نظامی (لیلی و مجنون)/نوفل ز چنین عتاب دلکش

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظامی (لیلی و مجنون) توسط نظامی
(نوفل ز چنین عتاب دلکش)

 نوفل ز چنین عتاب دلکششد نرم چنانکه موم از آتش   برجست و به عزم راه کوشیدشمشیر کشید و درع پوشید   صد مرد گزین کارزاریپرنده چو مرغ در سواری   آراسته کرد و رفت پویانچون شیر سیاه جنگ پویان   چون بر در آن قبیله زد گامقاصد طلبید و داد پیغام   کاینک من و لشگری چو آتشحاضر شده‌ایم تند و سرکش   لیلی به من آورید حالیورنه من و تیغ لاابالی   تا من بنوازشی که دانماو را به سزای او رسانم   هم کشته تشنه آب یابدهم آب رسان ثواب یابد   چون قاصد شد پیام او بردشد شیشه مهر در میان خرد   دادند جواب کین نه راهستلیلی نه گلیچه قرص ماهست   کس را سوی ماه دسترس نیستنه کار تو کار هیچکس نیست   او را چه بری که آفتابستتو دیو رجیم و او شهابست   شمشیر کشی کشیم در جنگقاروره زنی زنیم بر سنگ   قاصد چو شنید کام و ناکامباز آمد و باز داد پیغام   بار دگرش به خشمناکیفرمود که پای‌دار خاکی   کای بیخبران ز تیغ تیزمفارغ ز هیون گرم خیزم   از راه کسی که موج دریاستخیزید و گرنه فتنه برخاست   پیغام رسان او دگر بارآورد پیام ناسزاوار   آن خشم چنان در او اثر کردکاتش ز دلش زبان بدر کرد   با لشکر خود کشیده شمشیرافتاد در آن قبیله چون شیر   وایشان بهم آمدند چون کوهبرداشته نعره‌ای به انبوه   بر نوفلیان عنان گشادندشمشیر به شیر در نهادند   دریای مصاف گشت جوشانگشتند مبارزان خروشان   شمشیر ز خون جام بر دستمی‌کرد به جرعه خاک را مست   سر پنجه نیزه دلیرانپنجه شکن شتاب شیران   مرغان خدنگ تیز رفتاربرخوردن خون گشاده منقار   پولاده تیغ مغز پالایسرهان سران فکنده بر پای   غریدن تازیان پرجوشکر کرده سپهر و ماه را گوش   از صاعقه اجل که می‌جستپولاد به سنگ در نمی‌رست   زوبین بلا سیاست‌انگیزسر چون سر موی دیلمان تیز   خورشید درفش ده زبانهچون صبح دریده ده نشانه   شیران سیاه در دریدندیوان سپید در دویدن   هرکس به مصاف در سواریمجنون به حساب جان سپاری   هرکس فرسی به جنگ میرانداو جمله دعای صلح می‌خواند   هرکس طللی به تیغ می‌کشتاو خویشتن از دریغ می‌کشت   می‌کرد چو حاجیان طوافیانگیخته صلحی از مصافی   گر شرم نیامدیش چون میغبر لشگر خویشتن زدی تیغ   گر طعنه زنش معاف کردیبا موکب خود مصاف کردی   گر خنده دشمنان ندیدیاول سر دوستان بریدی   گر دست رسش بدی به تقدیربرهم سپران خود زدی تیر   گر دل نزدیش پای پشتیپشتی گر خویش را به کشتی   می‌بود در این سپاه جوشانبر نصرت آن سپاه کوشان   اینجا به طلایه رخش راندهوآنجا به یزک دعا نشانده   از قوم وی ار سری فتادیبر دست برنده بوس دادی   وآن کشته که بد ز خیل یارشمی‌شست به چشم سیل بارش   کرده سر نیزه زین طرف راستسر نیزه فتح از آنطرف خواست   گر لشگر او شدی قوی‌دستهم تیر بریختی و هم شست   ور جانب یار او شدی چیرغریدی از آن نشاط چون شیر   پرسید یکی که‌ای جوانمردکز دو زنی چو چرخ ناورد   ما از پی تو به جان سپاریبا خصم ترا چراست یاری   گفتا که چو خصم یار باشدبا تیغ مرا چکار باشد   با خصم نبرد خون توان کردبا یار نبرد چون توان کرد   از معرکه‌ها جراحت آیداینجا همه بوی راحت آید   آن جانب دست یار داردکس جانب یار خوار دارد؟   میل دل مهربانم آنجاستآنجا که دلست جانم آنجاست   شرطت به پیش یار مردنزو جان ستدن ز من سپردن   چون جان خود این چنین سپارمبر جان شما چه رحمت آرم   نوفل به مصاف تیغ در دستمی‌کشت بسان پیل سرمست   می‌برد به هر طریده جانیافکند به حمله جهانی   هرسو که طواف زد سر افشاندهرجا که رسید جوی خون راند   وان تیغ زنان که لاف جستندتا اول شب مصاف جستند   چون طره این کبود چنبربر جبهت روز ریخت عنبر   زاین گرجی طره برکشیدهشد روز چو طره سربریده   آن هردو سپه زهم بریدندبر معرکه خوابگه گزیدند   چون مار سیاه مهره برچیدضحاک سپیده‌دم بخندید   در دست مبارزان چالاکشد نیزه بسان مار ضحاک   در گرد قبیله گاه لیلیچون کوه رسیده بود خیلی   از پیش و پس قبیله یارانکردند بسیج تیر باران   نوفل که سپاهی آنچنان دیدجز صلح دری زدن زیان دید   انگیخت میانجیی ز خویشانتا صلح دهد میان ایشان   کاینجا نه حدیث تیغ بازیستدلالگیی به دل نوازیست   از بهر پری زده جوانیخواهم ز شما پری نشانی   وز خاصه خویشتن در اینکارگنجینه فدا کنم به خروار   گر کردن این عمل صوابستشیرین‌تر از این سخن جوابست   ور زانکه شکر نمی‌فروشیددر دادن سرکه هم مکوشید   چون راست نمی‌کنید کاریشمشیر زدن چراست باری   چون کرد میانجی این سرآغازگشت آن دو سپه زیکدیگر باز   چون خواهش یکدگر شنیدنداز کینه کشی عنان کشیدند   صلح آمد دور باش در چنگتا از دو گروه دور شد جنگ