قانون تجارت ایران

از ویکی‌نبشته
فصل اول - دفاتر تجارتی
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی
فصل ۱ - در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجع به آن‌ها
مبحث اول - شرکت‌های سهامی مصوب ۱۳۴۸/۱/۲۶
بخش ۱ - تعریف و تشکیل شرکت سهامی
بخش ۲ – سهام
بخش ۳ - تبدیل سهام
بخش ۴ - اوراق قرضه
بخش ۵ - مجامع عمومی
بخش ۶ - هیأت مدیره
بخش ۷ - بازرسان
بخش ۸ - تغییرات در سرمایهٔ شرکت
بخش ۹ - انحلال و تصفیه
بخش ۱۰ - حساب‌های شرکت
بخش ۱۱ - مقررات جزایی
بخش ۱۲ - مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود
مبحث سوم - شرکت تضامنی
مبحث چهارم - شرکت مختلط غیرسهامی
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی
مبحث ششم - شرکت نسبی
مبحث هفتم - شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
فصل دوم - در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه
فصل سوم - در تصفیهٔ امور شرکت‌ها
فصل چهارم - مقررات مختلفه
  • باب چهارم - برات - فته‌طلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول - صورت برات
مبحث دوم - در قبول و نکول
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
مبحث چهارم - در وعده برات
مبحث پنجم - ظهرنویسی
مبحث ششم - مسئولیت
مبحث هفتم - در پرداخت
مبحث هشتم - تأدیهٔ وجه برات به واسطهٔ شخص ثالث
مبحث نهم - حقوق و وظایف دارندهٔ برات
مبحث دهم - در اعتراض (پروتست)
مبحث یازدهم - برات رجوعی
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
فصل دوم - در فته‌طلب
فصل سوم - چک
فصل چهارم - در مرور زمان
فصل اول - کلیات
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
فصل سوم - دفتر
فصل اول - در کلیات
فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
فصل سوم - در تعیین عضو ناظر
فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
فصل پنجم - در مدیر تصفیه
فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه
مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها
فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها
مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی
فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی
فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی
فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
فصل هشتم - در اقسام مختلفهٔ طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها
مبحث اول - در طلبکارهایی که رهینهٔ منقول دارند
مبحث دوم - در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند
فصل نهم - در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
فصل دهم - در دعوی استرداد
فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
فصل اول - اشخاص حقوقی
فصل دوم - حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی