هزار و یک سخن/خ

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

(خ)

 1. خائن بهمه حال مردد است و خدای و خلق از او ناخشنود
 2. خائن همواره خائف است
 3. خانهٔ دوستان بروب و در دشمنان مکوب
🞻 خانه دروغگو آتش گرفت کس باور نکرد
 1. خانهٔ قاضی گردو بسیار است اما حساب دارد
 2. خانهٔ که با دو کدبانو باشد خاک تا بزانو باشد
 3. خاموشی به که جواب سخت
 4. خاموشی را شعار خود کن
 5. خاموشی عین جواب است
 6. خبری که دانی دلی بیازارد تو خاموش باش تا دیگری بیارد
 7. خدا دیرگیر اما سخت‌گیر است
 8. خدا را کسی ندیده بدلیل عقل شناخته‌اند
 9. خدا میداند می‌تواند
 10. خدا یکی خانه یکی یار یکی
 11. خر باربر به از شیر مردم‌در
 12. خرج باندازه دخل است
 13. خر چه داند لذت قند و نبات
 14. خر خفته جو نمی‌خورد
 15. خردمند با بیخرد پیکار نکند و هوشیار با مست کارزار
 16. خردمند باش تا توانگر باشی
 17. خردمند طالب کمال است و نادان خواهان مال
 18. خرده‌بین بزرگ زیان است
 19. خرمن سوخته سوخته خرمن خواهد
 20. خفته را خفته کی کند بیدار
 21. خلق نیک از بزرگان است
 22. خواری ز طمع خیزد و عزت از قناعت
 23. خواستن دل دادن دل است
 24. خوان بزرگان اگرچه لذیذ است خردهٔ انبان خود لذیذتر
 25. خواه سنگ بر شیشه زن خواه شیشه بر سنگ که در هر دو حال شیشه خواهد شکست
 26. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
 27. خوب گوی تا خوب شنوی
 28. خودآرائی عادت زنان است نه مردان میدان
 29. خودبین خدابین نباشد
 30. خودپسندی جان من برهان نادانی بود
 31. خودکرده را تدبیر نیست
 32. خوش آنچاهی که آب از خود بر آرد
 33. خوش‌آمدگوی را بر خود راه مده
 34. خوش‌آمد هر که را گفتی خوش آمد
 35. خوش‌اصل خطا نکند و بداصل وفا نکند
 36. خوشبخت کسی که از زمانه پند گرفت (م)
 37. خوشبخت کسی که خورد و کشت و بدبخت کسی که مرد و هشت
 38. خوشخوی همیشه خوش معاش است
 39. خوشروئی کلید دلها است
 40. خوش عالمی است نیستی هر جا که ایستی کس نگوید کیستی
 41. خوش‌معامله شریک مال مردم است
 42. خوگیری از عاشقی بتر بود
 43. خویشی بخوشی سودا برضا
 44. خیانت پیشه دونان است و نادرستی آئین فرومایگان