قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی‌رایت)/فصل پنجم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی‌رایت)
از وزارت عدلیهٔ جمهوری اسلامی افغانستان
فصل پنجم
چگونگی استفاده از آثار مشترک
استفاده از امتیازات اثر مشترک

مادهٔ بیست و سوم:

(۱) هرگاه در ایجاد اثر بیش از یک شخص مشارکت نموده باشد، هر کدام مالک امتیاز حقوق مادی آن محسوب می‌گردد.

(۲) شرکای اثر نمیتوانند از امتیاز مادی اثر تألیف شده به تنهائی استفاده نماید، مگر اینکه کلیه شرکا در زمینه کتباً توافق نمود باشند.

(۳) شرکای اثر می‌توانند در برابر نقض حق طبع و نشر، اقامه دعوی نمایند. این حق به وارثان هریک از شرکا نیز انتقال می‌یابد.

(۴) منازعات ناشی از احکام مندرج فقره‌های (۱، ۲ و ۳) این ماده، از طریق محاکم ذیصلاح حل و فصل میگردد.

انتفاع از اثر مشترک

مادهٔ بیست و چهار:

هرگاه در ایجاد اثر، بیش از یک شخص اشتراک نموده و نقش هر کدام در آن قابل تشخیص باشد، هر کدام می‌توانند بدون صدمه رساندن به انتفاع از اثر مشترک، از سهم خویش استفاده نمایند، مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد.

حق انحصاری اثر موسیقی مشترک

مادهٔ بیست و پنجم:

(۱) هرگاه اثر موسیقی در نتیجهٔ کار مشترک ایجاد گردد، آهنگ ساز، حق انحصاری مبنی بر اعطای اجازهٔ نمایش، اجرا، نشر، تولید مجدد یا اشاعه و پخش مجموع اثر به عامهٔ مردم را دارا می‌باشد، مشروط بر اینکه به حقوق اجزای نوشتاری اثر پدیدآورنده صدمه وارد نگردد.

(۲) حکم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده در مورد آثار هنر اتن توأم با موسیقی و سایر آثار مشابه دیگر نیز قابل تطبیق می‌باشد.

(۳) پدیدآورندهٔ اجزای ادبی اثر، حق انحصاری نشر بخش‌های اثر خود را دارا بوده، ولی نمی‌تواند از این اجزاء در مأخذ یا اثر مشابه دیگر استفاده نماید، مگر اینکه طوری دیگر توافق شده باشد.

شاملین ایجاد اثر مشترک سمعی و بصری

مادهٔ بیست و ششم:

(۱) اشخصاص ذیل در پدیدآوردن و ایجاد اثر مشترک سمعی و بصری شامل می‌باشند:

۱- پدیدآورندهٔ سناریو یا اندیشه نوشتاری.
۲- پدیدآورندهٔ دیالوگ.
۳- ناشر اثر ادبی موجود که آنرا با اثر سمعی و بصری سازگاری می‌دهد.
۴- آهنگ سازی که آهنگ وی خاصتاً برای اثر سمعی و بصری تصنیف و ساخته شده باشد.
۵- تهیه کننده (پرودیوسر) که کنترول مؤثر داشته و منبع مثبت معنوی را برای درک اثر در کلیه جوانب آن فراهم نماید.
۶- کارگردان (دایرکتر)

(۲) هرگاه اثر سمعی و بصری تعدیل یا از اثر قبلی دیگر اقتباس گردد، پدیدآورندهٔ اثر قبلی، همکار پدیدآورندهٔ اثر جدید محسوب گردیده، نام وی در مورد تعدیل یا اقتباس اثر جدید درج می‌گردد.

(۳) هرگاه یکی از همکاران پدیدآورندهٔ اثر سمعی و بصری نتواند، سهم یا بخشی را که برایش اختصاص یافته، تکمیل نماید، در این صورت همکاران باقیمانده با حفظ حقوق وی منحیث همکار پدیدآورنده در استفاده از بخشی که قبلاً به انجام رسیده، منع نمی‌گردند، مشروط بر اینکه عجز وی در تکمیل اثر موجه باشد. هرگاه عجز وی ناشی از ارادهٔ آزاد خود او، و بدون دلایل موجه باشد، در این صورت از کلیه حقوق مربوط به بخش وی که آنرا به انجام رسانیده، محروم می‌گردد.

صاحب امتیاز اثر دسته جمعی

مادهٔ بیست و هفتم:

هرگاه اثر در نتیجهٔ کار دسته جمعی ایجاد گردد، شخصی که آنرا ابتکار و سرپرستی می‌نماید، مالک امتیاز اصلی حق طبع و نشر آن محسوب می‌گردد، مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد.

عدم ممانعت تولید یا نمایش اثر دسته جمعی

مادهٔ بیست و هشتم:

هرگاه پدیدآورندگان متن ادبی، سناریو و دیالوگ و یا تهیه کننده و آهنگ ساز طور دسته جمعی یک اثر سمعی و بصری را ایجاد نمایند، هیچ کدام نمی‌توانند، تولید یا نمایش چنین اثر را ممانعت نمایند، مگر اینکه به حقوق مادی و معنوی یکی از پدیدآورندگان که با تولید و نمایش اثر مخالف است، صدمه برساند.