قانون قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران)

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران) - مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و مصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۵۱ مجلس سنا. [۱]

‌ماده واحده - قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن ( شرکت نفت اموکو ایران) مصوب‌هیجدهم اردیبهشت ۱۳۳۷ را که مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده به شرح پیوست می‌باشد و به امضای شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت‌نفت اموکو ایران از طرف دیگر رسیده و طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و شش مورد تأیید دولت‌واقع گردیده‌است تصویب و به دولت اجازه مبادله و اجرای آن داده می‌شود. وزارت دارایی می‌تواند نسبت به اختلافات مالیاتی تا آخر سال ۱۹۷۱ با توجه به مقررات قرارداد الحاقی حاضر به نحو مقتضی با شرکت نفت اموکوایران توافق نموده و مفاصا حساب مالیاتی صادر نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد الحاقی پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۱٫۸ در جلسه روز دوشنبه‌سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

[z]‌قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن (‌شرکت نفت اموکو ایران) این قرارداد الحاقی بین شرکت ملی نفت ایران (‌که از این پس "‌طرف اول" نامیده می‌شود) و اموکو ایران اویل کمپانی (‌شرکتی که به موجب قوانین‌ایالات دلاوار از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و از این پس "‌طرف دوم" نامیده می‌شود) منعقد می‌گردد. نظر بر اینکه قراردادی برای ایجاد یک دستگاه مختلط بین طرف اول و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن منعقد گردیده و از تاریخ ۱۵ خرداد۱۳۳۷ مطابق با پنجم ژوئن ۱۹۵۸ به موقع اجرا گذارده شده‌است (‌که از این پس "‌قرارداد اصلی" نامیده می‌شود). و نظر بر اینکه پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن به موجب مقررات ماده ۳۶ قرارداد اصلی کلیه منافع و حقوق و تعهداتی را که به موجب آن قراردادداشته به شرکت پان‌امریکن اینترنشنال اویل کمپانی انتقال داده‌است. و نظر بر اینکه شرکت پان‌امریکن اینترنشنال اویل کمپانی از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۴۸ (‌دهم اکتبر ۱۹۶۹) نام خود را به شرکت نفت اموکو ایران تغییرداده‌است. و نظر بر اینکه طرفهای اول و دوم به دنبال مذاکراتی نسبت به اصلاح و توضیح برخی از مقررات قرارداد اصلی موافقت کرده‌اند. علیهذا بدین وسیله طرفین به شرح زیر توافق حاصل نمودند: ماده اول - نرخ مالیات بر درآمد که در بند(‌الف) ماده ۳۱ قرارداد اصلی ذکر شده‌است از تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۴۹ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۰) به موجب قانون مورخ۱۹ اسفند ۱۳۴۹ مبنی بر اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به پنجاه و پنج درصد تغییر یافته‌است. ماده دوم - همانطور که در بند ۱۱ ماده ۱۵ قرارداد اصلی مقرر است مبلغی که طرف دوم از بابت استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی (‌و منجمله کلیه‌مبلغی که به موجب مقررات بند ۱۲ از ماده ۱۵ قرارداد اصلی به طرف اول پرداخت می‌شود) در هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر می‌کندهیچگاه از معادل ده سنت نسبت به هر بشکه نفت صادر شده کمتر نخواهد بود. کسر مبلغی اضافه بر ده سنت مذکور موکول به موافقت قبلی و کتبی وزارت دارایی و طرف اول خواهد بود. ماده سوم - مالیات بر درآمد متعلق به پنجاه درصد سهم هر یک از طرفهای اول و دوم از بابت نفت خام در هر دوره مالیاتی مستقیماً توسط طرف مربوط‌پرداخت خواهد شد علاوه بر مالیاتی که به شرح فوق تأدیه می‌شود شرکتهای فرعی هیچیک از طرفین از بابت خرید یا صدور نفت خام تولید شده ازناحیه قرارداد مشمول هیچگونه پرداختی به هیچیک از مقامات دولتی ایران اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.

ماده چهارم - این قرارداد الحاقی که توسط طرفین امضاء شده به تصویب مجلسین ایران خواهد رسید و از تاریخی که قانون مربوط به تصویب آن به‌صحه ملوکانه برسد قابل اجرا خواهد بود. این قرارداد الحاقی در تاریخ روز سوم ماه آبان ۱۳۵۱ مطابق با بیست و پنجم اکتبر ۱۹۷۲ در تهران منعقد و مبادله گردید. شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت اموکو ایران

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل.

قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده منضم به قانون قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم‌کورپوریشن (‌شرکت نفت اموکو ایران) می‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۷۳۰