پرش به محتوا

قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین

از ویکی‌نبشته

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین - مصوب ۱۶ امرداد ماه ۱۳۱۷

‌ماده واحده -

۱ - میزان مالیات مقرر در ماده (۱) قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴ از تاریخ اجرای این قانون به شرح پایین اضافه‌می‌شود:

‌الف - بنزین و نفت لامپا از هر لیتر سی دینار به چهل دینار.

ب - سایر مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد مانند نفت دیزل و نفت گاز از هر لیتر ده دینار به پانزده دینار.

۲ - ماده ۲ قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

‌کلیه مواد نفتی موجود در دست تولیدکنندگان و واردکنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ اجرای این قانون مشمول مالیات مقرر در فوق است اعم از اینکه‌نسبت به آنها معامله قبلی شده باشد یا نشده باشد. و معاملاتی که قبل از تاریخ شانزدهم مرداد ماه ۱۳۱۷ بین تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد نفتی و یا‌نمایندگان آنها و مصرف‌کنندگان واقع شده ولی جنس آن تا تاریخ مذکور تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتی باید قابل اجرا‌شناخته شود که به خریدار مالیاتهای مقرر را طبق این قانون به فروشنده بپردازد.

۳ - این قانون از یکشنبه شانزدهم مرداد ماه ۱۳۱۷ اجرا می‌شود.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

  • ‌پاورقی: این قانون بر حسب قانون ۴ شهریور ماه ۱۳۱۸ اصلاح شده است.

منبع[ویرایش]

قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین