کلیات سعدی/مواعظ/نام‌های خاص

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مواعظ از سعدی
تصحیح محمدعلی فروغی

فهرست نام‌های خاص

فهرست نامهای خاص[۱]

آدم ۸۱، ۹۶، ۱۱۸، ۱۲۵، ۱۵۹

ابراهیم ادهم ۲۰۴،

ابلیس ۱۶۸،

ابن خطاب رجوع شود بعمر

ابن صیاد ۹۵،

ابن عفان رجوع شود به عثمان

ابن مُقله ۵۸، ۶۰،

احمد ۱۸، (و نیز رجوع شود بمصطفی و محمد ص)

احمد رجوع شود به المستعصم‌بالله

ابوبکر سعد ۲۳، ۷۸، ۸۴-۸۶، ۸۹، ۹۰، ۹۴

ابیک ۱۷۹،

اسفندیار ۳۳، ۱۶۶،

اصحاب کهف ۱۳۱،

افراسیاب ۱۳۶، ۱۶۷،

الله‌اکبر شیراز ۳۶،

ام‌القری ۹۱، و رجوع شود بکعبه

انکیانو ۳۵، ۴۵، ۸۰،

انکیانه رجوع شود بانکیانو

ایاز ۱۸،

ایلخان ۲۲، ۴۹، ۶۱،

ایوب ۴،

بابل ۳۹، ۹۵، ۱۰۹،

باغ فیروزی (شیراز) ۲۲، ۸۸،

بدر (نام ترکی) ۸۱،

برامکه ۹۳،

بطحا ۸۹،

بغداد ۱۴، ۷۲، ۷۶، ۹۱،

بقراط ۱۸۷،

بلال ۲۰،

بلخ ۲۰۹،

بنی‌عباسی ۹۲،

بنی عوف ۲۱۵،

بوبکر (خلیفه) ۸۳،

بوسعید ۱۱۹،

بهرام گور ۲۲۰،

پارس ۲۳، ۲۴، ۳۶، ۴۶، ۵۱، ۸۰، ۲۰۰،

پرویز ۱۶۲،

تتار، تتر ۳۵، ۵۱، ۲۰۱،

ترخان (نام ترکی) ۸۱،

ترسا ۱۵۲،

ترک ۴۵،

تکله ۲۳،

تنگ ترکان ۷۷،

تور ۸۶،

ثمود ۲۴، ۱۲۶،

جبرئیل ۲، ۱۱۹، جم، جمشید ۱۵، ۴۵، ۱۶۷، ۱۷۳، ۱۹۰ ۲۱۰،

جهود ۱۵۲،

جیحون ۱۷۸، ۱۸۳،

چگل ۳۹،

چین ۵، ۵۹، ۶۱، ۸۹،

حاتم طائی ۲۲، ۲۴، ۴۰، ۶۲،

حرم ۱۵، ۴۷،

حسان ۵۷،

حسین شمس‌الدین ۲۴، ۵۸،

حفیف [گورستان شیراز] ۲۰۹،

حنین ۵۹،

ختا ۳۵،

خراسان ۹۳،

خسرو ۱۶۲،

خلخ ۸، ۲۰،

خلیل [ابراهیم] ۷۷،

خنساء ۹۱،

خواجه [صاحبدیوان] ۴۹، ۱۵۳، ۱۷۳، ۱۷۵،

خوزستان ۵۷،

دارا ۱۶۷، ۱۸۵،

داود ۲۴، ۲۵، ۱۷۲،

دجله ۱۳، ۵۷، ۸۶، ۸۹، ۹۲، ۲۱۳،

دیلم ۴۵،

رستم ۳۳، ۴۵، ۷۹، ۱۳۶،

رسول خدا ۳۲، ۸۸، ۱۶۰،

رکن‌الدین ۲۱،

روس ۵۰،

روم ۳۲، ۵۰، ۸۹، ۱۴۶،

ری ۱۵۹،

زرود ۲۵،

زلیخا ۹،

زورا ۹۳، (و رجوع شود ببغداد)

سام ۱۶۵،

سامری ۷۷،

سبا ۱،

سحبان ۵۵،

سعد بن ابوبکر ۱۸، ۲۵، ۸۱، ۸۳، ۸۵، ۸۷، ۸۹، ۹۰،

سعد زنگی ۱۸، ۲۳،

سعدی ۵-۱۱، ۱۳-۱۵، ۱۷-۲۱، ۲۳- ۲۵، ۳۰-۳۱، ۳۵-۳۶، ۳۸-۴۰، ۴۲، ۴۶-۴۸-، ۵۱، ۵۳-۵۴، ۶۳-۴۶، ۶۹، ۷۱، ۷۷-۷۸، ۸۰، ۸۵، ۹۰، ۹۵، ۹۸، ۱۰۱-۱۰۷، ۱۱۲-۱۴۸، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۸۶، ۲۰۳، ۲۰۸، ۲۱۳،

سکندر ۷۶، ۷۷، ۱۵۴،

سلجوقشاه ۷، ۲۳، ۴۶، ۶۳،

سلغر ۶۶،

سلم [گورستان شیراز] ۲۰۹،

سلیمان ۲۵، ۳۶، ۴۵، ۱۱۹، ۱۶۴،

سمرقند ۱۸۳،

سند ۵۰،

سنقر ۱۷۹،

سهراب ۷۰،

سهل تستری ۱۷۹،

سید مُرسل ۱۵، (رجوع شود به محمد ص)

سیف دین ۳۸،

شام ۴۹، شبلی ۱۹۰،

شریف ۸۵،

شمس‌الدین (صاحبدیوان) ۳۲، ۳۶، ۵۱ ۶۰، (و نیز رجوع شود بصاحبدیوان)

شهنامه ۳۳، ۵۰، ۱۵۸،

شیراز ۵، ۱۹، ۲۳، ۳۶، ۳۷، ۶۱، ۹۷، ۱۲۰، ۱۷۷، ۱۸۹، ۲۰۹، ۲۱۳،

شیرازیان ۸۶،

صاحبدیوان ۳۱، ۴۹، ۶۰، ۶۹،

صاحب صاحبقران [صاحبدیوان] ۱۷۵،

صخر ۹۱،

صدیق ۲، [و نیز رجوع شود بابوبکر]

ضحاک ۴۷، ۱۷۳، ۲۱۰،

عاد ۲۴، ۱۲۶،

عبادان ۹۲، ۹۳،

عثمان ۳، ۷۰، (و نیز رجوع شود بابن عفان)

عجم ۴۶، ۲۱۰،

عذرا ۶۹،

عراق ۲۴، ۴۵، ۵۱، ۵۵، ۶۱، ۱۰۲،

عرب ۴۶، ۵۵، ۲۱۵،

علاءالدین (صاحبدیوان) ۶، ۲۲، ۴۰، ۵۵، ۵۶،

علی ۳،

عمان ۵۷،

عمر ۲، ۵۵، ۷۰ (و نیز رجوع شود بابن خطاب)

عوج بن عنق ۲۴،

عیسی ۱۷، ۲۰،

فاطمه ۳،

فخرالدین ۹۷،

فرات ۴۷،

فرعون ۴، ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۳۵، ۱۸۵،

فرهاد ۸۶،

فریدون ۴۵، ۱۵۴،

قارون ۱۷، ۲۴، ۷۰، ۱۵۷، ۱۹۰،

قباد ۸۶،

قرآن ۵۸،

قسطنطین ۶۱،

قلعهٔ خیبر ۳،

قنطورا ۹۳، (و نیز رجوع شود بتتر)

کربلا ۳،

کرمان ۶۱،

کسری ۹۵، ۱۶۷، (و رجوع شود بانوشیروان)

کشمیر ۳۹،

کعبه ۳۲، ۳۶، ۹۱،

کنعان ۱۷۵،

کیخسرو ۴۵، ۸۶،

لیلی ۱۰۹،

مالک دینار ۳۰،

مجدالدین ۱۴،

محمد ص ۱۵-۱۶، ۲۰، ۳۲، ۶۱، ۸۹، ۹۲، ۱۱۳، ۱۷۸ (و نیز رجوع شود بمصطفی)

محمد اتابک ۱۸، ۶۶، ۸۳،

محمد بن محمد ۳۲، ۱۱۱ (و نیز رجوع شود بصاحبدیوان)

محمود غزنوی ۲۵،

مرتضی ۳، (و نیز رجوع شود بعلی) مریم ۲۴،

مستعصم‌بالله ۸۹، ۹۲

مستنصریّه [مدرسه] ۹۱،

مصر ۶۰، ۶۳، ۱۷۵،

مصطفی ۲، ۱۵، ۱۷، ۲۱، ۵۷، ۸۹، ۱۱۳،

معروف ۱۹۰،

معن بن زائده ۲۲،

مغل ۲۱۶،

مکه ۶،

ملک‌الموت ۵۲، ۷۰، ۱۱۴،

ملک‌خان ۱۸،

ملک سلیمان ۸۱، ۲۰۰ (و نیز رجوع شود بپارس)

موسی بن عمران ۲۰، ۲۳، ۱۱۹، ۱۳۵

میاق ۸۱، ۹۴،

نریمان ۱۶۷،

نوئین اعظم ۳۵، ۴۵، ۸۰ (رجوع شود نیز بانکیانو)

نوح ۲۰، ۹۸، ۱۳۲،

نوشیروان ۶۲، ۷۸، ۱۸۵،

واسط ۹۲،

وامق ۶۹،

هاروت ۷۵، ۱۰۹،

هامان ۱۴۴، ۱۸۵،

یأجوج ۷۷،

یثرب ۶،

یزدگرد ۱۸۵،

یغما ۸،

یوسف ۷، ۹، ۲۵، ۶۰، ۶۴، ۷۳، ۹۴، ۱۹۰، ۲۰۱،

یونان ۵۷،

یونس ۹۲، ۲۱۳،

یهود ۲۴،


  1. این فهرست متضمن نامهای خاص که در رسائل آمده نیست.