قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت متالیمکس چکسلواکی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست وچهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت متالیمکس (METALIMEX) چکسلواکی - مصوب ۱۱ دی ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی ‌

ماده واحده - مندرجات مواد ۱۷ و ۱۸ قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی مورخ ۲۱ آبان ماه ۲۵۳۵ منعقد بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت(METALIMEX) چکسلواکی تأیید و تنفیذ می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.


‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی