مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم - ۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا ۱۱ آبان ۱۲۹۴ - نخست‌وزیران: مستوفی‌الممالک - مشیرالدوله - مستوفی‌الممالک - رییس مجلس: حسین پیرنیا (موتمن‌الملک).

مجموعه قوانین سومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی

فهرست زیر دربرگیرنده ۲۷ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم از ۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا ۱۱ آبان ۱۲۹۴ می باشد.

 • پروگرام کابینه آقای مستوفی‌الممالک ۱۲۹۳ - مصوب ۱۱ اسفند ۱۲۹۳ برابر با ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ - مصوب ۲۵ اسفند ۱۲۹۳ مجلس شورای ملی
 • پروگرام کابینه آقای مشیرالدوله - مصوب ۷ فروردین ۱۲۹۴ برابر با ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون نمدید مدت ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت - مصوب ۳۰ فروردین ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • تفتیش و نظارت مالیه - ۳۰ فروردین ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون معرفی اسکناس بانک شاهنشاهی ایران - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون منع خروج طلا و نقره - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون تمدید مدت ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه - ۱۸ اردیبهشت ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون تشکیلات وزارت مالیه - مصوب ۱۵ خرداد ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون محاکم تجارت - مصوب ۲۰ تیر ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون پستی - مصوب ۵ امرداد ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون تمدید مدت ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه - ۸ امرداد ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • پرگرام کابینه مستوفی‌الممالک ۱۲۹۴ - مصوب ۱۲ امرداد ۱۲۹۴ برابر با ۲۲ شعبان ۱۲۹۴ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون مالیات مستغلات - مصوب ۹ شهریور ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون مالیات دخانیات - مصوب ۶ مهر ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون اصلاح ماده ۲ قانون تحدید تریاک - مصوب ۹ مهر ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون فروش رحبه و غبیرا - مصوب ۹ مهر ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون تعمیر مقبره نادرشاه - مصوب ۹ مهر ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • قانون سربازگیری - مصوب ۹ آبان ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی
 • تصویب خطابه افتتاحیه مجلس شورای ملی - ۲۴ صفر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 • تصمیم مجلس شورای ملی راجع به انتخاب کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به محاسبات خزانه‌داری - ۲۴ ربیع الاول ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 • تصمیم مجلس شورای ملی راجع به نظام‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون خاص - ۱۹ ربیع الثانی قمری مجلس شورای ملی
 • تصمیم مجلس شورای ملی راجع به اجرای موقت بودجه‌های مصوبه کمیسیون بودجه و موقوف‌الاجرا ماندن بودجه دوایر و اداراتی که جدیدا برای آن بودجه پیشنهاد می شود تا تصویب مجلس - ۱۵ رجب ۱۳۳۳قمری مجلس شورای ملی
 • تصویب بودجه سه ماه و هجده روز مجلس از ۱۳ قوس الی آخر حوت بارس ئیل سنه ۱۳۳۳ – مصوب ۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ قمری
 • تصویب قانون تفریغ بودجه ۹ ماهه تنگوزئیل ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی از اول حمل الی آخر برج قوس سنه مزبوره – مصوب ۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی (برای ۹ ماه)
 • تصویب قانون تفریغ بودجه سه ساله ایام فترت - مصوب ۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی (برای سه سال)
 • تصویب بودجه توشقان‌ئیل (۱۳۳۳ – ۱۳۳۴ ) مجلس شورای ملی – مصوب ۲۰ شوال ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • تصویب قانون تفریغ بودجه سه ماه و هیجده روزه آخر سال بارس ئیل سنه ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی (برای سه ماه و هیجده روز)