کلیات سعدی/غزلیات/غلطنامه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

غلطنامه

عدد درشت شمارهٔ غزل و عدد ریز شمارهٔ بیت است

تنها وجه صحیح درینجا قید شده

۴۱ ۱ ، دیر آمدی ای ...
۴۴ ۳ ، هرجا که توئی ...
۴۷ ۷ ، ... ور تو بنالی جفاست
۵۵ ۵ ، ما را که غرقه‌ایم ...
۷۰ ۳ ، ... تو چالاکترست
۷۵ ۶ ، ... نیز ...
۹۶ ۱۱ ، ... نبود ناله و نفیر ..
۹۸ ۲ ، عیدست و آنک ابروی ..
۱۰۴ ۶ ، ... سبک ننشینند و ...
۱۱۱ ۱۰ ، که نه مستم من و ...
۱۱۲ ۴ ، نه عارفست که هر روز..
۱۱۴ ۱ ، دردیست درد عشق..
۱۱۹ ۷ ، گر ترا آهنگ وصل ...
۱۱۹ ۹ ، .. بعد از سیاهی رنگ نیست.
۱۲۱ ۵ ، .. ندارم روی خودرائیم ..
۱۲۷ ۱ ، ... از سر ...
۱۲۷ ۹ ، .. مرا چارهٔ درمان ..
۱۴۰ ۱ ، یا عقل هوش خلق بپیکار برگرفت
۱۶۴ ۶ ، ... خوشست ...
۱۷۴ ۹ ، .. موج بدر نتوان برد.
۱۷۹ ۴ ، ... کس ...
۲۰۲ ۵ ، ... شب رنجوری ..
۲۲۳ ۴ ، ... حکایت ...
۲۲۹ ۵ ، ... تو مجروحم و بس
۲۳۳ ۱ ، ... از بلا نپرهیزند
۲۳۴ ۹ ، ... آتش ...
۲۳۸ ۸ ، سعدی چو شد هندوی تو هل تا پرستد روی تو
۲۵۶ ۷ ، یا رب پیکر مه‌روی ..
۲۶۰ ۶ ، غایت آنست که ما در سر کار تو رویم
۲۹۳ ۱۶ ، ... انت، شخصی ...
۳۰۲ ۴ ، از شبستان بدر آئی ...
۳۰۹ ۲ ، ... دل ما زنجیر
۳۱۷ ۲ ، ... نامهربان و مهربان
۳۱۷ ۷ ، ... دمی کز یاد او غافل..
... دمی باشد کزو غافل.
۳۲۱ ۱ ، ... کس ...
۳۲۲ ۶ ، «حاشیه» .. چو پادشاه ..
۳۳۲ ۱ ، چه اندیشه و بیم از دگرانش
۳۵۸ ۸ ، ... سعدیست (۱)
۳۶۳ ۴ ، محرمی نیست که آرد خبری ..
۳۷۱ ۱۱ ، ظاهر آنست که با سابقهٔ ..
۳۷۳ ۱ ، هزار عهد بکردم ...
۳۸۰ ۳ ، «حاشیه» .. بر خط ..
۳۹۳ ۲ ، ... ز روی تو بیاید ..
۳۹۹ ۸ ، «حاشیه» .. مشتاقان بین
۴۱۹ ۲ ، «حاشیه» من امشب ..
۴۳۰ ۸ ، بنگردم که ..
۴۳۲ ۹ ، ایکه ...
۴۳۵ ۱ ، ... کز صورت حال آگهی
۴۴۴ ۱۸ ، سفیهٔ خلقم ..
۴۶۳ ۶ ، کسیکه ...
۴۸۶ ۲ ، یا ماه چارده ..
۵۰۶ ۱ ، که بامداد بگاهش ...
۵۱۹ ۲ ، ... مؤذنان ثوابی
۵۱۹ ۴ ، نفحات صبح ...
۵۲۱ ۸ ، ... یحب و یرضی
۵۲۶ ۱ ، تعالی‌الله ...
۵۳۳ ۵ ، ... از که ...
۵۴۵ ۵ ، ... بجز بی‌بصری
۵۵۵ ۸ ، .. گوشهٔ چشم خاطری
۵۶۹ ۵ ، ... گم کرده.
۵۷۳ ۹ ، ... بکن که مغفوری
۵۹۴ ۱ ، ... یا ذاالمعالی
۵۹۴ ۲ ، الا یا نا ناعس الطرفین
۵۹۵ ۳ ، «حاشیه» .. زحمت ..
۵۹۵ ۸ ، «حاشیه» .. نه بینم ..
در شمارهٔ غزل ۶۱۰ و ۶۱۱ تقدیم و تاخیر پیدا شده.
۶۱۰ ۲ ، دم عیسیست ..
۶۲۶ ۴ ، آورده ز غمزه ...
۶۲۶ ۱۲ ، «حاشیه» چون سعدی هزار
۶۳۳ ۷ ، «حاشیه» عمر شد و ...
ص۳۶۸ ۸ ، نه خوارترم ز خاک ...
۶۵۰ ۶ ، از .. برآید
۶۵۵ ۱ ، ... بفرمانت کمر بندم
۶۵۵ ۶ ، ... یکبارگی کندم
۶۶۰ ۳ ، بنگر ز هجرت ...
۶۶۲ ۶ ، ... کنون بسرباری

در چند جا اعداد زیل صفحات اشتباه شده، و علامت «؟» و «،» زائد است یا ترک شده. این اشتباهات جزئی و نظایر آن، و همچنین مواردی که حروف در چاپ نگرفته و وجه صحیح آن بقرینه اشکار است درین غلطنامه یاد نشده.