کلیات سعدی/غزلیات/نام‌های خاص

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نامهای خاص که در این کتاب آمده

آدم – ۱۱۹ ۱۲۱ ۱۴۹ ۱۹۲ ۲۱۴ ۲۷۲ ۳۰۱ ۳۶۴

آزر – ۲۲ ۳۰۹ ۴۰۳

ابراهیم – ۲۸۳ (و نیز رجوع شود بخلیل)

ابوبکر – (یکی از اتابکان فارس) ۱۳۷ ۱۷۳ ۲۸۳ ۳۳۵

احد – (کوه) ۱۶۰

احمد (ص) ۴۰۱

الوند – (کوه) ۳۶ ۳۶۰ ۴۱۲

افراسیاب – ۶ ۲۹۳

ایاز – ۱۶۹ ۳۵۰ ۴۰۹

بابل – ۴۱ ۱۲۸ ۱۴۶ ۲۶۴ ۳۷۱

باغ پیروزی – (شیراز) ۹۲

بدایع – کتاب (؟) ۳۱۷

بصره – ۸۴

بغداد – ۸۴ ۲۰۴

بلعام – ۹

بنی‌سعد – ۴

بهلول – ۱۹۲

بیژن – ۲۲۶

بیستون (کوه) ۶۵ ۱۴۵ ۲۵۵

پارس – فارس ۱۲ ۷۸ ۸۴ ۹۴ ۱۰۷ ۱۱۶ ۱۳۷ ۱۴۳ ۲۰۰ ۲۷۳ ۲۷۵ ۲۸۴

تاتار – تتر ۳۳ ۱۲۰ ۲۵۸ ۳۱۶

تتر – (طائفه) ۳۶ ۳۰۵ (و نیز رجوع شود بغل)

ترک – ترکستان (کشور) ۱۱ ۲۶۶

جم – ۱۹۴ ۲۲۶

جیحون – ۴۸ ۲۰۰ ۲۱۸ ۳۹۱

چگل – ۱۳۹ ۲۴۰

چین – ۱۸ ۷۰ ۱۰۲ ۱۰۵ ۱۸۶ ۲۳۰ ۲۶۳ ۲۶۴ ۳۰۱ ۳۴۴ ۳۶۱ ۴۵۳

حاتم – ۱۹۵

حجاز – (آهنگ) ۱۷۲

حجاز – (شهر) ۱۷۱

حرم کعبه – ۱۴ ۵۴ ۷۷ ۷۹ ۱۰۴ ۱۲۴ ۱۳۱ ۱۳۵ ۱۴۸ ۱۵۵ ۱۶۸ ۱۷۹ ۱۹۳ ۳۱۴

حله – (شهر) ۱۵

حوا – ۱۹۳ ۲۱۴

خان – (چنگیز) ۳۹۵

خاقان (از سلاطین مغول) ۷۳

ختا – ۶۷ ۷۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۲۱۶ ۲۷۹ ۳۲۳ ۳۳۹ ۴۰۳

ختن – ۷۰ ۹۴ ۲۴۶ ۲۶۴ ۳۰۱ ۳۳۸ ۳۳۹

خراسان – ۹۴ ۱۱۶ ۲۷۵

خسروپرویز – ۲۱ ۵۶ ۸۶ ۱۰۱ ۲۲۰ ۲۵۵ ۳۰۵
خضر – ۳۰ ۳۲ ۳۵ ۲۵۹ ۳۵۷ ۴۰۱

خلیل – ۲۲ ۲۰۸ (و نیز رجوع شود بابراهیم)

خواجه – (ظاهراً صاحبدیوان) ۳۴۱

داود – ۲۶۷ ۴۰۱

دجله – ۳۶ ۱۷۴

دشتی – (دشتستان فارس) ۳۸۶

ذوالقرنین – ۷۶ (و نیز رجوع شود باسکندر)

رامین – ۷۰ ۸۵ ۸۶

رستم دستان – ۸۴ ۲۹۳

رکناباد – ۸۴

روم – ۸۴ ۱۸۹ ۱۳۵ ۳۹۵

زلیخا – ۳ ۱۱۶ ۲۴۶ ۲۸۷

سامری – ۱۸ ۱۳۷ ۲۰۹ ۳۰۲ ۳۰۸

سبا – ۱

سبکتیکن – ۳۵۰

سعد – (مرّخم سعدی) ۳۲۵

سعد – (؟) ۱۶۳

سعد ابوبکر زنگی – ۷۰

سعدی – در همهٔ غزلها

سلیمان – ۱ ۴۶ ۱۱۹ ۱۴۱

شام – ۸۴ ۳۹۵

شاه، پادشاه، شاهنشاه – (ظاهراً یکی از اتابکان ۴۸ ۸۳ ۱۵۷ ۱۷۸ ۲۸۴ ۳۶۴ ۳۷۳

شعیب – ۴۰۱

شکر – ۸۶

شیراز – ۷ ۲۷ ۸۴ ۹۴ ۱۱۰ ۱۳۶ ۱۵۳ ۱۶۹ ۱۷۸ ۲۰۲ ۲۰۴ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۴۲ ۲۶۴ ۲۷۱ ۲۷۴ ۲۸۴ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۷ ۳۳۸ ۳۴۱ ۳۴۴ ۳۵۲ ۳۵۶ ۳۸۹ ۴۱۴

شیرین – ۱۹ ۲۱ ۳۱ ۳۵ ۵۶ ۶۵ ۸۴ ۸۶ ۱۰۱ ۱۰۵ ۱۴۵ ۲۰۳ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۳ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۶۹ ۲۸۳ ۲۹۹ ۳۰۵ ۳۵۱ ۳۶۲ ۳۶۴

صاحبدیوان – ۲۰۴ ۳۲۳

ضحاک – ۱۸ ۱۹۴ ۲۶۶ ۳۲۹ ۳۷۱

طوبی – ۸۰ ۱۰۰ ۱۵۷ ۱۲۰

طور – ۲۱۴

طیبات – (؟) ۹۰

عجم – ۲۳۱

عذرا – ۳ ۳۱ ۸۵ ۱۴۲ ۱۵۴ ۱۶۲ ۳۴۴ ۴۰۹

عراق – ۳۲۸

عرب – ۲۴ ۲۳۱ ۳۰۵

عشاق – (آواز) ۲۰۰

عیسی – ۱۳۷ ۲۴۲ ۳۰۵ (و نیز رجوع شود بمسیحا)

فرات – ۲۱ ۱۵۴ ۱۹۰ ۲۱۲ ۲۸۹ ۳۹۱

فرخار – ۱۱ ۳۱۴

فرنگ، فرنگی – ۸۱ ۳۹۵

فرهاد – ۳۱ ۳۵ ۵۲ ۸۴ ۱۰۱ ۱۰۵ ۱۱۱ ۱۴۵ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۳ ۲۵۵ ۲۶۹ ۲۸۳ ۲۹۹ ۳۵۱ ۳۶۲ ۳۹۹

فلاطون – ۱۸۱

قاآن – ۶ ۲۶۱
قارون – ۱۴۰ ۲۰۶

قطمیر – ۹

قلزم – ۱۸۰

قیس بنی عامر – ۲۲۰ (و نیز رجوع شود بمجنون)

کازرون – ۳۸۹

کشمیر – ۱۶۴

کنعان – ۱۵۵ ۲۵۰

کوفه – ۱۵

لُر – ۳۸۹

لیلی – ۵ ۷ ۲۴ ۲۷ ۳۱ ۴۲ ۴۸ ۲۵ ۸۵ ۱۱۴ ۱۲۴ ۱۳۵ ۱۴۰ ۱۴۹ ۱۵۴ ۱۶۹ ۱۸۸ ۱۹۰ ۲۲۰ ۲۲۷ ۲۳۱ ۲۴۴ ۲۶۳ ۲۶۹ ۲۷۴ ۳۴۱ ۳۴۷ ۳۷۸ ۳۸۷ ۴۰۰ ۴۰۹

مانی – ۲۶۹

مجنون – ۵ ۷ ۲۴ ۲۷ ۳۱ ۴۱ ۴۲ ۴۸ ۵۲ ۸۵ ۱۱۴ ۱۲۴ ۱۳۵ ۱۳۷ ۱۴۰ ۱۴۹ ۱۵۴ ۱۶۹ ۱۸۸ ۱۹۰ ۲۲۷ ۲۴۴ ۲۶۳ ۲۶۹ ۲۷۴ ۲۹۲ ۳۱۵ ۳۲۷ ۳۴۱ ۳۴۷ ۳۷۸ ۳۸۷ ۴۰۰ ۴۰۹

محمد ص – ۳۹۵

محمود – ۱۶۹

مسیحا، مسیح مریم ۱۴۳ ۳۹۴ (و نیز رجوع شود بعیسی)

مصر – ۹۷ ۱۰۵ ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۵۳ ۱۵۵ ۱۶۹ ۱۷۸ ۱۹۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۵۳ ۲۶۹ ۳۱۷

مغل – ۲۰۰ (و نیز رجوع شود به تتر)

موسی – ۱۱ ۲۱۴ ۳۰۲

نیل – ۱۰

نمرود – ۲۳۸

وامق – ۳ ۳۱ ۸۵ ۱۴۲ ۱۵۴ ۱۶۲ ۳۴۴ ۴۰۹

ویس – ۷۰ ۸۵ ۸۶

هاروت – ۱۲۸ ۳۲۶

هند – ۱۱ ۱۹۰

هولاکو – ۷۳

یعقوب – ۱۱۶ ۱۵۵

یوسف – ۳۳ ۷۴ ۷۸ ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۹ ۱۵۵ ۱۵۹ ۱۷۸ ۲۲۸ ۲۴۱ ۲۴۶ ۲۵۰ ۲۶۹ ۲۷۴ ۲۷۸ ۲۸۷ ۳۲۸ ۴۰۶