انوری/بحضرت مخدوم بار خواهد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بمدح‌الامیر العادل ضیاءالدین مودود بن احمد العصمی و تهنیته بالقدوم انوری (۱۳۳۷ خورشیدی)  از انوری
انوری در این قصیده «بحضرت مخدوم بار خواهد»
بمدح صاحب المعظم ناصرالدین اباالفتح گوید
تصحیح از سعید نفیسی


بحضرت مخدوم بار خواهد

 ای بهمت بر آفتابت دستآسمان با علو قدر تو پست 
 بهتر از گوهر تو دست قضاهیچ پیرایه بر زمانه نبست 
 هیچ دل با تو بد نشد، که فلکآرزوهاش در جگر نشکست 
 هیچ سر آستان تو بنسودکه کله گوشه بر سپهر نخست 
 باز در طاعت تو کبک نوازدیو در دولت تو حرز پرست 
 آن شهابیست کلک مسرع توکه ازو هیچ دیو فتنه نجست 
 ابر عدل تو نایژه بگشادگرد تشویر از جهان بنشست 
 همتت دامن کرم بفشاندآز هم در زمان ز فاقه برست 
 ای بجایی که از علو بفگندبیم دست تو چرخ را از دست 
 انوری را ز حرص خدمت توچون بر آتش بود قدم پیوست 
 نتواند که زحمتت ندهدگاه و بی‌گه، چه هوشیار و چه مست 
 هست اینک ندیم حلقهٔ درای جهان بر در تو، بارش هست؟