قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مجلس چهارم ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲[ویرایش]

 • - قانون راجع به تصویب عهدنامه مودت و دوستی بین دولت علیه ایران و دولت جمهوری چین - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - عهدنامه مورخه ۱۵ شوال ۱۳۳۹ منعقده بین دولتین علیتین ایران و افغانستان - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - دو فصل الحاقیه به عهدنامه ایران و افغانستان - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - عهدنامه دوستی منعقده بین دولت علیه ایران و جمهوری شوروی روسیه - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب عضویت مملکت ایران در جامعه ملل - مصوب ۹ دی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - عهدنامه حکمیت منعقده بین دولت علیه ایران و جمهوری اتازونی - مصوب ۳ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب اصلاحات اصلیه قرارداد پستی بین‌المللی مادرید - مصوب ۳ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله فصل‌الحاقیه به عهدنامه بین دولتین ایران و افغانستان - مصوب ۱۵ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

مجلس پنجم ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ - ۲۱ بهمن ۱۳۰۴[ویرایش]

 • – قانون تصدیق مقاوله‌نامه‌ی تلگرافی منعقده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی – مصوب ۷ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی
 • – قانون تصدیق مقاوله‌نامه‌ی پستی منعقده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی – مصوب ۱۴ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

مجلس دوره ششم - مهر ۱۳۰۵ تا شهریور ۱۳۰۷[ویرایش]

 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه تامینیه و بی طرفی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۲۷ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استقرار مبادله پستی هوایی در دفاتر بادکوبه و پهلوی - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب عهدنامه ودادیه و تامینیه منعقده بین دولتین ایران و افغانستان - مصوب ۸ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بین دولتین ایران و لهستان - مصوب ۸ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

مجلس دوره هفتم - آبان ۱۳۰۷ تا آبان ۱۳۰۹[ویرایش]

 • - قانون اجازه میادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اتریش - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مبادله پروتکل منضمه به عهدنامه و دادیه و تامینیه ایران و افغانستان و پروتکل راجع به استرداد مجرمین و متهمین به جرم - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مبادله قرارداد عبور و مرور سکنه قرای سرحدی ایران و انحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون میادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک - مصوب ۲۰ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مشارکت دولت ایران در عهدنامه تحریم جنگ – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحر پیمایی منعقده بین دولتین ایران و آلمان – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب قرارداد پستی عمومی و مقاوله‌نامه‌های مراسلات پستی استکهلم – مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر – مصوب ۵ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه و دادیه و تامینیه منعقده بین دولتین ایران و ترکیه – مصوب ۵ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل لیتوینف – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و سوئد – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - لایحه اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران وبلژیک – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین د.لتین ایران و بلژیک – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله قرارداد نجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد اقتصاد بلژیک و لوکزامبورک – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون الحاق دولت ایران به پروتکل ژنو مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فرانسه – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله مقاوله‌نامه پستی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی – مصوب ۱۱ مهر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس تلگرافی منعقده در بروکسل – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس تلگراف بی‌سیم منعقده در واشنگتن – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات – مصوب ۱۹ دی ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و ایتالیا – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و هلند – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب قرارداد پستی عمومی منعقده در کنگره پستی لندن – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تسهیل مراسم گمرکی – مصوب ۴ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب قرارداد عبور بارسلن و اساسنامه آزادی عبور و اجازه تسلیم نسخ صحه شده آن به دارالانشای جامعه ملل – مصوب ۱ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

مجلس هشتم ۲۵ دی ۱۳۰۹ - ۲۵ دی ۱۳۱۱[ویرایش]

 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولت ایران و لیتوانی – مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و چک‌اسلولکی – مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لتونی – مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون الحاق قطعی دولت ایران به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دایمی داوری بین‌المللی – مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازهٔ الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از اقدامات جنایتکارانه نسبت به زنان و کودکان – مصوب ۱۴ دی‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین ایران و جماهیر شوروی سوسیالیستی – مصوب ۱۰ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و یونان – مصوب ۱۰ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله قرارداد تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه – مصوب ۵ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا در ایران – مصوب ۵ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ – مصوب ۱۷ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه – مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی امداد و اساسنامه اتحاد بین‌المللی امداد – مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تعاون مالی – مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات قرارداد بین‌المللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره – مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و استونی – مصوب ۴ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوط به حق‌العبور مراسلات و امانات پستی و حق اشتراک دفتر برن – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فنلاند – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی


مجلس بیست و یکم - دی ۱۳۴۳ تا شهریور ۱۳۴۶[ویرایش]

 • قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۶ آذر ۱۳۳۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد مربوط به منع آزمایش‌های سلاح هسته‌ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی مخابرات - مصوب ۳ دی ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون راجع به اجازه پرداخت یکصد هزار دلار سهمیه تعهد شده دولت ایران در برنامه جهانی تغذیه وابسته به سازمان‌خواربار و کشاورزی ملل متحد - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این * قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون مربوط به قبول قطعنامه ۴ اکتبر ۱۹۶۱ پنجمین اجلاسیه مجمع عمومی موسسه بین‌المللی نیروی اتمی - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون مربوط به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳- این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


 • قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت آلمان - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت ایران و دولت رومانی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و یوگسلاوی - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون اجازه قبول عضویت و پرداخت حق عضویت جهانی نیرو - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون قرارداد همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و چکسلواکی - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون قرارداد بین دولت ایران با سازمان عمران بین‌المللی آمریکا برای تامین اعتبار طرح‌های عمرانی کشور. مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل چهارصد میلیون فرانک اعتبار از دولت فرانسه - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 • قانون عهدنامه مودت بین ایران و دولت تایلند - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت آلمان - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت ایران و دولت رومانی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون واگذاری اراضی جلالیه به سفارت کویت - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • تصمیم کمیسیون دارایی مجلسین راحع به موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و دولت رومانی - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 • منتفی‌بودن تصویب‌نامه مربوط به امضای اوراق و اسناد ۵۵ میلیون مارک اعتبار دریافتی از دولت فدرال‌آلمان و ترتیب استرداد و تصفیه آن - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا
 • قانون قبول اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا(مصوب کمیسیون دارایی مجلسین). این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون عهدنامه مودت و موافقت‌نامه‌های فرهنگی و همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. ۱۷ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون اصلاح بعضی از مواد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هلند راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی ما بین دو کشور و ماورای آنها - مصوب ۲۱ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 • قانون موافقت‌نامه مربوط به بررسی درباره منابع آب منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکای شمالی - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • تصمیم کمیسیون دارایی مجلسین به موافقتنامه مربوط به تحصیل بیست و یک میلیون کرون وام از دولت دانمارک - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 • قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری بلغارستان - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تاسیس شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یک‌نواخت‌نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو برمبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقت‌نامه سازمان ملل‌متحد و اتحادیه پستی جهانی - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.

مجلس بیست و سوم - شهریور ۱۳۵۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۳[ویرایش]

 • تصویب‌نامه راجع به اجازه شرکت دولت شاهنشاهی ایران در سازمان قوای پلیس بین‌المللی – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • قانون الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون پروتکل اصلاحی قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرفه‌ای - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۶ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی - مصوب ۱۴ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 • قانون الحاق دولت ایران به سازمان جهانگردی جهانی - مصوب ۲ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد بین‌المللی گمرکی ورود موقت وسایل تعلیم و تربیت - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون تعیین مسیر خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریاچه‌های پشت ارس و سد انحرافی میل و مغان - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون موافقت‌نامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین - مصوب ۳ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • پروتکل الحاقی به موافقت همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران و قرارداد خرید ده هزار تراکتور به صورت قطعات منفصله - مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون اجازه پرداخت سهمیه ایران در موسسه آسیایی آمار - مصوب ۳ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره بیمه دانشجویان مقیم کشور فرانسه - مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی و اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۹ مربوط به تساوی رفتار نسبت به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ جبران خسارات ناشی از حوادث کار – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۴ مربوط به استراحت هفتگی در موسسات صنعتی – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۲۲ مربوط به سیاست اشتغال – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پرداخت هزینه‌های احداث سد ارس از محل مانده ۳۵ میلیون روبل اعتبار موضوع موافقت‌نامه ایران و شوروی راجع به همکاری اقتصادی و فنی – مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی – مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون توافق بین دولت ایران و شرکت‌های نفتی در مورد عوارض بندری - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون قرارداد بین کشورهای منطقه خلیج‌فارس و شرکت‌های نفتی در مورد تعیین بهای نفت خام - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه اصلاحی مربوط به تاسیس موسسه بین‌المللی روش‌های سوادآموزی بزرگ‌سالان بین دولت شاهنشاهی ایران و یونسکو - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد موادمخدر ۱۹۶۱ نیویورک - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ امرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قراردادهای منعقد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسویی و شرکا و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت کابوت و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پروتکل‌های اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۲ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون قبول ترتیبات دایمی کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مخابراتی - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و کشاورزی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان - مصوب ۷ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد گمرکی ترانزیت بین‌المللی کالاها - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پروتکل الحاقی به قراردادهای بین‌المللی حمل و نقل کالا و مسافر و توشه به وسیله راه‌آهن - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده در سال ۱۹۶۹ - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پروتکل درباره حفاظت و نگهداری و تعمیر و بازرسی و تجدید و نصب مجدد علایم مرزی در سرحدات ایران و ترکیه - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۹ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کانادا - مصوب ۲۶ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اصلاحیه موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مجارستان مورخ ۱۰ مه ۱۹۶۵ و ۱۰ آوریل ۱۹۶۸ - مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۸ فروردین ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون عهدنامه راجع به توسعه همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هواپیمایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق چین - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون قرارداد الحاقی دوم به قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا – مصوب ۱ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاح‌های باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۳ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اجازه اجرای قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های سهامی صنایع شیمیایی میتسوبیشی و نیشوایوایی - مصوب ۱۲ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۴ تیر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرصا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی - مصوب ۲ امرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی ۱۹۶۶ – مصوب ۲۶ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان – مصوب ۲۶ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۰ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ مهر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - الحاقیه مقاوله‌نامه مالی مورخ ۲۵ ژوییه ۱۹۶۹ بین دولت جمهوری فرانسه و دولت شاهنشاهی ایران - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ آبان ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه سرویس‌های هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سویس - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ آبان ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق لهستان - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۸ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌ها - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۵ آذر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری در توسعه کارخانه ذوب‌آهن آریامهر اصفهان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۲ آذر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون کنوانسیون مسولیت بین‌المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی - مصوب ۱ آبان ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۳ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقتنامه بهداشت دامپزشکی بین دولت ایران و دولت جمهوری سوسیالیسیتی رومانی - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ملل متحد - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۳ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۳ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اسپانیا - مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون کنوانسیوان مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های تخصصی ملل متحد - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون کنوانسیون مربوط به تالاب‌های بین‌المللی و تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری بلند مدت اقتصادی، فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضاشاه پهلوی رسید.
 • - قانون مربوط به موافقت بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل موافقت‌نامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده امریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضاشاه پهلوی رسید.
 • - مقررات پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضاشاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فرانسه – مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه عضویت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در انجمن بین‌المللی مدیریت امور استخدامی ایالات متحده امریکا – مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری بلند مدت اقتصادی فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان – مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لبنان – مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان – مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مغرب - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - موافقت‌نامه اعتبار بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سودان - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - موافقت‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - موافقت‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - موافقت‌نامه منعقده فی‌مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اردن هاشمی - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری در امر تسلیحات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ مهر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه فرهنگی و علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت چمهوری دموکراتیک سودان - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهان - مصوب ۸ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی پرورش کرم ابریشم – مصوب ۱۵ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‍نامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان – مصوب ۲۶ آبان ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ماموریت‌های مخصوص - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پروتکل تعیین تاریخ اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل و نقل کالا به وسیله راه‌آهن و حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه‌آهن و پروتکل مربوط به افزایش حداکثر نرخ بر حسب کیلومتر در مورد حق‌السهم‌های دولت متعاهد در هزینه‌های دفتر مرکزی - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افرادگارد صنعت نفت - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تحدید حدود بخشی از فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امارات عربی متحده - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.