پرش به محتوا

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

از ویکی‌نبشته

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مجلس دوره بیست و سوم

- اساسنامه شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی - مصوب ۶ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

- قانون اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار - مصوب ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۲ فروردین ۱۳۵۴ خورشیدی - ۲۲ بهمن ۲۵۳۷ خورشیدی[ویرایش]