قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت - مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۴۳

‌ماده واحده - پنج قرارداد ضمیمه و پیوست‌های آنها که به استناد ماده ۲ قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶ به منظور اجرای عملیات تفحص و‌اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری و فروش و صدور نفت از مناطق مصرح در قراردادهای مزبور بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکتها و‌گروههای مفصله ‌الاسامی زیر:

۱ - باتافسه ماتشایای ن. و.
Bataafse Patroleum Maatschappij N.V

۲ - تایدواتر اویل کمپانی
Tidewater Oil Company
- اسکلی اویل کمپانی
SKelly Oil Company
- ‌سان‌ری دی اکس اویل کمپانی
Sunray Dx Oil Company
- دی سوپریور اویل کمپانی
The Superior Oil Company

- کرمک‌گی اویل اینداستریز اینکورپوریتد
Kerr-Mcgee Oil Industries, inc
- سیتیز سرویس کمپانی
Cities Service Company
- ریچفیلد اویل کورپوریشن
Richfield Oil Corporation
۳ - آجیپ اس.پ.آ.
Agip S.P.A.
- فیلیپس پترولیوم کمپانی
Phillips Petroleum Company
- اویل اند نچرال گز کامیشن ایندیا
Oil And Natural Gas Commission, India

۴ - آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی - دی آتلانتیک ریفاینینگ
The Atlantic Refining Company
- کمپانی مورفی اویل کورپوریشن
Murphy Oil Corporation
- سان اویل کمپانی
Sun Oil Company
- یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
Union Oil Company of California
۵ ـ بورو دو روشرش دو پترول
Bureau de Recherches de Petrole
- رژی اتونوم ده پترول
Regie Autonome des Petrols
- سوسیته ناسیونال د پترول داکیتن
Societe Nationale de Petroles D,aquitains
از طرف دیگر امضاء شده و به تأیید دولت نیز رسیده است تصویب و اجازه مبادله و اجرای آنها داده می‌شود.

‌قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز یکشنبه هیجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون بالا در جلسه روز شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است

۱ بخش قرارداد شرکت ملی نفت ایران و باتافسه پترولیوم مانشای ن.و.[ویرایش]

۱ ‌بخش یک فلات قاره ایران

‌قرارداد دستگاه مختلط

‌بین

‌شرکت ملی نفت ایران و

‌باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.‌و.

Bataafse Petroleum Maatschappij. N. V

۲ قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و تاید واتر اویل کمپانی[ویرایش]

‌۲ بخش یک فلات قاره ایران

‌قرارداد دستگاه مختلط

‌بین

‌شرکت ملی نفت ایران

‌و

- تایدواتر اویل کمپانی

Tidewater Oil Company ‌ - اسکلی اویل کمپانی
Skelly Oil Company
- سان‌ری دی اکس اویل کمپانی
Sunray Dx Oil Company
- دی سوپریور اویل کمپانی
The Superior Oil Company
- کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریتد
Kerr_Mcgee Oil Industries, Inc
- سیتیز سرویس کمپانی
Cities Service Company
- ریچفیلد اویل کورپوریشن
Richfield Oil Corporation

۳ قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ اس.پ.آ.[ویرایش]

۳ بخش یک فلات قاره ایران
قرارداد دستگاه مختلط
بین
‌شرکت ملی نفت ایران
و
- آجیپ اس.پ.‌آ.
AGIP S.P.A.
- فیلیپس پترولیوم کمپانی
Phillips Petroleum Company

- اویل اند نچرال گس کامیشن ایندیا
Oil And Natural Gas Commission, India

۴ قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و اتلانتیک ریفاینینگ کمپانی و غیره[ویرایش]

‌۴ قرارداد دستگاه مختلط
بین
‌شرکت ملی نفت ایران
و

- دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی
The Atlantic Refining Company

- مورفی اویل کورپوریشن
Murphy Oil Corporation

- سان اویل کمپانی
Sun Oil Company

- یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
Union Oil Company of California

۵ قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و بورو دو روشرش دو پترول[ویرایش]

۵ بخش ۱ فلات قاره ایران
قرارداد دستگاه مختلط
بین
‌شرکت ملی نفت ایران
و

- بورو دو روشرش دو پترول
Bureau de Recherches de Petrole

- رژی اتونوم ده پترول
Regie Autonome des Petroles

- سوسیته ناسیونال ده پترول د اکیتن
Societe Nationale des Petoles d, Aquitaine

منبع[ویرایش]

قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت