قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران - مصوب ۱۶ مهرماه ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۵ امرداد ماه ۱۳۳۶ مجلس سنا

ماده ۱[ویرایش]

هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاهها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع‌آوری نفت یا‌دستگاههای تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله‌های عمده یا تلمبه خانه‌ها یا کشتیهای حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای‌صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

ماده ۲[ویرایش]

هر کس عمداً و به قصد سوء عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین‌ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا‌تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی یا ابنیه یا وسایط نقلیه یا وسایل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت‌بشود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

ماده ۳[ویرایش]

هر کس به منظور خرابکاری (‌سابوتاژ) عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده ۱ گردد و موجب تعطیل‌تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره - چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود و لیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب به حبس تأدیبی‌از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌

ماده ۴[ویرایش]

هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید. ‌

ماده ۵[ویرایش]

هر کس نقشه‌ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد به هر نحو که تخریب کند‌و یا از بین ببرد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد.

ماده ۶[ویرایش]

هر کس موانعی برای اجرای وظایف تأسیسات آتش‌نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا به منظور جلوگیری از خاموش کردن آتش وسایل‌آتش‌نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش‌نشانی دور کرده یا به هر نحو از کار بیاندازد محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد شد.

ماده ۷[ویرایش]

هر کس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاهها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا‌ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۸[ویرایش]

هر کس یکی از اعمال مذکور در مواد ۱ و ۲ را بدون سوء قصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب‌هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی و در صورتی که موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراکز عملیات صنایع شود محکوم‌به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد شد چنانچه بی‌مبالاتی یا غفلت موجب خرابی هر گونه اشیاء و آلات و ادوات متعلق به صنایع نفت بشود‌مرتکب محکوم به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید.

‌تبصره - منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که‌مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشأ بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا‌مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.

ماده ۹[ویرایش]

هر کس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگری را که خطرناک بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه‌های ممنوع ببرد برای همین عمل‌محکوم به پرداخت جریمه از یک هزار ریال الی ده هزار ریال خواهد گردید. ‌

ماده ۱۰[ویرایش]

هر کس عمداً یا به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت علایم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بیاندازد و یا‌اکاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱[ویرایش]

هر یک از کارکنان صنایع نفت که متصدی حفظ ساختمانها یا تأسیسات یا مراقبت دستگاهها و ماشین‌های حساس باشد چنانچه پست‌خود را ترک کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکی از حوادث مندرج در مواد ۱ و ۲ گردد‌و مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از دو سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. ‌

ماده ۱۲[ویرایش]

هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً‌در پیشنهادها و سفارش‌ها ذکر نکند و یا به طرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده یا تهیه‌کننده مصالح مواضعه‌ای کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا‌ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در‌ماده ۱ و ۲ رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از ۲ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳[ویرایش]

حکم موارد شروع به جرم و شرکاء و معاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.

ماده ۱۴[ویرایش]

هر گاه جرایم مذکور در این قانون به وسیله تبانی انجام گرفته و عمل منجر به یکی از حوادث مذکور در این قانون شود رؤساء و آمرین‌جمعیت به حداکثر مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵[ویرایش]

هر گاه به منظور ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۱ و ۲ جمعیتی از سه نفر به بالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل‌دهندگان و‌محرکین برای همین عمل به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و اعضای جمعیت به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه‌یکی یا بیشتر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل دهنده و محرک حبس از ۲ تا ۴ سال و مجازات اعضای جمعیت حبس‌تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهد بود - هر یک از اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیتدار را از جریان توطئه آگاه سازد از‌مجازات معاف خواهد بود.

ماده ۱۶[ویرایش]

نسبت به جرایم مذکور در این قانون چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد حکم مجازات اشد به موقع‌اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۷[ویرایش]

تعقیب متهمین و رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادستانی ارتش و دادگاههای دایمی نظامی خواهد بود.

‌مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در این گونه موارد طبق ماده ۳ قانون مربوط به تشکیلات سازمان و اطلاعات و امنیت کشور عمل خواهند‌کرد.

ماده ۱۸[ویرایش]

هر گاه کارکنان صنایع نفت مرتکب اعمال مذکور در این قانون شوند (‌جز در مواردی که حکم خاص دارد) به حداکثر مجازات مقرر در این‌قانون مجازات خواهند شد.

ماده ۱۹[ویرایش]

وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود. ‌قانون فوق که مشتمل بر نوزده ماده و دو تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه شانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۶۶۰۵۰۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.


منبع[ویرایش]

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران