شاهنامه (تصحیح ژول مل)

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شاهنامه
توسط فردوسی
تصحیح ژول مل


نسخه‌های دیگر این کتاب: شاهنامه (تصحیح ترنر ماکان) و خلاصه شاهنامه

فهرست[ویرایش]

فهرست هفت جلد شاهنامه

جلد اول

 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹
 9. داستان دقیقی شاعر
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰
 10. گفتار در بنیاد نهادن کتاب
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲

آغاز داستان

 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۷
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۹
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۹
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۲
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۵
 8. ضحاک
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۸
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۱
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۳
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۵
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۷
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۰
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۲
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۳
 17. فریدون
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۷
 19. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۰
 20. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۲
 21. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۴
 22. پادشاهی فریدون
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۸
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۰
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۳
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۵
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۶
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۸
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۰
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۱
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۲
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۴
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۷
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۹
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۱
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۳
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۳
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۵
 17. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۶
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۷
 19. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۱
 20. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۴
 21. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۵
 22. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۶
 23. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۷
 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۰
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۱
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۳
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۵
 5. منوچهر
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۷
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۹
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۱
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۵
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۸
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۹
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۱
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۴
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۷
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۱
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۳
 17. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۵
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۸
 19. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴۰
 20. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴۲
 21. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴۵
 22. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴۸
 23. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۰
 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۲
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۵
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۸
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۰
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۴
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۵
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۶
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۸
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۷۰
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۷۲
 11. رستم
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۷۵
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۷۹
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸۲
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸۵
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸۷
 17. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸۸
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸۹
 19. نوذر
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 20. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۹۲
 21. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۹۵
 22. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۹۷
 23. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۹۸
 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۰۲
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۰۳
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۰۶
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۰۷
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۰۸
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۰۹
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۱۲
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۱۳
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۱۶
 10. زوطهماسب
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۱۸
 12. گرشاسپ
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۲۱
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۲۴
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۲۶
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۲۷
 17. کیقباد
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۳۳
 19. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۳۴
 20. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۳۶
 21. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۳۹
 22. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۴۱
 1. کی کاؤس
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. پادشاهی کی کاؤس
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۴۴
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۴۴
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۴۸
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۵۰
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۵۴
 7. هفت خوان رستم
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۵۶
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۵۷
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۵۹
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۶۱
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۶۳
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۶۷
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۶۹
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۷۲
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۷۵
 17. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۷۸
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۸۴

جلد دوم

 1. پادشاهی کی کاؤس
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۰
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۲
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۴
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۶
 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۹
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۱
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۳
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۵
 5. سهراب
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۷
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۸
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۹
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۰
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۲
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۴
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۶
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۷
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۸
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۲
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۳
 17. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۴
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۸
 19. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۳
 20. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۴
 21. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۷
 22. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۲
 23. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۵
 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۷
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۰
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۴
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۹
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۰
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۳
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۵
 8. داستان سیاوش
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۸
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۹
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۱
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۲
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۴
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۵
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۶
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۹
 17. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۳
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۳
 19. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۶
 20. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۷
 21. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۹
 22. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۲
 23. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۴
 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۵
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۸
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۸
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۰
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۱
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۳
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۵
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۶
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۸
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۹
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴۱
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴۲
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴۴
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴۸
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۰
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۱
 17. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۶
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۷
 19. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۱
 20. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۲
 21. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۳
 22. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۴
 23. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۷

PD-icon.svg این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.
Flag of Iran.svg