قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی‌رایت)/فصل ششم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی‌رایت)
از وزارت عدلیهٔ جمهوری اسلامی افغانستان
فصل ششم
احکام تأدیبی
تحریک دعوا

مادهٔ بیست و نهم:

تحریک دعوای جزائی علیه متخلفین احکام این قانون به اساس درخواست کتبی متضرر، صورت می‌گیرد.

حق مراجعه به محکمه

مادهٔ سی‌ام:

(۱) پدیدآورندهٔ دارندهٔ حق امتیاز آثار مورد حمایت این قانون و حقوق جانبی یا یکی از وارثان یا مؤجزین می‌توانند در مورد تخلفات مندرج این قانون به محکمه مراجعه نمایند.

(۲) محکمه در مورد شکایت مندرج فقرهٔ (۱) این ماده حسب احوال یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ می‌نماید:

۱- اصدار حکم مبنی بر جلوگیری از تخلفات.
۲- اصدار حکم مبنی بر ضبط نسخه‌ها یا اجزای موبوط به آن که در آنها تخلف صورت گرفته.
۳- اصدار حکم مبنی بر ضبط وسایلی که در تولید مجدد مورد استفاده قرار گرفته‌است.
۴- اصدار حکم مبنی بر جبران خسارهٔ عادلانه.
۵- اصدار حکم مبنی بر ضبط عواید ناشی از تخلف
۶- اصدار حکم مبنی بر از بین بردن کاپی‌های تقلیدی خارج معیارهای تجارتی یا جعلی و بارجامهٔ آنها.
۷- اصدار حکم مبنی بر مصارده و مسدود ساختن مؤسسه نشراتی متخلف.

(۳) شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، حسب احوال به حبس الی یک سال محکوم می‌گردد:

۱- تولید یا تورید هر نوع ابزار، وسایل یا ادوات به منظور بی اثر ساختن ابزار، وسایل و ادواتی که سبب جلوگیری یا محدود ساختن تولید مجدد اثر، ضبط صدا یا پخش و نشر می‌گردد یا اینکه هدف آن تضعیف کیفیت اثر باشد.
۲- تولید یا تورید هر نوع ابزار یا ادوات به منظور دریافت برنامه‌های موضوعه قابل پخش یا قابل انتقال از طریق دیگری به مردم، بشمول انتقال برنامه‌ها از طریق ماهواره (ستلایت) یا ابزار و ادوات مذکور که انتقال چنین برنامه‌ها را به شخصی فراهم سازد که مستحق دریافت آنها نمی‌باشد.
۳- پخش، حذف یا تغییر هر نوع معلومات الکترونیکی بدون داشتن اجازه نامهٔ پدیدآورندهٔ آن.
مجازات

مادهٔ سی و یکم:

(۱) شخصی که در موعد مندرج مادهٔ (۱۹) این قانون بدون موافقهٔ کتبی مالک اثر به طبع و نشر آن به هر وسیله با روش اقدام نماید، حسب احوال به حبس الی یک سال یا به جریمهٔ نقدی که از (۵۰٬۰۰۰) پنجاه هزار افغانی کمتر و از (۱۰۰٬۰۰۰) یکصد هزار افغانی بیشتر نباشد و یا هر دو جزا محکوم می‌گردد.

(۲) شخصی که در موعد مندرج مادهٔ (۲۲) این قانون بدون موافقهٔ کتبی اجراکنندهٔ اثر به پخش و نشر مجدد اثر و یا بخشی از آن به هر وسیله یا روش اقدام نماید، حسب احوال به حبس الی یک سال یا به جریمهٔ نقدی که از (۵۰٬۰۰۰) پنجاه هزار افغانی کمتر و از (۱۰۰٬۰۰۰) یکصد هزار افغانی بیشتر نباشد و یا هر دو محکوم می‌گردد.

(۳) شخصی که بدون موافقهٔ کتبی مالک، ترجمهٔ او را بنام خود یا شخص دیگر چاپ، پخش و نشر نماید، حسب احوال به حبسی که از یک سال بیشتر یا به جریمهٔ نقدی که از (۵۰٬۰۰۰) پنجاه هزار افغانی کمتر و از (۱۰۰٬۰۰۰) یکصد هزار افغانی بیشتر نباشد و یا هر دو محکوم می‌گردد.

(۴) مبالغ مندرج فقره‌های (۱، ۲ و ۳) این ماده به پیشنهاد ستره محکمه، تصویب شورای وزیران و منظوری رئیس جمهور تعدیل شده می‌تواند.

حکم مصادره

مادهٔ سی و دوم:

محکمه می‌تواند در حالات مندرج مادهٔ (۳۰ و ۳۱) این قانون به مصادرهٔ نسخه‌های که در آن تخلف صورت گرفته و آثار و اوراقیکه در تولید مجدد از آن استفاده می‌گردد، اصدار حکم نماید.

مجازات تخلفات حقوق جانبی

مادهٔ سی و سوم:

مجازات و تدابیر احتیاطی مندرج مواد (۳۰، ۳۱ و ۳۵) این قانون در مورد حقوق جانبی نیز قابل تطبیق می‌باشد.

حمایت آثار قبل از انفاذ این قانون

مادهٔ سی و چهارم:

(۱) آثار مندرج مادهٔ ششم این قانون که قبل از انفاذ این قانون پدید آمده‌است، مطابق احکام این قانون مورد حمایت قرار می‌گیرد.

(۲) شخصی که بدون موافقهٔ کتبی، آثار دیگران را الی تاریخ انفاذ این قانون مورد استفاده و بهره‌برداری قرار داده باشد، حق طبع و نشر، اجراء، تکثیر، ارایهٔ مجدد یا فروش آنرا ندارد، مگر به موافقهٔ کتبی پدیدآورنده یا نمایندهٔ قانونی وی.

(۳) متخلفین احکام مندرج فقرهٔ (۲) این ماده حسب احوال الی یک سال یا جریمهٔ نقدی که از (۵۰٬۰۰۰) پنجاه هزار افغانی کمتر و از (۱۰۰٬۰۰۰) یک‌صد هزار افغانی بیشتر نباشد و یا هر دو جزا محکوم می‌گردد.

نشر حکم

مادهٔ سی و پنجم:

محکمه می‌تواند در صورت تکرار تخلفات مندرج مادهٔ سی و یکم این قانون به دو چند مجازات پیشبینی شده اصدار حکم نموده و موضوع را به اثر تقاضای متضرر به مصرف وی در یکی از رسانه‌های همگانی به انتخاب خودش نشر نماید.