مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲ - نخست وزیران: محمد علی فروغی - علی سهیلی - احمد قوام - علی سهیلی - رییس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری

نخست‌وزیر محمدعلی فروغی مجلس دوره سیزدهم با پادشاه جوان ایران محمدرضا پهلوی
علی سهیلی
مجموعه قوانین سیزدهمین دوره قانونگذاری - ۱ آذر ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲

فهرست زیر دربرگیرنده ۱۴۲ قانون و دیگر تصمیم‌های تصویب شده مجلس شورای ملی دوره سیزدهم قانونگذاری می باشد

 • - تصمیم قانونی دایر به تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه توام شدن سازمان بازرگانی و پیشه و هنر - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله پیمان اتحاد منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دول اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان - مصوب ۶ بهمن ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید قانون تعدیل اجاره بهای مستغلات - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی - مصوب ۷ اسفند ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای نخست‌وزیر محمدعلی فروغی - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - ‌تصمیم قانونی دایر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر ۱۳۲۰ - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به جلوگیری از احتکار - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت اصل حقوق افرادی که در وقایع اخیر به شهادت رسیده‌اند به ورثه آنان به عنوان وظیفه ماهیانه - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس اضافی برای معاملات خارجی و خرید اجناس انحصاری - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون معافیت برنج و گندم و جو و حبوبات وارده از خارجه - مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور - مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی دایر به انتخاب کسری کارمندان دیوان محاسبات - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار بازرگانی خارجی - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه سال ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون طرز تشکیل دادگاه‌های نظامی موقت زمان حکومت نظامی - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری
 • - آیین‌نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار - مصوب ۴ خرداد ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های دادگستری و بازرگانی و پیشه و هنر
 • - قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه‌های ورود و صدور کالا و حذف گواهی‌نامه صدور واردات و صادرات - مصوب ۷ خرداد ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - آیین‌نامه اجرای قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت زمان حکومت نظامی - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری
 • - قانون اعطای اختیارات به دولت برای تامین خواربار - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اتاق‌های بازرگانی - مصوب ۲ تیر ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - مواد الحاقیه به آیین‌نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری
 • - تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۱ - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید مدت مقرر برای پرداخت بودجه‌های ۱۳۲۱ طبق صورت پیشنهادی دولت - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه انتشار سیصد میلیون ریال اسکناس اضافی - مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه انتشار پانصد میلیون ریال اسکناس اضافی - مصوب ۲۸ مهر ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید مهلت مقرر برای پرداخت بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۲۱ طبق صورت پیشنهادی - مصوب ۲۸ مهر ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تاسیس وزارت خواربار - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پانصد میلیون ریال وام به وزارت خواربار برای خرید گندم و سایر مواد غذایی - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رییس کل دارایی - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام آقای شریدان تابع دول متحده امریکا برای مستشاری وزارت خواربار - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیات نظارت اندوخته اسکناس - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت دو ماه حقوق کارمندان دولت به عنوان مساعده - مصوب ۱ آذر ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور - مصوب ۵ آذر ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم کمیسیون کشاورزی موضوع خریدوش و جوزق پنبه و نرخ فروش تخم پنبه در سال ۱۳۲۱ - مصوب ۷ آذر ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی کمیسیون کشاورزی
 • - قانون چهل و هشت میلیون ریال اعتبار برای افزایش بهای چغندرقند - مصوب ۱۲ آذر ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات - مصوب ۳ دی ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام چهار نفر اتباع کشورهای متحده امریکای شمالی همکاران رییس کل دارایی - مصوب ۸ دی ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام دو نفر اتباع کشورهای متحده آمریکای شمالی همکاران رییس کل دارایی - مصوب ۸ دی ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام آقای ویویان تابع امریکا کارمند وزارت خواربار - مصوب ۱۳ دی ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام آقای هارلد گراشام تبعه امریکا رییس گمرک و مستشار امور بازرگانی و تعرفه - مصوب ۱۳ دی ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به جنگل‌ها - مصوب ۱۷ دی ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات - مصوب ۲۴ دی ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون طرز استهلاک دو ماه مساعده پرداختی به کارمندان دولت دی ۱۳۲۱ - مصوب ۲۴ دی ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون طرز استهلاک دو ماه مساعده پرداختی به کارمندان دولت - مصوب ۱ بهمن ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات هزینه کارخانه‌ها و معادن منظور در بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور - مصوب ۱ بهمن ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه خرید عمارت تعاونی مصرف واقعه در خیابان فردوسی به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت حقوق فارغ‌التحصیل‌های دانشکده‌ها و دبیرستان‌های کشاورزی و دامپزشکی از صرفه‌جویی بودجه وزارت کشاورزی - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - ‌تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر - مصوب ۲ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تجدید استخدام آقای پروفسور شارل ابرلین - مصوب ۲ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت تفاوت افزایش دستمزد کارگران چاپخانه مجلس - مصوب ۶ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی دایر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به حفاظت پشتوانه فلزی اسکناس - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - اصلاح ماده سوم آیین‌نامه قانون شهرداری - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی کمیسیون کشور
 • - قانون اجازه تاسیس بنگاه دارویی وزارت بهداری - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه منظور نمودن بهای دوازده فروند هواپیمای خریداری از باشگاه هواپیمایی کشوری در بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت پست و تلگراف - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی دایر به منع تعقیب آقای گلشاییان - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون یک میلیون و هشتصد هزار ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان فارابی - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون پانصد هزار ریال اعتبار جهت تهیه غذای مورد مصرف سال ۱۳۲۱ بیمارستان‌ها - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون دویست و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای تامین خواربار - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون چهار میلیون و پانصد هزار دلار اعتبار برای خرید ساز و برگ و تدارک مورد نیاز ارتش و ژاندارمری - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - اصلاح ماده پنجم نظام‌نامه کمک خرج مدارس ملی تهران - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ
 • - قانون اجازه پرداخت کسر بهای علیق اسب سیم‌بانان - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت کسر محل عیدی کارگران چاپخانه مجلس - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح پاره‌ای از فصول و مواد قانون نظام وظیفه - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به حقوق بازنشستگی افسران و مستمری ورثه آنان - مصوب ۷ فروردین ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون پنج میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری از مرض تیفوس و تیفویید - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به اصلاح ماده ۴۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به فوق‌العاده سه ماهه آخر سال ۱۳۲۱ پاسبانان و سرپاسبانان اداره کل شهربانی - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال کسر اعتبار بودجه سال ۱۳۲۱ وزارت خواربار - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه ماهه اول سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت هزینه مملکتی در سه ماهه اول سال ۱۳۲۲ - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت بودجه پنج کاهه آخر سال ۱۳۲۱ واحدهای جدیدالتشکیل ارتش - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون یک صد و بیست و هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون سه میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری از امراض تیفوس و تیفویید شهرستان‌ها - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تاسیس آموزشگاه شهربانی - مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - ‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۲۲ - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری - مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت جنگ - مصوب ۳ خرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به جریان گذارن بیست میلیون و پانصد هزار ریال پشیز اضافی - مصوب ۳ خرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه انعقاد قرارداد مالی بین دولتین ایران و انگلیس - مصوب ۵ تیر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه ۱۳۲۲ - مصوب ۵ تیر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مجلس شورای ملی - مصوب ۷ تیر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام شش نفر از اتباع امریکا برای همکاری رییس کل دارایی - مصوب ۹ تیر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت پانصد میلیون ریال وام به وزارت خواربار برای خرید مواد ارزاقی - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پنج میلیون ریال اعتبار به وزارت کشور برای هزینه انتخابات دوره چهاردهم تقنینیه - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۷۳ و ۲۷۳ قانون کیفر عمومی - مصوب ۴ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی - مصوب ۶ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور - مصوب ۱۳ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - آیین‌نامه اجرای قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی - مصوب ۱۴ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ
 • - قانون اجازه استخدام آقای تیمرمان برای اداره شهربانی - مصوب ۱۸ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مجلس شورای ملی در امرداد ماه ۱۳۲۲ - مصوب ۲۳ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوطه به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند - مصوب ۲۳ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در امرداد ماه ۱۳۲۲ - مصوب ۲۷ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قانون انتخابات راجع به ارائه شناسنامه در موقع اخذ تعرفه - مصوب ۲۷ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه فروش مسکوک نیکل خارج از رواج و ضرب پشیز مس - مصوب ۱ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه خرید یک میلیون و پانصد هزار لوازم و تدارکات موردنیازمندی ارتش - مصوب ۶ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را گران می‌فروشند و یا مخفی می کنند - مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - ‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر شهریور ۱۳۲۲ - مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - اصلاح قسمتی از آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی - مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری
 • - قانون پانصد میلیون ریال اعتبار برای کمک به کارمندان دولت - مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور بابت شهریور ماه ۱۳۲۲ - مصوب ۲۴ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مجلس شورای ملی بابت شهریور ماه ۱۳۲۲ - مصوب ۲۴ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه - مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به تفسیر تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون اصلاح قانون نظام وظیفه - مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی - مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون مایه‌کوبی عمومی اجباری - مصوب ۳ مهر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح ماده ۶ قانون ایجاد صندوق پس‌انداز ملی - مصوب ۷ مهر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله زرهای موجوده در خارج از ایران با سیم پشتوانه اسکناس - مصوب ۱۰ مهر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم قانون تاسیس آموزشگاه شهربانی - مصوب ۱۷ مهر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام چند نفر افسر امریکایی برای مستشاری اداره کل ژاندارمری] - مصوب ۲۸ مهر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۸ مهر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه کل کشور - مصوب ۲۸ مهر ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله پیمان بازرگانی بین دولتین ایران و امریکا - مصوب ۱ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون موقوف الاجرا گذاردن قانون حکومت نظامی نسبت به امر انتخابات دوره چهاردهم تقنینیه - مصوب ۱ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام هیاتی از افسران و درجه‌داران ارتش کشورهای متحده امریکا برای وزارت جنگ - مصوب ۱ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام عده‌ای از اتباع امریکا در حدود شصت نفر برای کارمندی وزارت دارایی - مصوب ۱ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - آیین‌نامه کمک خرج به کارمندان دولت - مصوب ۲ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه
 • - تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر آبان ۱۳۲۲(موضوع استیضاح آقای تهرانچی) - مصوب ۸ آبان ۱۳۲۲ - مجلس شورای ملی
 • - قانون مالیات بر درآمد - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون رسیدگی به تخلفات قضات در دادگاه‌های انتظامی و اصلاح ( مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳) قانون تشکیلات عدلیه - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۲۲]] - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به افزایش سرمایه بنگاه دارویی - مصوب ۲۵ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به ترفیع کارمندان قضایی و مرجع رسیدگی به شکایات از دادگاه عالی انتظامی - مصوب ۲۵ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اضافه تبصره به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش - مصوب ۲۶ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه چهارصد میلیون ریال وام برای خرید غله در بقیه سال ۱۳۲۲ - مصوب ۲۶ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه ضرب مسکوک نقره - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه ضرب مسکوک نقره - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به استخدام آقای دکتر دلپی دییس بنگاه مایه‌سازی دامپزشکی حصارک - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام دو نفر متخصص امریکایی برای وزارت بهداری - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - اصلاح ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ
 • - قانون بیمه کارگران - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح ماده ۱۴ قانون شورای عالی فرهنگ - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم بودجه کل کشور سال ۱۳۲۲ - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی