شاهنامه (تصحیح ترنر ماکان)

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو

' شاهنامه  از فردوسی آغاز کتاب


نسخه‌ی دیگر این کتاب: شاهنامه


فهرست جلد اول

Rule Segment - Flare Right - 12px.svg Rule Segment - Span - 5px.svg Rule Segment - Diamond - 10px.svg Rule Segment - Span - 5px.svg Rule Segment - Flare Left - 12px.svg
 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰
 13. بادشاهی کیومرث اول ملوک عجم سی سال بود
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳
 17. پادشاهی هوشنگ چهل سال بود
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴
 19. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵
 • بادشاهی طهمورث دیوبند سی سال بود
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۷
 • بادشاهی جمشید هفت صد سال بود
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۱
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۵
 • بادشاهی ضحاک از هزار سال یکروز کم بود
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۸
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۱
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۳
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۴
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۸
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۲
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۴
 • بادشاهی فریدون پانصد سال بود
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۲