تهران و تصویب آن ۳ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخاب آقای دکتر طاهری از یزد و خاتمه مذاکره ۴ - قرائت گزارش شعبه راجع بنمایندگی آقای ریگی از بلوچستان ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۴ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اخذ رای و تصویب نمایندگی آقای دکتر طاهری از یزد ۳ - طرح گزارش بکمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای صراف‌زاده از یزد و تصویب آن ۴ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخاب آقای محمود جلیلی از یزد و تصویب آن ۵ - قرائت گزارش شعبه راجع به نمایندگی آقای ریگی از بلوچستان ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۷- دربرگیرنده - ۱ - بیانات آقای رئیس ۲ - تصویب صورت مجلس جلسات پنجم و هشتم و دهم تیرماه ۳ - انتخاب هیئت رئیسه (نواب رئیس - منشی ها- کارپردازها) ۴ - قرائت و تصویب خطابه معروضه حضور اعلیحضرت همایونی دائر به آمادگی مجلس ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم تلگرافات و طومارهای واصله دائربه پشتیبانی از آقای دکتر مصدق بوسیله چند نفر از نمایندگان ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: قنات آبادی - کریمی - دکتر فلسفی - خسرو قشقایی - حاج سیدجوادی - پارسا ۴ - اعلام تشخیص هیئت رئیسه دائر به تعداد اعضای کمیسیونها ۵ - اخذ رای و انتخاب دو نفر جهت عضویت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس ۶ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق دایر به تایید نمایندگی آقای ریگی از بلوچستان و تصویب آن ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۱۹- دربرگیرنده - ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اجرای مراسم تحلیف ازطرف آقای مجدزاده نماینده رفسنجان ۳ - بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاسف و تاثر نسبت بشهدای ۳۰ تیر و اجرای یکدقیقه سکوت ۴ - بیانات آقای دکتر معظمی دائر باهمیت قیام ملی و تجلیل شهدای ۳۰ تیر و تقدیم یک فقره طرح ۵ - طرح و تصویب طرح سه فوری راجع به قیام ملی و شهدای روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۰- دربرگیرنده - ۱ - طرح صورت مجلس و تقدیم تلگرافات و طومارها از طرف چند نفر از آقایان نمایندگان و تصویب صورتمجلس ۲ - بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تشکر از رای منصفانه دیوان دادگستری بین المللی ۳ - معرفی هیئت وزیران و تقدیم برنامه دولت بوسیله آقای کاظمی وزیر دارایی و نایب نخست وزیر ۴ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای کاظمی وزیردارایی ۵ - قرائت نتیجه انتخاب کمیسیونها از شعب ۶ - معرفی آقای سرلشگر وثوق بمعاونت وزارت دفاع ملی بوسیله آقای کاظمی ۷ - قرائت گزارش شعبه پنجم راجع باعتبارنامه آقای شهیدزاده از نجف‌آباد و ارجاع بکمیسیون تحقیق ۸ - قرائت گزارش شعبه ششم راجع باعتبارنامه آقای مجدزاده نماینده رفسنجان و ارجاع بکمیسیون تحقیق ۹ - بیانات بعد از دستور آقایان: مدرس - دکتر شایگان - حاج سیدجوادی - اخگر- کریمی و مهندس حسیبی ۱۰ - قرائت و اعلام رای بفوریت اول طرح پینشهادی راجع به توقیف و مصادره اموال احمد قوام ۱۱ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱- دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای نایب رئیس راجع بانتظامات مجلس بمناسبت تظاهر تماشاچیان علیه آقای میراشرافی قبل از رسمیت جلسه ۳- تصویب دوفوریت طرح پیشنهادی راجع بتوقیف و مصادره اموال آقای احمد قوام ۴ - اعلام تصویب نمایندگی آقای مجدزاده از رفسنجان پس از استرداد مخالفت آقای بهادری ۵ -طرح وتصویب برنامه دولت آقای دکترمصدق نخست وزیر ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر فاخر - قنات‌آبادی - مدرس - دکتر بقائی - ناصر ذوالفقاری ۳- تقدیم لایحه اختیارات آقای نخست‌وزیر و دو فقره لایحه مالی به وسیله آقای کاظمی نایب نخست‌وزیر ۴- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اختیارات آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر ۵- تقدیم لایحه یک ماه تمدید حکومت نظامی تهران به وسیله آقای نایب نخست‌وزیر ۶- طرح و تصویب گزارش بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۳۱ ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۳- دربرگیرنده:۱- تصویب صورت‌مجلس ۲ - بیانات آقای نایب رئیس راجع بشرکت در کنفرانس اتحادیه بین‌المجالس منعقده در برن ۳ - اعلام تقاضای آقای راشد دائر به کسالت و ابراز رای اعتماد بدولت آقای دکتر مصدق ۴ - اخذ رای و تصویب یکدوازدهم بودجه تیرماه ۱۳۳۱ ۵ - طرح وتصویب طرح پیشنهادی راجع بخارج شدن اموال احمدقوام ازملکیت او ۶ - طرح و تصویب اختیارات دکتر مصدق نخست‌وزیر ۷ - بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت