هزار و یک سخن/الف

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
هزار و یک سخن در امثال و نصایح و حکم (۱۲۹۹ خورشیدی) از امیرقلی امینی
الف

(ا)

 1. اجل برگشته میرد نه بیمار سخت
 2. احتیاج بخویشاوندان نااهل مصیبتی است عظیم
 3. احتیاط نصفش ثواب و نیمش گناه است
 4. ادب از بی ادب آموز
 5. ارث خرس به کفتار میرسد
 6. ازین ستون تا آن ستون فرج است
 7. از اسب دو و از صاحبش جو
 8. از برای یک شکم منت دو کس را نباید کشید
 9. از خدا بترس و از دیگران ایمن باش (م)
 10. از دروغ بپرهیز و از غرض و جدال بگریز
 11. ار دعای گربه سیاه باران نمی‌آید
 12. از دل برود هر آنکه از دیده برفت
 13. از سوگند اعراض کم اگر هم راست باشد
 14. از کوزه همان برون تراود که در او است
 15. از محقق تا مقلد فرق‌ها است
 16. از مکافات عمل غافل مشو
 17. از نفس بد جز فعل بد نیاید و از طینت ناپاک جز فساد و بی‌باکی نزاید
 18. از نفس‌پرور هنروری نیاید و بی‌هنر را سروری نشاید
 19. از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است
 20. از هر فردی کاری بر آید و هر مردی را عملی شاید
 21. اسب بدویدن جو خود را زیاد میکند
 22. اسب خوشرو نیز گاهی سکندری میخورد
 23. اسب نجیب را یک تازیانه بس است
 24. اسبی که به چهل سالگی سوقانش ببندند برای میدان قیامت خوب است
 25. استعداد بی تربیت دریغ است و تربیت نامستعد ضایع
 26. استغنا ملک راحتی است و مناعت کسور استراحت
 27. اسراف نکو نیست مگر در عمل خیر
 28. اعتبار آدمی بمآثر علم و ادب است نه مفاخر اصل و نسب
 29. اعتراف بنادانی دانائی و اقرار بناتوانی توانائی است
 30. افعی کشتن و بچه نگاهداشتن کار خردمندان نیست
 31. اگر بر آب روی خسی باشی و گر در هوا پری مگسی باشی دل بدست آر تا کسی باشی
 32. اگر توانگری خواهی پسندیده کار باش
 33. اگر جور شکم نبودی هیچ مرغی در دام صیاد نیفتادی بلکه صیاد خود دام ننهادی
 34. اگر چیز به دشمنان بدهی به که از دوستان خواهی
 35. اگر خواهی از پشیمانی رسته گردی در دنبال هوای دل مباش
 36. اگر خواهی بی‌اندوه باشی حسود مباش
 37. اگر خواهی در قفای تو نخندند روش نیکو شعار خود کن
 38. اگر خواهی راز تو را دشمن نداند با دوست خود مگوی
 39. اگر خواهی سرت بجای خود ماند سِر نگهدار
 40. اگر خواهی فریفته نشوی کار ناکرده کرده مشمار
 41. اگر خواهی که بر تو دقیقه نگیرند تو بر خود نگیر
 42. اگر خواهی که در میان خوبان گزیده باشی کرم پیشه کن
 43. اگر خواهی که زندگی آزادگان یابی آز و هوسرا پس سر کن
 44. اگر خواهی که قدر تو بلند گردد قدر مردان بشناس
 45. اگر خواهی همه کس دوست تو باشد کینه هیح کس در دل مگیر
 46. اگر داری طرب کن و گر نداری طلب کن
 47. اگر دروغ میرهاند راست رهاننده‌تر است
 48. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
 49. اگر شب‌ها همه قدر بودی شب قدر بیقدر بودی
 50. اگر گناه را ببخشند شرمساری هست
 51. اگر یار اهل است کار سهل است
 52. امانت از دزد مجوی
🞻 امتحان را گربه نخورده
 1. امروز توانی و ندانی فردا که بدانی نتوانی
 2. امید در خالق بند نه در خلایق
 3. امیدها در ناامیدی است
 4. انتظار بلا صعب‌تر از نزول بلا است
 5. اندازه نگهدار که اندازه نکو است
 6. اندک اندک خیلی گردد قطره قطره سیلی
 7. اندک بتقدیر و تدبیر بهتر که بسیار بی تقدیر و تدبیر
 8. انسان آزاد خلق شده است و مجبور بعبودیت خلق نیست[۱]
 9. انسان بآرزو زنده است
 10. انسان بنده احسان است
 11. انسانیت بصورت نیست بصفا است
 12. انصاف بالای طبیعت است
 13. الصاف نیکوترین صفات است
 14. انگشت بدر کس مزن تا درت به مشت نکوبند
 15. اول استشاره آنگه استخاره
 16. اول اندیشه و آنگهی گفتار
 17. اول پند آنگه بند
🞻 اول رقیق آنگه طریق
 1. اول طعام آنگه کلام


 1. این سخن عالی مقام از سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام است