قانون مربوط به نحوه استفاده از بقیه موجودی پذیره نفت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به نحوه استفاده از بقیه موجودی پذیره نفت - مصوب ۲ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۷ دی ۱۳۳۷ مجلس سنا

ماده واحده[ویرایش]

‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ششصد و نود و هفت میلیون و پانصد هزار ریال (۶۹۷۵۰۰۰۰۰ ریال) هم ارز مبلغ نه میلیون‌و سیصد هزار دلار (۹۳۰۰۰۰ دلار) بقیه پذیره نفت دریافتی از شرکت نفت پان‌آمریکن را برای مصارف مشروحه زیر مورد استفاده قرار دهد:

‌الف - برای توسعه آبیاری.

‌در نواحی مرزی با تصویب هیأت وزیران

۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال هم ارز ۲۰۰۰۰۰۰ دلار


ب - برای ایجاد لوله نفت از:

‌گچساران به شیراز به منظور تأسیس

‌کارخانه کود شیمیایی در شیراز که

‌در اختیار شرکت ملی نفت گذاشته می‌شود

‌و اقساط استهلاک آن به دولت مسترد می‌گردد

‌تا برای اعطاء وامهای صنعتی طبق ماده ۲

‌قانون اصلاح پشتوانه استفاده شود.

۱۸۷۵۰۰۰۰۰ ریال هم ارز ۲۵۰۰۰۰۰ دلار


ج - برای تکمیل بقیه ساختمانهای

‌نیمه‌تمام بهداشتی و فرهنگی و دادگستری

‌کشور اعم از مرکز و شهرستانها

۹۷۵۰۰۰۰۰ ریال هم ارز ۱۳۰۰۰۰۰ دلار


‌تبصره - در استفاده از این اعتبار ‌شهرستان‌ها مقدم می‌باشند.


‌د - برای هزینه‌های عمرانی و فرهنگی

‌و بهداشتی شهرستانها در مواقعی که هیأت

‌دولت در ضمن سرکشی در محل و با

‌رسیدگی‌هایی که ضرورت آن را تشخیص دهد.

۱۸۷۵۰۰۰۰۰ ریال هم ارز ۲۵۰۰۰۰۰ دلار


ه - برای خرید یا ساختمان بعضی

‌از سفارتخانه‌های ایران

۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال هم ارز ۵۰۰۰۰۰ دلار


‌و - برای امور عمران مرزی که

‌با تصویب هیأت وزیران مصرف می‌شود.

۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال هم ارز ۵۰۰۰۰۰ دلار

.................................

‌جمع ۶۹۷۵۰۰۰۰۰ ریال هم‌ارز ۹۳۰۰۰۰۰ دلار


‌تبصره ۱ - به منظور تسریع در انجام هزینه‌های قسمت (‌د) رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مواردی که هیأت دولت تصویب نماید‌الزامی نیست. ‌

تبصره ۲ - دولت مکلف است صورت ریز هزینه‌هایی را که از محل پذیره انجام شده و می‌شود به اطلاع مجلس شورای ملی برساند. ‌

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه پنجشنبه دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید. ‌

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید ‌ قانون بالا در جلسه ۲۷ دی ۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

منبع[ویرایش]

قانون مربوط به نحوه استفاده از بقیه موجودی پذیره نفت