چهل و هفتمین سال مشروطیت ۸ - تعیین موقع ودستورجلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان دکتر فاخر-کریمی - خلخالی - مکی - وکیل پور ۳ - معرفی آقای دکتر مهندس داریوش بمعاونت وزارت پست وتلگراف بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف ۴ - اخطارنظامنامه ایی آقای اخگر طبق ماده ۹۰و آقای ناصر ذوالفقاری طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه ۵ - تقدیم یک فقره طرح سه فوری راجع به تبرئه استاد خلیل طهماسبی (قاتل رزم‌آرا) به وسیله آقای قنات‌آبادی ۶ - قرائت نامه مجلس سنا راجع به اصلاح عبارتی قانون قیام ملی و شهدای روز ۳۰ تیر ۷ - انتخاب پنج نفرجهت عضویت هیئت مختلط نظارت براجرای قانون ملی شدن صنایع نفت ۸ - طرح و تصویب طرح سه فوری راجع به عفو استاد خلیل طهماسبی ۹ - قرائت استعفای آقای دکتر سیدحسن امامی از ریاست مجلس وانتخاب آقای آیت الله کاشانی بریاست مجلس ۱۰ - تعیین موقع جلسه بعد و ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۵- دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی آقای دکتر ملک اسمعیلی بمعاونت وزارت دادگستری بوسیله آقای وزیر دادگستری ۳ - بیانات آقای دکتر سنجابی راجع بجریان محاکمه و رای دیوان دادگستری بین‌المللی در مورد دعوی بی اساس دولت انگلستان ۴ - سوال آقای قنات‌آبادی راجع به تعقیب مسببین واقعه ۳۰ تیر و جواب آقای وزیر کشور ۵ - طرح لایحه تقاضای یک ماه تمدید حکومت نظامی در طهران ۶ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۶* - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورتمجلس ۲ - بیانات قبل از دستور: آقای جلالی موسوی ۳ - اعلام تصویب صورت مجلس ۴ - بیانات قبل از دستور آقایان: اقبال - مدرس (ضمنا یک فقره طرح تقدیم نمودند) و مهندس غروی ۵ - قرائت نامه مجلس سنا راجع به تصویب اختیارات آقای دکتر مصدق ۶ - استرداد لایحه حکومت نظامی طهران طبق نامه آقای نخست‌وزیر بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۷ - طرح و تصویب دوفوریت طرح پیشنهادی راجع به صدی پانزده جهت زارعین ۸ - قرائت تقاضای آقای شهیدی مبنی بر طرح اعتبارنامه خود و موکول شدن به جلسه بعد ۹ - گزارش آقای کهبد عضو هیئت نظارت اندوخته اسکناس راجع به پشتوانه اسکناس ۱۰ - تعیین موقع و دستور حلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: وکیل پور - صفایی - دکتر فقیهی شیرازی - قنات آبادی - مهندس زیرک زاده ۳ - طرح و تصویب لایحه تقاضای تمدید حکومت نظامی در هشت نقطه خوزستان ۴ - مذاکره در طرح پیشنهادی راجع بصدی ۱۵ کشاورزان و تعویق طرح آن طبق تقاضای آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۵ - معرفی آقای دکتر محمدحسین علی آبادی بمعاونت پارلمانی نخست وزیر بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۶ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بنمایندگی آقای شهیدی از نجف آباد ۷ - مذاکره و تصویب تعطیل جلسات تا پانزده مهر- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۳۱ نشست ۲۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت نامه مقام ریاست مجلس ۳ - بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاثر از فوت مرحوم سید یعقوب انوار ۴ - طرح گزارش آقای نخست وزیر راجع بجریان مذاکرات مربوط به نفت و طرز تصفیه غرامات و ابراز اعتماد به دولت آقای دکتر مصدق نخست وزیر ۴.۱ - مطالب مصدق به مجلس شورای ملی خوانده شده بوسیله آقای کاظمی ۴.۲ - یادداشت دولت ایران شماره ۲۶۲۱ تاریخ ۱۶- ۵- ۳۱ به سفارت انگلیس در تهران ۴.۳ - ترجمه متن پیام رئیس جمهوری کشورهای متحدآمریکا و نخست وزیر کشور متحدانگلستان به آقای دکتر مصدق نخست وزیر ایران ۴.۴ - قرارداد مخصوص - غرامتی که بابت ملی شدن موسسات شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت ایران باید پرداخت شود ۵ - بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاسف وتاثر از فوت مرحوم آیت الله خوانساری ۶ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۳۱ نشست ۲۹- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲۵ شهریور ۱۳۳۱ ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: قنات آبادی. کریمی. دکتر فقیهی شیرازی ۳ - معرفی آقای دکتر حسین فاطمی بسمت وزارت امور خارجه بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۴ - تقدیم لایحه اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی پستی ۵ - بیانات آقای وزیر امور خارجه راجع باتحاد داخلی و تاثیر آن در سیاست خارجی ۶ - معرفی آقای دکتر نصیری بمعاونت وزارت فرهنگ و تقدیم لایحه اعتبارات فرهنگی بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۷ - تقدیم لایحه سهم کشاورزان و سازمان عمرانی بوسیله آقای وزیر کشور ۸ - طرح و تصویب دوفوریت طرح پیشنهادی راجع به صلاحیت محکمه جنایی جهت رسیدگی بجرایم متهمین وقایع ۳۰ تیر ۹ - بقیه مذاکره و تصویب نمایندگی آقای شهیدی از نجف‌آباد ۱۰ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۳۱ نشست ۳۰ - دربرگیرنده:۱ - طرح صورت مجلس و مذاکره در صورت غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان: کهبد- مهندس زیرک‌زاده - نریمان ۳ - قرائت نامه مجلس سنا راجع به تمدید حکومت نظامی ۴ - سوال آقای کهبد راجع بعوارضی که جهت جمع‌آوری فقرا گرفته می‌شود و جواب آقای وزیر کشور ۵ - سوال آقای حائری‌زاده راجع بعملیات اخلال‌گرای و جواب آقای وزیر کشور ۶ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۷ - سوال آقای کهبد راجع بجریان کارخانه سمنان و جواب آقای وزیر کشور ۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۱ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: جلالی - دکتر فاخر- دکتر سنجابی (ضمنا طرح سه فوری تفسیر اصل پنجم قانون اساسی را تقدیم نمودند) حاج سیدجوادی ۳ - طرح و تصویب سه فوریت و اصل ماده واحده مربوط به تفسیر اصل پنجم قانون اساسی ۴ - معرفی آقای مفتاح بمعاونت وزارت امورخارجه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۵ - تقاضای آقای دکتر بقایی راجع به طرح لایحه دوره شانزدهم در مورد مستمری ورثه سرهنگ نوریشاد طبق ماده ۴۱ آئین نامه داخلی ۶ - طرح لایحه تمدید حکومت نظامی در طهران ۷ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۲ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اخطار آقای وکیل پور طبق ماده ۱۶۹ آئین نامه ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فلسفی - دکتر بقایی - مهندس غروی - قنات آبادی ۴ - اخطار آقای دکتر سنجابی طبق ماده ۱۶۹ ۵ - بیانات آقای نایب رئیس راجع به روز سازمان ملل متحد ۶ - تقدیم لایحه یک دوازدهم مهر و لایحه تقاضای تایید پرداخت دو دوازدهم مرداد و شهریور بوسیله آقای کاظمی وزیر دارایی ۷ - معرفی آقای سرتیپ مهنا بمعاونت وزارت دفاع ملی بوسیله آقای نایب نخست وزیر ۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۹ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف ۱۰ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۱۱ - تقدیم لایحه برقراری فرمانداری نظامی در بخش‌های طهران به وسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۱۲ - مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به طرز رسیدگی بجرایم متهمین واقعه ۳۰ تیر ۱۳ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۳ - دربرگیرنده:۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: وکیل پور - دکترفقیهی شیرازی - پارسا ۳ - سوال آقای دکتر سنجابی راجع به وقایع غرب و جواب آقایان وزیر کشور و وزیر امور خارجه ۴ - تقدیم دو فقره سوال از وزارت راه و دارایی به وسیله آقای گنجه ۵ - تقدیم لایحه دوفوری دایر به اجازه تعقیب آقای احمد قوام بوسیله آقای وزیر دادگستری ۶ - طرح و تصویب دو فوریت لایحه اجازه تعقیب آقای احمد قوام ۷ - اعلام تصویب صورت مجلس ۸ - تعیین موقع و دستورجلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستورآقای خلخالی ۳- بیانات آقایان مهندس رضوی و مشار طبق ماده ۹۰ آئین‌نامه ۴ - بیانات قبل از دستور آقایان: صفایی - دکتر بقایی و وزیر امور خارجه ۵ - تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در هشت نقطه خوزستان ۶ - معرفی آقای دکتر خسروانی به معاونت وزارت اقتصاد ملی بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع بوظیفه ورثه سرهنگ نوریشاد ۸ - طرح لایحه دو فوری راجع به اجازه تعقیب آقای احمد قوام و موکول شدن بجلسه بعد ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۱۰ - سوالات و قوانین نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای: زهری _ دکترشایگان _ قنات‌آبادی ۳ - بیانات آقایان: مشار _ دکتر شایگان و خلخالی بعنوان ماده ۹۰ آئین نامه ۴ - بیانات آقای نایب رئیس دائر به تصمیم هیئت رئیسه راجع به تعیین تکلیف مطالب موجوده در مجلس سنا ۵ - مذاکره در پیشنهاد واصله دائر بارجاع لایحه افزایش سهم کشاورزان به کمیسیون مخصوص ۶ - بقیه مذاکره در لایحه دو فوری راجع باجازه تعقیب آقای احمد قوام و تصویب آن ۷ - طرح سوال آقای وکیل پور ۸ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۶ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: جلالی - حاج سیدجوادی - اخگر – شهیدی ۳ - تقدیم لایحه ملی شدن امور تلفن بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن بقید دو فوریت و تصویب دو فوریت آن ۴ - بیانات آقایان: وزیر فرهنگ و وزیر امورخارجه راجع به تحریکات آقای تولیت در قم ۵ - طرح و تصویب لایحه تمدید فرمانداری نظامی در تهران و حومه ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح لایحه دو فوری ملی شدن امور مربوط به تلفن ۳ - قرائت نامه آقای نخست وزیر راجع به لایحه قانونی امنیت اجتماعی ضمن تقدیم آن لایحه ۴ - تعیین موقع ودستورجلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: قنات‌آبادی - مهندس زیرک‌زاده – صفایی ۳ - بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده سوم ۴ - تعیین موقع و دستورجلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان نریمان و مدرس ۳ - اخطار نظامنامه آقای کریمی و توضیح آقای محمد ذوالفقاری ۴ - بیانات قبل از دستور آقای ذکایی ۵ - بیانات آقایان منصف و افشارصادقی بعنوان صورت مجلس ۶ - طرح لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده چهارم ۷ - اعلام تصویب صورت مجلس ۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس و مذاکره درغیبت موقع رای و تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره سوال بوسیله آقای خسرو قشقایی ۳ - بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده ۹ ۴ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم سوال از طرف آقای عبدالرحمن فرامرزی ۳ - تقدیم تقاضای طرح لایحه تکمیل قانون آموزش و پرورش بقید یک فوریت ۴ - سوال آقای کریمی ازوزارت دفاع ملی راجع به شهدای ۳۰ تیر کرمانشاه و جواب آقای معاون وزارت دفاع ملی ۵ - طرح سوال آقای قنات‌آبادی راجع به امتحان دبیرستان دارایی و جواب آقای معاون وزارت فرهنگ ۶ - اعلام وصول نامه از طرف یکی از بازماندگان شهدای ۳۰ تیر و ارجاع آن بکمیته تحقیق ۷ - تقدیم تقاضای طرح لایحه راجع بزندانیان بوسیله آقای وزیر دارایی ۸ - تقدیم لایحه یک دوازدهم آبان بوسیله آقای وزیر دارایی ۹ - سوال آقای وکیل پور راحع بلغو جیره‌بندی قند و شکر از وزارت دارایی و جواب آقای وزیر دارایی ۱۰ - طرح سوالات آقای دکتز بقائی از وزارت دفاع ملی و وزارت دادگستری راجع بتعقیب متهمین واقعه ۳۰ تیر ۱۱ - بیانات آقای وکیل پور طبق ماده ۹۰ و جواب آقای وزیر دارایی ۱۲ - جواب آقای معاون وزارت دادگستری بسوالات آقای دکتر بقائی ۱۳ - معرفی آقای شهشهانی بمعاونت وزارت کشور بوسیله آقای وزیر کشور ۱۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۲ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر سنجابی - جلالی - حائری‌زاده - دکتر فقیهی - حاج سیدجوادی ۳ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون آموزش و پرورش ۴ - طرح و تصویب فوریت لایحه راجع بزندانیان- ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای نایب رئیس و قرائت نامه آقای نخست‌وزیر در موضوع مذاکرات جلسه چهارم آذر ۳ - طرح و تصویب طرح سه فوری راجع باعلام اعتماد بدولت آقای دکتر مصدق در تعقیب جریان مذاکرات جلسه چهارم آذر ۴ - قرائت اسامی اعضای منتخبه از کمیسیونها جهت عضویت کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشور ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: نریمان - مهندس غروی - دکتر فاخر - ناصر ذوالفقاری ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم حقوق و مخارج آبانماه ۱۳۳۱ ۴ - طرح لایحه ملی شدن ارتباط تلفنی و تصویب مواد از ده تا دوازده ۵ - تقدیم هفت فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۶ - بقیه مذاکره در لایحه ملی شدن ارتباط تلفنی و تصویب مواد از ۱۳ الی ۱۵ ۷ - تقدیم دو فقره سوال بوسیله آقای معتمددماوندی از وزارت امور خارجه ۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: ناصر ذوالفقاری - شهیدی - گنجه ۳ - بیانات آقای مکی مربوط به جریان مسافرت خود به اروپا و آمریکا ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۵ - قرائت قسمتی از گزارش سه ماهه آقای نخست‌وزیر بوسیله آقای کاظمی ۶ - معرفی آقای مهندس زاهدی به معاونت وزارت کشاورزی بوسیله آقای وزیرکشاورزی ۷ - قرائت قسمتی دیگر از گزارش سه ماهه آقای نخست‌وزیر بوسیله آقایان کاظمی و دکتر فاطمی ۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۷ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - قرائت قسمتی از گزارش سه ماه آقای نخست وزیر بوسیله وزیر امور خارجه ۳ - بقیه مذاکره درلایحه ملی کردن ارتباط تلفنی و تصویب آن ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - قرائت بقیه گزارش ۳ ماهه آقای نخست وزیربوسیله آقای وزیر امور خارجه ۳ - تقدیم لایحه اتوبوسرانی بوسیله آقای وزیر کشور بقید دو فوریت و طرح و تصویب دو فوریت آن ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۳ و ۲۵ آذر ۱۳۳۱ ۵ - مذاکره درگزارش کمیسیونهای بودجه و فرهنگ راجع باضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۹ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - گزارش آقای مهندس حسیبی راجع به جریان مذاکرات نمایندگی درکمیسیون بین المللی نفت ۳ - بیانات آقای وزیر کار راجع به جریان کنفرانس بین المللی نفت ۴ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه و فرهنگ راجع به اضافه اعتبار بودجه ۱۳۳۱ وزارت فرهنگ و تصویب آن ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۰ - دربرگیرنده:۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کریمی - ذکایی – معتمددماوندی ۳ - تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی طهران بوسیله معاون وزارت دفاع ملی و بیانات ایشان در جواب آقای کریمی ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۷ و ۳۰ آذرماه ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس ۶ - سوالات نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۱ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان نریمان - جلالی – نجفی ۳ - طرح و تصویب پیشنهاد تاخیر طرح لایحه اتوبوسرانی ۴ - طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق زندانیان ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: اخگر - مهندس غروی - مدرس - منصف ۳ - معرفی آقای قریب به معاونت وزارت دارایی بوسیله آقای وزیردارایی ۴ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۵ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات دوم وچهارم دیماه ۱۳۳۱ ۶ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۷ - تقدیم و تصویب طرح دو فوری راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشوربابت آذرماه ۱۳۳۱ ۸ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقای نریمان ۳ - تقدیم لایحه اصلاحی ازدیاد سهم کشاورزان بوسیله آقای وزیر کشور ۴ - طرح سوال آقای خسرو قشقایی راجع بانتخاب انجمن‌های شهر و جواب آقای وزیر کشور ۵ - طرح سوال آقای شهیدی راجع به واقعه چهارم مهر اصفهان و جواب آقای وزیر کشور ۶ - طرح سوال آقای دکتر سنجابی راجع بانتقال و تبعید چند نفر از اعضای حزب ایران در درگز و جواب آقای وزیر کشور ۷ - طرح سوال آقای حائری‌زاده راجع به اوراق مشارکت از شرکت سابق نفت و جواب آقای معاون وزارت دادگستری ۸ - سوال آقای گنجه راجع به دستمزد کارگران راه آهن آذربایجان و جواب آقای وزیر راه ۹ - سوال آقای کریمی راجع به فیلم منتشره در ترکیه و جواب آقای وزیر امور خارجه ۱۰ - بیانات آقای نایب رئیس دائر به ابراز تاسف از سانحه هوایی اخیر ۱۱ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۱۲ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: مراد ریگی - کهبد- وکیل پور – اخگر ۳ - بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات هفتم و نهم دی ماه ۱۳۳۱ ۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق زندانیان ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فقیهی شیرازی - جلالی - کریمی - دکتر سنجابی ۴ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۵ - تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۳۲ کل کشور و لایحه حقوق متخصص دخانیات بوسیله آقای وزیر دارایی ۶ - طرح لایحه اتوبوسرانی شرکت اتوبوسرانی عمومی ۷ - تقدیم طرح سه فوری راجع به جلوگیری از تعطیل مجلس و مذاکره در فوریت اول - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱ - طرح وتصویب صورت مجلس جلسات ۱۱ و ۱۴ دی ماه ۲ - قرائت نامه آقای نخست وزیر و تقاضای رای اعتماد بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۳ - مذاکره در مورد تقاضای دولت و اخذ رای و ابراز اعتماد بدولت آقای دکتر مصدق نخست وزیر ۴ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۷ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - تقدیم لایحه تمدیداختیارات آقای دکترمصدق نخست وزیر بقید دوفوریت بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۳ - تقدیم لایحه الغای عوارض در دهات بوسیله آقای وزیر کشور ۴ - بیانات قبل از دستور آقای صفایی ۵ - اعلام تشکیل جلسه خصوصی جهت تشخیص حد نصاب پس از استعفای آقای مکی ۶ - اعلام تصمیم جلسه خصوصی راجع باستعفای آقای مکی ۷ - تقاضای آقای نایب رئیس دائر به اجرای ماده ۱۰۲ آیین نامه درباره آقای میراشرافی و انصراف ایشان پس از عذرخواهی آقای میراشرافی ۸ - تقدیم بودجه یکساله ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی بوسیله آقای میراشرافی کارپرداز ۹ - تصویب پیشنهاد آقای حاج سیدجوادی راجع به تنفس _ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۸ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان : اخگر _ دکتر شایگان _ تولیت _ خسروقشقایی _ حاج سیدجوادی ۳ - اعلام وصول شکایتی ازطرف وراث دریابیگی بوسیله آقای محمد ذوالفقاری ۴ - بیانات آقای مهندس رضوی راجع باستعفای آقای مکی ۵ - اعلام آقای معاون وزارت دادگستری جهت حاضربودن برای جواب سوالات آقایان خلخالی و صفایی ۶ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات شانزده و هیجده دیماه ۱۳۳۱ ۷ - طرح و تصویب پیشنهاد آقای مجدزاده راجع به مسکوت ماندن طرح سه فوری مربوط به تعطیل احتمالی مجلس ۸ - طرح و تصویب دو فوریت لایحه اختیارات آقای دکترمصدق نخست وزیر ۹ - تقاضای آقای نریمان دایر به طرح یک فوریت طرح تقدیمی راجع به اعاده اختیارات دیوان محاسبات ۱۰ - سوال آقای کهبد راجع به صدور پروانه چای و جواب آقایان وزیر اقتصاد ملی و معاون وزارت دادگستری ۱۱ - تقدیم تقاضای طرح لایحه تقدیم دوره شانزدهم راجع به حمایت مسلولین بوسیله آقای کریمی ۱۲ - تعیین موقع جلسه بعد_ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۹ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم اساسنامه شرکت ملی تلفن ایران جهت ارجاع به کمیسیون پست و تلگراف بوسیله آقای نخست وزیر پست و تلگراف و تلفن ۳ - معرفی آقای دکتر ملک اسمعیلی بمعاونت سیاسی وپارلمانی نخست وزیر بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۴ - استرداد تبصره لایحه اختیارات بوسیله آقای نایب نخست وزیر ۵ - طرح لایحه اختیارات آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد_ ختم جلسه بعد


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۳۱ نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان خلخالی و مدرس ۳ - معرفی آقای علی مصطفوی بمعاونت وزارت دادگستری بوسیله آقای کاظمی نایب نخست‌وزیر ۴ - بیانات قبل ازدستور آقای حائری‌زاده ۵ - قرائت نامه آیت الله کاشانی ریاست مجلس در موضوع اختیارات ۶ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۳۱ نشست ۶۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ -قرایت نامه جوابیه هییت رییسه بنام مقام ریاست مجلس در موضوع طرح اختیارات و جواب ایشان ۳ - بقیه مذاکره در لایحه اختیارات دکتر مصدق نخست وزیر ۴ - ختم جلسه بعنوان تنفس
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۴ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان : وکیل‌پور _ دکتر فقیهی شیرازی _ مهندس حسیبی _ حائری‌زاده ۳ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر و وزیر دارایی ۴ - بقیه مذاکره در لایحه فوری اجازه تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد _ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۵ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کهبد - مهندس رضوی - دکتر فقیهی شیرازی ۳ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۴ - طرح گزارش کمیسوین بودجه راجع باجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشوربابت دی ماه ۳۱ و تصویب آن ۵ - بقیه مذاکره درلایحه دوفوری تاسیس شرکت اتوبوس رانی عمومی ۶ - قرائت طرح دو فوری پیشنهادی راجع به جلوگیری از سقط جنین ۷ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات دوم و پنجم بهمن ماه ۱۳۳۱ ۸ - طرح گزارش شوراول موافقت نامه ترانزیت بین ایران و ترکیه ۹ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۶ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کریمی - دکتر فقیهی شیرازی. جلالی. بهادری. مکی ۳ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۴ - مذاکره در فوریت طرح پیشنهادی راجع به حفظ نفوس و رد فوریت آن ۵ - تصویب صورت مجلس ۳ شنبه ۷ بهمن ۶ - مذاکره در فوریت طرح پیشنهادی مربوط به حمایت کارگران مسلول و تصویب فوریت اول آن ۷ - بقیه مذاکره در لایحه تاسیس شرکت اتوبوس رانی عمومی ۸ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: میراشرافی. شهیدی. نریمان ۳ - تقدیم یک فقره سوال از طرف آقای هدی ۴ - سوال آقای کهبد راجع به لیره‌ای که بانک ملی بنفع انگلستان پرداخته و جواب آقای معاون نخست وزیر ۵ - سوال آقای دکتر بقایی راجع به پروانه برنج و معامله برنج با اندونزی و جواب آقای وزیر اقتصاد ملی ۶ - اعلام تقاضای کمیسیون خاص دائربه یکماه تمدید جهت رسیدگی به لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و موافقت با آن ۷ - تقدیم لایحه برنامه پنجساله راهسازی بوسیله آقای وزیر راه ۸ - سوال آقای دکتر فقیهی راجع به وضع ورود و قیمت و توزیع داروها و جواب آقای وزیر بهداری ۹ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۱۰ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فقیهی شیرازی. انگجی. دکتر فاخر. اخگر ۳ - طرح و تصویب دوفوریت طرح پیشنهادی راجع به اجرای منع استعمال مشروبات الکلی ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۱۲و۱۴ بهمن ماه ۵ - طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع باعاده اختیارات دیوان محاسبات ۶ - بقیه مذاکره در لایحه امتیاز تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی و تصویب آن ۷ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۹ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس و اخذ رای با ورقه و تصویب آن ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فقیهی شیرازی. نریمان. مهندس غروی. صفایی. ناظرزاده ۳ - معرفی آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور و آقای مهندس حق شناس بوزارت راه بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۴ - تقدیم سی و دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی ۵ - اخطار نظامنامه آقای قنات آبادی طبق ماده ۳۹ ۶ - تقدیم ۱۸ فقره لایحه مربوط به وزارت دادگستری بوسیله آقای معاون نخست وزیر ۷ - تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشور ۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کار ۹ - تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن ۱۱ - اخطار آقای دکتر بقایی طبق ماده ۱۶۹ ۱۲ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۱۳ - تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۱۴ - تقدیم پنج فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۱۵ - تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای کفیل وزارت بهداری ۱۶ - تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ۱۷ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر راه ۱۸ - طرح و تصویب طرح دوفوری مربوط باجرای منع استعمال مشروبات الکلی ۱۹ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۷۰ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: پورسرتیپ. دکتر سنجابی. میراشرافی. و وزیر امورخارجه ۳ - بیانات آقای معاون نخست وزیر دائر به حاضر بودن برای جواب سوالات ۴ - طرح شوراول موافقت نامه حمل ونقل هوایی بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت نروژ ۵ - طرح شوراول موافقت نامه حمل ونقل هوایی بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت سوئد ۶ - طرح شوراول موافقت نامه حمل ونقل هوایی بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت هلند ۷ - تعیین موقع ودستورجلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۷۱ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت‌مجلس ۲ - بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاسف از زلزله طرود ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: کهبد. حمیدیه. وکیل پور. قنات‌آبادی ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۱۹ و ۲۳ بهمن ۵ - بقیه بیانات قبل از دستور آقای قنات‌آبادی ۶ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارایی ۷ - طرح گزارش شور اول راجع به منابع طبیعی موجود در کف دریا و زیر کف دریا ۸ - تعیین موقع و دستورجلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۳۱ نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع باجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۳۱ ۳ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به چندفقره اعتباراضافی ۴ - تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در طهران بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع بچند فقره اعتبار اضافی ۶ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۳۱ نشست ۷۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات ۳۰ بهمن و سوم اسفند ۱۳۳۱ ۲ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافی و تصویب آن ۳ - تقدیم یک فقره لایه اضافات بوسیله آقای معاون وزارت دارایی ۴ - طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۳۱ نشست ۷۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - بیانات آقای نایب رئیس دایر به ابراز تاسف از درگذشت ژنرالیسم استالین رهبر و نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی ۳ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر ۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ مجلس و تصویب آن ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۳۱ نشست ۷۶ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: میراشرافی. افشار صادقی. دکتر فقیهی شیرازی. قنات‌آبادی ۳ - تقاضای آقای وزیر دارایی دائر باجرای مجدد گزارش مربوط باضافات کارمندان به کمیسیون بودجه ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بقیه اعتبارات اضافی سال ۱۳۳۱ ۵ - قرائت و مذاکره در پیشنهاد راجع به طرح لایحه تمدید فرمانداری نظامی در طهران ۶ - ختم جلسه بعنوان تنفس • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۲ نشست ۷۸ - دربرگیرنده:۱ - طرح صورت مجلس جلسات ۱۹ اسفند ۳۱ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۲ ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان: قنات‌آبادی - حائری‌زاده - دکتر بقایی ۳ - قرائت استعفانامه آقای دکتر بقایی از نمایندگی طهران ۴ - تقدیم ۲۸ فقره لایحه قانونی بوسیله آقای معاون نخست وزیر و چهار فقره لایحه از طرف وزارت دارایی بوسیله ایشان ۵ - تقدیم گزارش دادگستری دائربه تقاضای سلب مصونیت ازآقای دکتر بقایی بوسیله آقای معاون نخست وزیر ۶ - تقدیم دوفقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۷ - تقدیم هفت فقره لایحه برقراری یا تمدید فرمانداری نظامی در نقاط مختلفه کشور ۸ - قرائت گزارش شعبه پنجم راجع به آقای علی روحی ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۲ نشست ۷۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس جلسات ۹ اسفند ۳۱ و ۲۰ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۲ ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر بقایی. حائری‌زاده. دکتر سنجابی ۳ - بیانات آقای قنات‌آبادی مطابق ماده ۹۰ آئین‌نامه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۵ - معرفی آقای دکتر غلامحسین مصاحب به معاونت وزارت فرهنگ بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۶ - تقدیم و قرائت تقاضای وزارت دادگستری دائر به تعیین تکلیف پرونده‌های اعلام جرم علیه آقای قوام ۷ - مذاکره و اعلام رای در فوریت اول طرح سه فوری مربوط به گزارش هیئت هشت نفری ۸ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۳۳۲ نشست ۸۰ - دربرگیرنده:۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس زیرک‌زاده و زهری ۳ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۴ - بیانات قبل از دستور آقای میراشرافی ۵ - بیانات آقایان: زهری و دکتر بقایی بعنوان ماده ۹۰ آئین نامه ۶ - اعلام تنفس جهت تشکیل جلسه خصوصی طبق تقاضای ۱۰ نفر از آقایان نمایندگان ۷ -اخذ رای و تصویب فوریت اول و مذاکره و اعلام رای نسبت به فوریت دوم طرح سه فوری مربوط به گزارش هیئت هشت نفری ۸ - تعیین موقع و دستورجلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۳۲ نشست ۸۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس غروی. کریمی. قنات‌آبادی ۳ - اخذ رای و تصویب فوریت دوم و سوم ومذاکره در اصل طرح پیشنهادی مربوط به گزارش هیئت ۸ نفری ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۳۲ نشست ۸۲ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: زهری. جلالی. میراشرافی. زهری. (ضمنا آقای زهری از ماده ۹۰ هم استفاده نمودند ۳ - بیانات آقای قنات‌آبادی طبق ماده ۱۴۶ و آقای دکتر معظمی بعنوان ماده ۹۰ آئین‌نامه ۴ - تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در شیراز بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۵ - اعلام حاضربودن آقایان وزیر کشور و معاون نخست‌وزیر برای جواب سوالات ۶ - بیانات آقایان خلخالی و مکی بعنوان ماده ۹۰ آئین‌نامه ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۳۲ نشست ۸۳ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه مذاکره درطرح سه فوری مربوط به گزارش هیئت هشت نفری ۳ - تعطیل جلسه بعلت تشنج و مشاجره و زد و خورد ۴ - بیانات آقای نایب رئیس دایر به اجرای مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ آئین‌نامه درباره آقای مکی ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۳۲ نشست ۸۵ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت‌مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس دایر به ابراز سپاسگزاری از انتخاب ایشان و توجه به حفظ انتظامات و آیین‌نامه ۳ - بیانات آقایان عبدالرحمن فرامرزی و مکی راجع به رعایت بی‌طرفی و حفظ انتظامات و آیین‌نامه از طرف رئیس مجلس ۴ - ختم جلسه به‌عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۱۳۳۲ نشست ۸۶ - دربرگیرنده : ۱ - تصویب صورت‌مجلس جلسات دهم و چهاردهم تیرماه ۱۳۳۲ ۲ - انتخاب بقیه اعضای هیأت رئیسه نواب رئیس، منشی‌ها، کارپردازان ۳ - اقتراع شعب شش‌گانه ۴ - قرائت استیضاح آقای زهری ۵ - تعیین موقع ودستورجلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۳۲ نشست ۸۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - قرائت گزارش انتخاب هیأت رئیسه شعبه‌ها ۳ - قرائت گزارش انتخاب اعضای کمیسیون‌ها از شعب ۴ -اعلام حاضربودن دولت برای جواب استیضاح آقای زهری بوسیله آقای وزیر کشور ۵ - معرفی آقای دکتر ملکی به سمت وزارت بهداری و آقای مهندس عطائی به کفالت وزارت کشاورزی و آقای مبشر به کفالت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر کشور ۶ - مذاکره و تعیین روز ۲۳ تیر جهت استیضاح ۷ - تقدیم ۱۸ فقره لایحه قانونی بوسیله آقای دکتر ملک‌اسمعیلی معاون نخست‌وزیر ۸ - انتخاب دو نفر جهت عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه