پرش به محتوا

مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۴

از ویکی‌نبشته
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ سرطان ۱۳۰۰ تا ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ - نخست وزیران : سیدضیاالدین طباطبایی - قوام‌السلطنه - مشیرالدوله - قوام‌السلطنه - مستوفی‌الممالک - رییس مجلس: میرزا حسین‌خان پیرنیا (موتمن‌الملک).

مجموعه قوانین چهارمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس جهارم

فهرست زیر دربرگیرنده ۲۲۵ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در دوره چهارم قانونگذاری از ۱ سرطان ۱۳۰۰ تا ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ به ترتیب تاریخ تصویب است.

 • - تصویب خطابه افتتاحیه مجلس شورای ملی - مصوب ۷ سنبلهٔ ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به اقامه عزاداری خامس‌آل‌عبا(ع) در عمارت بهارستان - مصوب ۱۵ سنبلهٔ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به اعتبار پانزده هزار تومان برای تعمیر سد جاجرود - مصوب ۲۳ میزان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به تصویب پانزده هزار تومان قرض به مهاجرین گیلانی - مصوب ۲۵ میزان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - پروگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۰ - مصوب ۲ عقرب ۱۳۰۰
 • - قانون راجع به تصویب عهدنامه مودت و دوستی بین دولت علیه ایران و دولت جمهوری چین - مصوب ۱۶ عقرب ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقوف‌الاجرا گذاردن قوانین تشکیلات ادارات وزارت مالیه تا مدت سه ماه - مصوب ۲۰ عقرب ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - اجازه مشارکت کمیسیون قوانین مالیه با دولت برای مطالعه در اوضاع مالیاتی و عوارض موجوده و تقدیم راپرت آن به مجلس - مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - اجازه مشارکت کمیسیون بودجه برای تهیه بودجه‌های جمع و خرج مملکتی - مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به انتخاب کمیسیونی مرکب از نه نفر برای مطالعه در طرق عملی نمودن رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت - مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به انتخاب کمیسیون مرکب از نه نفر برای تجدید نظر در قانون انتخابات - مصوب ۲۵ عقرب ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه مجلس شورای ملی بابت ۹ ماهه تخاقوی‌ئیل ۱۳۰۰ - مصوب ۲۵ عقرب ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون تسلیم قراولخانه گذرلوطی صالح به مسجد جنب آن - مصوب ۲۸ عقرب ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعطای امتیاز معادن نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی - مصوب ۳۰ عقرب ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه جمع مجلس - مصوب ۹ قوس ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - تفویض اختیار به هیات رییسه برای تجدیدنظر در نظامنامه داخلی مجلس و راپرت اصطلاحات لازمه به مجلس - مصوب ۱۱ قوس ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - عهدنامه مورخه ۱۵ شوال ۱۳۳۹ منعقده بین دولتین علیتین ایران و افغانستان - مصوب ۱۴ قوس ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - دو فصل الحاقیه به عهدنامه ایران و افغانستان - مصوب ۱۴ قوس ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - عهدنامه دوستی منعقده بین دولت علیه ایران و جمهوری شوروی روسیه - مصوب ۲۳ قوس ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قطع‌نامه راجع به عدم اعتبار امتیاز خوشتاریا - مصوب ۲۳ قوس ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به مشارکت کمیسیون داخله با دولت برای تجدید نظر در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی - مصوب ۲۳ قوس ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به تشکیل کمیسیون پنج نفری برای رسیدگی به نسبتی که یکی از جراید به آقای سید فاضل داده‌است - مصوب ۲۸ قوس ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب عضویت مملکت ایران در جامعه ملل - مصوب ۹ جدی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب بیست تومان شهریه برای ورثه بنان‌السلطان مرحوم - مصوب ۹ جدی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده - مصوب ۱۴ جدی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • ابراز اعتماد به کابینه آقای مشیرالدوله ۱۳۰۰ - مصوب ۲ دلو ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب نود تومان شهریه برای ورثه مرحوم موسی‌خان - مصوب ۴ دلو ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به تصویب یک‌هزار و پانصد تومان اعتبار برای مصارف انتخابات - مصوب ۸ دلو ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون نفریغ بودجه توشقان‌ئیل ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۸ دلو ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ بودجه پنج ساله ایام فترت بین‌المجلسین سوم و چهارم - مصوب ۱۸ دلو ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری یک‌صد تومان شهریه در حق چهار نفر ورثه مرحوم شیخ محمدجواد خراسانی - مصوب ۲۰ دلو ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعطای اختیارات به کمیسیون عدلیه مجلس و اجازه اجرای قوانین عدلیه به طور موقت - مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبارات مخارج مملکتی - مصوب ۳ حوت ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - عهدنامه حکمیت منعقده بین دولت علیه ایران و جمهوری اتازونی - مصوب ۳ حوت ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - تغییر قانون فقره چهار از ماده ۱۴۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه - مصوب ۶ حوت ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به تبدیل تاریخ جشن مشروطیت از ۱۴ جمادی‌الثانیه به ۱۴ اسد(تیر) - مصوب ۱۱ حوت ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت مخارج یک‌ساله جامعه ملل از بابت سهمیه دولت علیه ایران - مصوب ۱۱ حوت ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون شورای عالی معارف - مصوب ۲۰ حوت ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری شصت و یک تومان و ۹ قران و پانزده شاهی شهریه درباره چهار نفر ورثه مرحوم عمادالدوله از تاریخ فوت آن مرحوم تا آخر حوت ایت‌ئیل ۱۳۰۱ - مصوب ۲۰ حوت ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری پنجاه تومان شهریه درحق عیال و دو نفر صبایای مرحوم وقارالدوله - مصوب ۲۷ حوت ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب ۲۱۴۰ تومان اعتبار برای احداث بنای جدید مخزن و شعب گمرک بندر قشم - مصوب ۲۷ حوت ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه الحاق آب کوه‌رنگ به زاینده‌رود - مصوب ۷ حمل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون تحدید مدت اقامت مامورین سیاسی و قنسولی دولت علیه ایران در خارجه - مصوب ۱۶ حمل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - بودجه ریاست وزرا و کابینه برای سنه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ - مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به انتخاب کمیسیون مرکب از دوازدهم نفر از نمایندگان برای کمک به دولت در اتخاذ خط مشی آتیه مملکت - مصوب ۳۰ حمل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - بودجه کابینه سلطنتی برای سنه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ - مصوب ۳ ثور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - اجازه دریافت یک کرور تومان مساعده از بانک شاهنشاهی برای مصارف فوق‌العاده قشونی - مصوب ۱۱ جوزای ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به مستمری و حقوق اعضای ادارات دولتی و درباری و هیات‌های شوروی و اجتماعی - مصوب ۱۶ جوزای ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار برای مخارج اعزام و تحصیل شصت نفر محصلین نظامی به پاریس - مصوب ۱۸ جوزای ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تصویب تادیه مازاد عایدات گمرکات به حواله مدیر کل مالیه از طرف بانک شاهنشاهی - مصوب ۲۰ جوزای ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - اصلاح قانونی در مواد ۱ و ۵ قانون ۳۰ عقرب ۱۳۰۱ راجع به امتیاز نفت شمال - مصوب ۲۵ جوزای ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون بک هزار و پانصد تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه محاکم قضایی رشت - مصوب ۲۵ جوزای ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • پرگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۱ - مصوب ۲۷ جوزای ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون حق‌الارض و حق‌الما طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی - مصوب ۳۰ جوزای ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون منع صدور پوست بره - مصوب ۳۰ جوزای ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب اصلاحات اصلیه قرارداد پستی بین‌المللی مادرید - مصوب ۳ سرطان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن - مصوب ۳ سرطان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه یک ساله ایت‌ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی - مصوب ۳ سرطان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به تفویض اختیار به کمیسیون اعانه ارومیه برای وصول وجوه اعانه ارومیه به وسیله دولت - مصوب ۹ سرطان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون مالیات کتیرا - مصوب ۱۱ سرطان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار برای پرداخت غرامات امانات مسروقه پستی - مصوب ۱۸ سرطان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار سیم‌کشی از قم به آوه و ساوه و نوبران و از تربت به ترشیز و دایرشدن تلگراف‌خانه‌های آنها - مصوب ۱۸ سرطان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار برای خرید عمارت ژنرال قونسولگری بغداد - مصوب ۲۰ سرطان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقت امتحان حکام و صاحب‌منصبان و اجزا و مستخدمین عدلیه - مصوب ۲۱ سرطان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلسپو رییس کل کالیه ایران - مصوب ۳ اسد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون شهریه‌ها - مصوب ۱۷ اسد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون الحاق ابرقو به حوزه حکومتی یزد - مصوب ۲۱ اسد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - اصلاح قانونی در ماده ۶ قانون موضوعه ۴ اسد ۱۳۰۱ راجع به استخدام رییس‌کل مالیه ایران - مصوب ۲۳ اسد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه - مصوب ۲۷ اسد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - اجازه مشارکت کمیسیون پارلمانی معارف با دولت برای تهیه زمینه اساسی تامین حقوق معلمین - مصوب ۱ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد ۲۵۳ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ اصول محاکمات حقوقی - مصوب ۳ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقتی راجع به تاسیس محاکم صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات حقوقی - مصوب ۳ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون تجدید کنترات دوازده نفر مستخدمین بلژیکی اداره کل گمرکات - مصوب ۴ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تفسیر قانونی در مواد ۲ و ۳ و ۴ و قانون شهریه‌ها موضوعه ۱۷ اسد ۱۳۰۱ - مصوب ۱۸ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دول متحده امریکا - مصوب ۲۰ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت ۲۴۰۰ تومان قرضه به عادل‌خان زیادخان‌اف - مصوب ۲۲ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار هیات اعزامیه سواحل بحر خزر برای نقشه‌کشی و تعیین عواید جنگلی - مصوب ۲۷ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - ماده الحاقیه تفسیر به قانون مالیات کتیرا موضوعه ۱۱ سرطان - مصوب ۲۷ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اضافه اعتبار برای مدرسه صنعتی ایران و آلمان - مصوب ۲۷ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - اجازه پرداخت حقوق آقایان سیدالمحققین و معتمدالتجار و فیوضات در ایام توقف در آذربایجان - مصوب ۳۱ سنبلهٔ ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون انتقال یک دستگاه چراغ‌برق سلطنت‌آباد به قم و تخصیص آن برای روشنایی صحن مطهر حضرت معصومه سلام‌الله علیها - مصوب ۱ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه سال ایت‌ئیل ۱۳۰۱ وزارت فواید عامه - مصوب ۱ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون هشتصد تومان اعتبار مخارج بنایی سه برج اقامتگاه مستحفظین خط دربند تا حوض خان در کرمان - مصوب ۱ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری ۲۵ فقره شهریه - مصوب ۴ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی مجلس شورای ملی در جلسه ۸ میزان ۱۳۰۱ راجع به نه فقره شهریه - مصوب ۸ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار برای سیم‌کشی خط تلگراف در دو نقطه مزبور - مصوب ۱۱ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار برای امتداد سیم از گناباد به تون و قرضه در وجه وزارت فواید عامه برای نمایشگاه امتعه وطنی و مرمت و ایجاد بروج نظامی بروجرد - مصوب ۱۲ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - نظر مجلس راجع به تعمیرات ضروری عمارت دولتی - مصوب ۱۷ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار دویست تومان ماهیانه در وجه آقای آقامیرزا شهاب‌الدین - مصوب ۱۸ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مسترهال امریکایی به جای مستر مور - مصوب ۲۴ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مستر ریاند برای اصلاح امور بلدیه تهران - مصوب ۲۴ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار برای خرج مسافرت متخصصین امریکایی - مصوب ۲۴ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم - مصوب ۲۵ میزان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - سلب اختیار از کمیسیون بودجه منتخبه میزان ۱۳۰۱ نسبت به رسیدگی بودجه‌های سال ۱۳۰۱ - مصوب ۵ عقرب ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به موقوف نمودن عوارض ماخوذه از انگور واردی شهرها - مصوب ۸ عقرب ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به نظارت مطبوعات - مصوب ۱۰ عقرب ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تفویض اختیار به کمیسیون بودجه منتخبه میزان ۱۳۰۰ نسبت به رسیدگی بودجه‌های سال ۱۳۰۱ - مصوب ۱۲ عقرب ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه - مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری شصت تومان شهریه به عنوان تقاعد در حق امام‌الحکما - مصوب ۷ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری ۳۴۱ تومان حقوق تقاعدی درباره نه نفر صاحب‌منصبان قدیمی وزارت جنگ - مصوب ۷ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مستر جونس امریکایی به جای مستر کار - مصوب ۷ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقت هیات منصف - مصوب ۱۰ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملیه
 • - قانون استخدام کشوری - مصوب ۲۲ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به لزوم حفاظت تمبرهای باطله قیمت‌دار - مصوب ۲۲ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از آفت ملخ - مصوب ۲۴ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به لزوم مراجعه دولت به مجلس در باب منع زراعت تریاک - مصوب ۲۷ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به انتخاب کمیسیون ده نفری از فراکسیون‌های پارلمانی برای تفسیر اصل هفتم قانون اساسی - مصوب ۲۸ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون ششصد تومان اعتبار برای ازدیاد سه الی چهار نفر تندنویس - مصوب ۲۸ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون ۱۲۰۰ تومان اعتبار اضافی برای مطبوعات مجلس - مصوب ۲۸ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون ۳۹۰ تومان اعتبار حقوق تقاعدی درباره ۱۶ نفر صاحب‌منصبان قدیمی وزارت جنگ - مصوب ۲۹ قوس ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون منع خروج طلا و نقره - مصوب ۱ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجاره پرداخت مستمریات - مصوب ۲ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون کنترات دکتر ویلهلم - مصوب ۴ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری مستمری در حق ورثه مشیررسائل - مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری شهربه درباره میرزا مهدی اشتهاردی - مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری حقوق تقاعد درباره عباس‌قلی خان منتظم‌الملک - مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری شهریه در حق ورثه بهادرالسلطنه - مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری شهریه در حق ولد میرزا حسین‌خان مستخدم مجلس - مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون کنترات سه نفر معلمین حقوق - مصوب ۶ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به آزادگذاردن زراعت تریاک تا موقع اتخاذ تصمیم قطعی از طرف مجلس در موضوع کشت تریاک - مصوب ۱۳ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری یک صد و شش تومان و سه قران شهریه - مصوب ۱۵ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعطای امتیاز ایجاد کبریت‌سازی آذربایجان به آقایان حاج محمدرحیم و حاج محمدباقر خوئی - مصوب ۱۵ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله فصل‌الحاقیه به عهدنامه بین دولتین ایران و افغانستان - مصوب ۱۵ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به انتخاب کمیسیون شش نفری برای طبع اوراق و اسناد مربوطه به بین‌النهرین - مصوب ۲۹ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه سال ایت‌ئیل تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه - مصوب ۱ دلو ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری یک هزار دلار اضافی بر حقوق مهندس بلدی - مصوب ۱۵ دلو ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون مصرف جیره و علیق هذه‌السنه ایت‌ئیل نظمیه مرکز و ولایات - مصوب ۲۴ دلو ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه انعقاد قرارداد تجارتی موقتیبین ایران و مصر - مصوب ۲۶ دلو ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت قیمت ۸۹ شماره روزنامه رسمی - مصوب ۲۸ دلو ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون استعمال البسه وطنی - مصوب ۲۹ دلو ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری اضافه شهریه در حق بازماندگان مرحوم آقا سیدحسین اردبیلی و مستشارالدوله - مصوب ۲۹ دلو ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار برای مصارف روشنایی بقاع متبرکه و غیره واقعه در عراق عرب - مصوب ۲ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه راجع به حقوق نقاعد و انتظار خدمت مستخدمین و وراث مستخدمین وزارت خارجه - مصوب ۳ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون تشکیل اداره خزانه‌داری‌کل - مصوب ۵ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • -پروگرام کابینه آقای مستوفی الممالک ۱۳۰۱ - مصوب ۱۷ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اضافه اعتبار بودجه سلطنتی - مصوب ۲۰ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون یک صد هزار تومان اعتبار مصارف انتخابات دوره پنجم تقنینیه - مصوب ۲۲ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون ۴۸ هزار تومان اعتبار مخارج فوق‌العاده مستخدمین امریکایی - مصوب ۲۲ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون ضبط حقوق دیوانی و برقراری خرج تحصیل میرزا سیدمرتضی‌خان کاظمی - مصوب ۲۲ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه - مصوب ۲۳ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید قانون هیات منصفه - مصوب ۲۸ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت مستمریات چهارنفر شاهزادگان عظام - مصوب ۲۸ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون پانصد و پنجاه تومان اعتبار ضروری وزارت مالیه - مصوب ۲۸ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار انحصاری خاک سرخ جزایر هرمز قشم لارک و هنگام - مصوب ۲۸ حوت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت چهل تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشاردیوان - مصوب ۱۸ حمل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون یک صد هزار تومان اعتبار مقدماتی جهت مخارج مربوطه به اعاشه و اعمار نقاط غارت‌زده صفحه آذربایجان - مصوب ۱۸ حمل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقتی ثبت اسناد و املاک - مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه - مصوب ۲۵ حمل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون پنجاه نومان اعتبار کمک خرج مجله معارف - مصوب ۲۷ حمل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری سی تومان خرج تحصیل درباره پسران آقا سیدمحمد تقی - مصوب ۲۷ حمل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری مستمری دیوانی سالار محتشم از قرار تومانی یک تومان - مصوب ۲۷ حمل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به ابقای ابرقو و خلجستان در جزو حوزه انتخابیه قمشه و عراق بر طبق جدول انتخاب - مصوب ۲۷ حمل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون کنترات مسیو ادژیر معلم فیزیک و شیمی - مصوب ۲۸ حمل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون نسخ قانون ثبت اسناد مورخه ۱۳۲۹ - مصوب ۲۸ حمل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به لزوم امتداد روشنایی چراغ برق در لیالی رمضان - مصوب ۲ ثور ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه اعتباری سنه تنگوزئیل ۱۳۰۲ وزارت جنگ - مصوب ۴ ثور ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبارات مخارج مملکتی سنه مالیه تنگوزئیل - مصوب ۱۶ ثور ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه اعتبار برای احضار مامورین بختیاری خراسان - مصوب ۱۶ ثور ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار مصارف روشنایی بقاع متبرکه و مقابر مختلفه - مصوب ۱۶ ثور ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت مستمری یمن‌الدوله - مصوب ۲۲ ثور ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به بیست و هفت فقره حقوق تقاعد و وظیفه وراث مستخدمین متوفی - مصوب ۲۲ ثور ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون تجدید قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ راجه به اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه - مصوب ۲۵ ثور ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها - مصوب ۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقت راجع به تقسیم محاکم ابتدایی درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود - مصوب ۳ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به تفویض کارهای کمیسیون بودجه قدیم منتخبه میزان ۱۳۰۰ به کمیسیون بودجه جدید منتخبه میزان ۱۳۰۱ - مصوب ۱۰ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت حقوق تقاعد و مستمری شخصی صاحب‌منصبان قدیمی وزارت جنگ و وظیفه وراث متوفیان آنها - مصوب ۲۳ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون شرایط اساسی امتیاز نفت شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی) - مصوب ۲۳ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ بودجه سنه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۴ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون بیست وسه هزار تومان اضافه اعتبار مطبعه مجلس - مصوب ۲۴ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت مستمری غلامرضا خان امیرپنجه - مصوب ۲۴ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری شصت و پنج تومان شهریه - مصوب ۲۴ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری پانزده تومان شهریه در حق ورثه مرحوم میرزا سیدعلی - مصوب ۲۶ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت ماهی یک هزار تومان در حق هریک از شاهزادگان عظام عضدالسلطان و نصرت‌السلطنه - مصوب ۲۶ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه سال ایت‌ئیل ۱۳۰۱ وزارت امور خارجه - مصوب ۲۶ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم منوچهر میرزا و سیدحسن کشفی - مصوب ۲۷ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مسیو لاپژ به جای مسیو ریوو معلم حقوق - مصوب ۲۷ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنتی - مصوب ۲۹ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اضافه اعتبار بودجه ولایتعهد - مصوب ۲۹ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در موارد حکام محاکم - مصوب ۲۹ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون مستمری آقای سیدمحمد باقرصدرالاسلام ایروانی - مصوب ۲۹ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون شرایط اساسی امتیاز معادن نفت یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران به کمپانی معتبری از اتباع داخله - مصوب ۳۰ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره - مصوب ۳۰ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه تومان از عایدات کلک‌رانی شط کارون در وجه سادات کلانتری - مصوب ۳۰ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری ۵۵۰ تومان شهریه درباره سیزده نفر اعضای وزارت خارجه که مشمول قانون استخدام نیستند - مصوب ۳۰ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی راجع به مصارف روشنایی و حق‌الارض و عوض بهره هذه السنه تنگوزئیل - مصوب ۳۰ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اضافه اعتبار بودجه ایت‌ائیل وزارت معارف بابت حقوق معلمین ژیمناستیک و قیمت ذغال‌سنگ مدارس متوسطه - مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون پنجاه هزار تومان اضافه اعتبار مخارج انتخابات دوره پنجم - مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام دکتر ژزف منار فرانسوی رییس موسسه پاستور - مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون تعیین تکلیف بودجه‌های جزو وزارتخانه‌ها نسبت به سنه تنگوزئیل ۱۳۰۲ - مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پنج میلیون دلار و مذاکره استقراض سی و پنج میلیون دیگر از بانک‌های امریکایی(اتازونی) - مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت پانصد تومان شهریه ورثه مرحوم آیت‌الله بهبهانی بدون کسر - مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اضافه بودجه سال ایت‌ئیل نظمیه رشت و انزلی - مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا - مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون تجدید کنترات مسیو پرنی مستشار وزارت عدلیه - مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون تعیین تکلیف نرخ پرداخت مستمریاتی که سابقا شهریه بوده‌است - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقتی تصرفات در قانون اصول محاکمات راجع به محاکم صلحیه - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مسیو لامبر به سمت ریاست گمرکات - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - ماده الحاقیه به قانون استقراض مصوبه ۳۱ جوزا - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به ۳۶ قلم مستمری اتباع خارجه - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مستر کلامان به جهت اداره بانک ایران - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مسیو ترسنسگی لهستانی مهندس راه‌آهن آذربایجان - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری ۱۵۰ تومان شهریه درباره ورثه مرحوم حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای مصیبت‌زدگان تربت - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت حقوق مدت خدمت مستخدمین از اتباع خارجه وزارت فواید عامه - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری ماهی پانزده تومان درباره بازماندگان میرزامحمد حسین - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به مستمریات و حقوق اعضا و اجزای ادارات پست و تلگراف - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری شهریه درباره ولدان طباطبایی - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت سیصد خروار شلتوک حق‌الارض ورثه آقا سلیم سنگ - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اضافه اعتبار بودجه ایت‌ئیل وزارت معارف بابت کسری بودجه مدارس حومه تهران - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری ماهی هشتاد تومان به عنوان خرج تحصیل درباره قوام حضور - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مسیو پیر و مسیو شویو بلژیکی برای خدمات اداره پست - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون کنترات مسیو و ستد اهل برای ریاست تشکیلات نظمیه - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار پرداخت معلمین اروپایی و اعتبار مدرسه آلمانی و خرج سفر مامورین معارف و اوقاف - مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی