مثنوی معنوی/جواب گفتن وزیر کی خلوت را نمی‌شکنم

از ویکی‌نبشته
دفتر اول مثنوی از مولوی
(جواب گفتن وزیر کی خلوت را نمی‌شکنم)
  گفت حجتهای خود کوته کنید پند را در جان و در دل ره کنید  
  گر امینم متهم نبود امین گر بگویم آسمان را من زمین  
  گر کمالم با کمال انکار چیست ور نیم این زحمت و آزار چیست  
  من نخواهم شد ازین خلوت برون زانک مشغولم باحوال درون