قانون اعطای امتیاز معادن نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون
اعطای امتیاز معادن نفط شمال بکمپانی استاندارد اویل امریکائی

مصوب ۳۰ عقرب ۱۳۰۰ شمسی

[۱]مادهٔ اول ـ مجلس شورای ملی واگذاردن امتیاز استخراج نفط را در ایالات آذربایجان و خراسان و گیلان و استرآباد و مازندران بکمپانی استاندارد اویل یا کمپانی معتبر مستقل امریکائی دیگری بشرایط ذیل تصویب مینماید.

مادهٔ دوم ـ مدت این امتیاز بیش از پنجاه سال نخواهد بود.

مادهٔ سوم ـ حقوق دولت بیشتر از صدی ده کلیه نفط ومواد نفطی است که کمپانی از چاهها خارج می‌نماید قبل از آن که هر گونه خرجی بر آن تعلق گیرد.

مادهٔ چهارم ـ شرایط دیگر این امتیاز ازقبیل تسعیر سهم دولت در صورتیکه دولت صلاح بداند و طرز تأدیه آن و طرز نظارت دولت ایران در عواید کمپانی و شرایط ابطال‌کننده امتیاز و سایر شرایط لازم برای حفظ حقوق دولت و مملکت را دولت تهیه و پس از توافق نظر با کمپانی مزبور بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود.

[۲]مادهٔ پنجم ـ کمپانی استاندارد اویل یا هریک از کمپانی های امریکائی که مورد قبول واقع شود نمیتواند بهیچوجه این امتیاز را بهیچ دولت یا کمپانی یا شخصی انتقال بدهد و همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط بتصویب مجلس شورای ملی ایران است.


  1. مواد ۱ و ۵ این فانون بموجب قانون اصلاحیه مصوب ۲۵ جوزا ۱۳۰۱ بطریق فوق اصلاح و مواد ۱ و ۵ سابق که نسخ شده بقرار ذیل است:

    مادهٔ اول ـ مجلس شورای ملی واگذاری امتیاز استخراج نفط را در ایالات آذربایجان و خراسان و گیلان و استرآباد و مازندران بکمپانی استاندارد اویل امریکائی بشرایط ذیل تصویب مینماید.

  2. مادهٔ پنجم ـ کمپانی استاندارداویل نمیتواند بهیچوجه این امتیاز را بهیچ دولت یا کمپانی یا شخصی انتقال بدهد و همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط بتصویب مجلس شورای ملی ایران است. عدم رعایت این ماده باعث سقوط امتیاز از درجه اعتبار خواهد بود.