مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰ - نخست وزیران: متین‌دفتری - علی منصور - محمدعلی فروغی - رییس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری

مجموعه قوانین دوازدهمین دوره قانونگذاری - ۹ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰

فهرست زیر دربرگیرنده ۶۰ قانون و دیگر تصمیم‌های تصویب شده مجلس شورای ملی دوره دوازدهم قانونگذاری می باشد

 • - تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای دکتر متین‌دفتری - مصوب ۲۰ آبان ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری - مصوب ۲۷ آبان ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب پیمان دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن - مصوب ۲۵ آذر ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش مصول کمیسیون قوانین دادگستری - مصوب ۴ دی ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تاسیس آموزشگاه‌های اختصاصی به وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۲۳ دی ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم راجع به تجدید انتخاب سی نفر کارمندان دیوان محاسبات - مصوب ۹ بهمن ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام پروفسور ابرلنگ تبعه فرانسه به سمت ریاست دانشکده پزشکی - مصوب ۹ بهمن ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام آقای برتران تبعه فرانسه برای تدریس در دانشگاه تهران - مصوب ۹ بهمن ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی - مصوب ۵ اسفند ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور - مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای علی وکیلی - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به میزان گردش اسکناس - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی - مصوب ۱۵ فروردین ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه انتقال انحصارها و شرکت‌های دولتی به قسمت اقتصادی وزارت دارایی - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قانون ثبت احوال - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای رضا رفیع نماینده مجلس - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون امور حسبی - مصوب ۲ تیر ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام ۲۷ نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه‌آهن - مصوب ۲ تیر ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - ‌تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹ - مصوب ۹ تیر ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تجدید استخدام آقای اتو موزر مدیر فنی چاپخانه مجلس تبعه آلمان - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تجدید استخدام آقای ویلهلم وبر تبعه آلمان سرپرست ماشین‌آلات چاپخانه مجلس - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب قرارداد پستی همگانی و پیوندنامه‌های مربوطه منعقده در کنگره پستی بوئنوزر - مصوب ۱۲ امرداد ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قانون تاسیس دانشگاه راجع به دانشکده پزشکی - مصوب ۱۲ آبان ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس - مصوب ۱۵ دی ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام آقای ویلهم وبر تبعه آلمان برای سرپرستی ماشین‌آلات چاپخانه مجلس - مصوب ۲۲ دی ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تجدید قرارداد استخدام آقای اتو موزر تبعه آلمان مدیر فنی چاپخانه مجلس - مصوب ۲۲ دی ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی - مصوب ۲۹ دی ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش - مصوب ۱ بهمن ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری
 • - قانون اجازه استخدام آقای هانریش سدلر تابع آلمان برای چاپخانه مجلس - مصوب ۴ اسفند ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور - مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن - مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون طرز جلوگیری ار بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار - مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به میزان گردش اسکناس - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قانون توسعه معابر - مصوب ۱ تیر ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی - مصوب ۸ تیر ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح تعرفه گمرکی - مصوب ۲۲ تیر ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح پاره‌ای ازمواد قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفتر اسناد رسمی و قانون دلالان و قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی - مصوب ۲۶ امرداد ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اضافه ماده ۵۳۸ مکرر به قانون آیین دادرسی مدنی - مصوب ۲ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به غیرقابل فرجام بودن بعضی از محکومیت‌های جزایی - مصوب ۹ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - ‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای فروغی - مصوب ۶ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پاره‌ای از بزه‌های وارد در صلاحیت دادگاه‌های نظامی به دادگاه‌های دادگستری - مصوب ۶ مهر ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه منظور نمودن موجودی حساب اندوخته کشور به جمع بودجه سال ۱۳۲۰ - مصوب ۸ مهر ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره‌ای از محکومیت‌های سیاسی و عادی - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه افزایش حقوق کارکنان دولت - مصوب ۶ آبان ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور - مصوب ۸ آبان ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون الغای قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه - مصوب ۸ آبان ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی