نظامی (لیلی و مجنون)/شبگیر که چرخ لاجوردی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظامی (لیلی و مجنون) توسط نظامی
(شبگیر که چرخ لاجوردی)

 شبگیر که چرخ لاجوردیآراست کبودیی به زردی   خندیدن قرص آن گل زردآفاق به رنگ سرخ گل کرد   مجنون چو گل خزان رسیدهمی‌گشت میان آب دیده   زان آب که بر وی آتش افشاندکشتی چو صبا به خشک می‌راند   از گرمی آفتاب سوزانتفسید به وقت نیم روزان   چون سایه نداشت هیچ رختیبنشست به سایه درختی   در سایه آن درخت عالیگرد آمده آبی از حوالی   حوضی شده چون فلک مدورپاکیزه و خوش چو حوض کوثر   پیرامن آب سبزه رستههم سبزه هم آب روی شسته   آن تشنه ز گرمی جگر تابزان آب چو سبزه گشت سیراب   آسود زمانی از دویدنوز گفتن و هیچ ناشنیدن   زان مفرش همچو سبز دیبامی‌دید در آن درخت زیبا   بر شاخ نشسته دید زاغیچشمی و چه چشم چون چراغی   چون زلف بتان سیاه و دلبندبا دل چو جگر گرفته پیوند   صالح مرغی چو ناقه خاموشچون صالحیان شده سیه‌پوش   بر شاخ نشسته چست و بیناهمچون شبه در میان مینا   مجنون چو مسافری چنان دیدبا او دل خویش هم عنان دید   گفت ای سیه سپید نامهاز دست که‌ای سیاه جامه   شبرنگ چرائی ای شب افروزروزت ز چه شد سیه بدین روز   بر آتش غم منم تو جوشی؟من سوگ زده سیه تو پوشی؟   گر سوخته دل نه خام رائیچون سوختگان سیه چراغی   ور سوخته‌وار گرم خیزیاز سوختگان چرا گریزی   شاید که خطیب خطبه خوانیپوشیده سیه لباس از آنی   زنگی بچه کدام سازیهندوی کدام ترک تازی   من شاه مگر تو چتر شاهی؟گر چتر نه‌ای چرا سیاهی   روزی که رسی به نزد یارمگو بی تو ز دست رفت کارم   دریاب که گر تو در نیابیناچیز شوم در این خرابی   گفتی که مترس دستگیرمترسم که در این هوس بمیرم   روزی آیی که مرده باشممهر تو به خاک برده باشم   بینائی دیده چون بریزداز دادن توتیا چه خیزد   چون گرگ بره ز میش بربودفریاد شبان کجا کند سود   چون سیل خراب کرد بنیاددیوار چه کاهگل چه پولاد   چون کشته خشک ماند بی‌برخواه ابر به بار و خواه بگذر   این تیر زبان گشاده گستاخوان زاغ پریده شاخ بر شاخ   او پر سخن دراز کردهپرنده رحیل ساز کرده   چون گفت بسی فسانه با زاغشد زاغ و نهاد بر دلش داغ   شب چون پر زاغ بر سرآوردشبپره ز خواب سر برآورد   گفتی که ستارگان چراغندیا در پر زاغ چشم زاغند   مجنون چو شب چراغ مردهافتاده و دیده زاغ برده   می‌ریخت سرشک دیده تا روزماننده شمع خویشتن سوز