قانون بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور - تاریخ تصویب ۲۵ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی

ماده واحده بودجه سال ۲۵۳۷[ویرایش]

ماده واحده - بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار هزار و سی و نه میلیارد سیصد و نه میلیون وچهارصد و شصت و شش هزار (۴٫۰۳۹٫۳۰۹٫۴۶۶٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و نه میلیون و نهصد و دو هزار- (۴٫۱۷۸٫۲۰۹٫۹۰۲٫۰۰۰) ریال می‌باشد.

بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و پنج میلیارد و نهصد و شصت و چهار میلیون وششصد و پنجاه و چهار هزار (۲٫۷۹۵٫۹۶۴۶۵۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ هر دو هزار و نهصد و سی و چهار میلیارد وهشتصد و شصت و پنج میلیون و نود هزار - (۲٫۹۳۴٫۸۶۵٫۰۹۰٫۰۰۰) به شرح زیر است:

 • الف - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و یکصد و هفتاد وچهار هزار (۲٫۶۵۵٫۹۴۲٫۱۷۴٫۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و چهار میلیارد و هشتصد و چهل و دومیلیون و ششصد و ده هزار (۲٫۷۹۴٫۸۴۲٫۶۱۰٫۰۰۰ ریال.
 • ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و چهل میلیارد و بیست دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار(۱۴۰٫۰۲۲٫۴۸۰٫۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن حمل بالغ بر یک صد و چهل میلیارد و بیست و دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار(۱۴۰٫۰۲۲٫۲۸۰٫۰۰۰) ریال.

درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند الف این ماده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظوردر قسمت سوم این قانون را در سال ۲۵۳۷ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که درجداول قسمتهای چهارم و پنجم و هفتم این قانون منظور شده‌است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۲۵۳۷ و بر اساس‌تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.

بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات منظور در قسمت‌های نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات واساسنامه‌های مربوطه قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۲۵۳۷ به صورت مؤسسات دولتی‌درآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۱ - تنخواه‌گردان بودجه[ویرایش]

تبصره ۱ - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۲۵۳۷ مبلغ نود میلیارد (۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.

تبصره ۲[ویرایش]

تبصره ۲ -

 • الف - بانک مرکزی ایران می‌تواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا میزان‌هشتاد میلیارد (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به عنوان تنخواه‌گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین عضو تعاونیها و شرکتهای سهامی‌زراعی و سایر زارعین، انواع بذر، سموم، کود شیمیایی، گوشت، فرآورده‌های دامی و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی قرار دهد.
 • ب - تنخواه‌گردانهایی که به استناد تبصره ۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ و سایر تبصره‌های قوانین بودجه سالهای قبل در اختیار شرکتها و مؤسسات‌ مذکور گذارده شده و واریز نشده‌است به حساب پرداختی بابت تنخواه‌گردان موضوع بند (‌الف) این تبصره منظور خواهد شد.
 • پ - وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری از محل تنخواه‌گردان مذکور منحصراً برای واریز تنخواه‌گردان دریافتی به حساب مربوط در بانک‌ مرکزی ایران باید واریز شود. تخلف از این حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب می‌شود.
 • ت - بهره متعلق به تنخواه‌گردان فوق از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظور می‌شود واریز خواهد شد.
 • ث - تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی ۲۵۳۲ و بودجه سال ۲۵۳۳ و تبصره ۵۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ و بودجه سال ۲۵۳۴ کل کشورلغو می‌شود.

تبصره ۳[ویرایش]

تبصره ۳ - مفاد تبصره قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور تا آخر سال ۲۵۳۷ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده می‌شود که در سال ۲۵۳۷ تامبلغ چهار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.

تبصره ۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی[ویرایش]

تبصره ۴ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (۲٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال موضوع ردیف۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۲۵۳۷ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.

تبصره ۵ - میزان اعتبار[ویرایش]

تبصره ۵ -

 • الف - کاهش یا میزان اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت چهارم این قانون به‌استثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با تأیید سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخست‌وزیر و مازاد بر آن و همچنین هر گونه کاهش یا افزایش اعتبارمواد یک و دو فقط برای یک بار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییرحاصل نشود.
 • ب - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه‌ها و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ ومازاد بر آن برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود. مشروط بر این که در جمع اعتبارات‌وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
 • پ - افزایش یا کاهش در اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های بودجه جاری هر یک از دستگاه‌های اجرایی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون به‌پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه و تصویب استاندار تا پایان شهریور ماه ۲۵۲۷ مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبار هر دستگاه تغییری‌حاصل نشود.

تبصره ۶ - برنامه‌های عمرانی[ویرایش]

تبصره ۶ -

 • الف - تفکیک اعتبار طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیون‌های برنامه‌مجلسین خواهد رسید.
 • ب - هر گونه تغییر ضرور در عناوین طرحهای مصوب مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح‌منحصراً با تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین مجاز خواهد بود.
 • پ - تفکیک اعتبار طرحهایی که در این قسمت به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان "‌سایر طرحها" مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات‌عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۴ قسمت چهارم این قانون به طرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
 • ت - افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه‌و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
 • ج - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی بین دو فصل ذیل یک دستگاه اجرایی فقط یک بار تا بیست و پنج درصد با تصویب کمیسیونهای‌برنامه مجلسین امکان‌پذیر است به شرط آن که در جمع کل اعتبارات عمرانی دستگاه تغییر حاصل نگردد.
 • چ - افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیه‌ای بین برنامه‌های هر شهرستان تا میزان ده درصد به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصویب‌انجمن شهرستان مجاز خواهد بود مشروط بر این که اصلاح در هر سال یک بار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغییری به وجود نیاورد.
 • ح - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با موافقت دستگاه‌های اجرایی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی طرحهای‌عمرانی را تغییر دهد.
 • خ - موافقتنامه مربوط طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه‌اجرایی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهدشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار خواهد داد.

تبصره ۷[ویرایش]

تبصره ۷ - مفاد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور در سال ۲۵۳۷ نیز قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۸ - اعتبار برنامه ساختمان و توسعه[ویرایش]

تبصره ۸ - توزیع اعتبار برنامه ساختمان و توسعه راه‌های روستایی (۴۰۹۱۵۰۰۰) زیر ردیف ۱۴۸۰۰۰ (‌وزارت راه و ترابری) منظور در قسمت‌چهارم این قانون بین استانها بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. این اعتبار طبق مقررات طرحهای خاص ناحیه‌ای‌منحصراً برای ایجاد و توسعه راه‌های روستایی بر اساس ضوابط و معیارهایی که از طرف وزارت مذکور تعیین می‌شود به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۹ - مانده اعتبارات[ویرایش]

تبصره ۹ - مانده اعتبارات مصرف‌ نشده سال ۲۵۳۶ طرحهای خاص ناحیه‌ای تا آخر شهریور ماه ۲۵۳۷ قابل مصرف خواهد بود.

تبصره ۱۰ - نپرداخته‌های برنامه عمرانی پنجم[ویرایش]

تبصره ۱۰ - اجازه داده می‌شود تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم از محل اعتبار سال ۲۵۳۷ طرح مربوط پرداخت شود.

تبصره ۱۱ - قانون بودجه اصلاحی[ویرایش]

تبصره ۱۱ - مهلت مقرر در بند ج تبصره ۸۴ قانون بودجه اصلاحی ۲۵۳۳ و قانون بودجه سال ۲۵۳۴ کل کشور تا پایان سال ۲۵۳۷ تمدید می‌شود.

از اول سال ۲۵۳۷ وظایف هیأت حسابرسی مذکور در ماده ۶ قانون برنامه عمرانی پنجم کشور مصوب ۲۵۳۱٫۱۲٫۵ به عهده وزارت امور اقتصادی ودارایی واگذار می‌شود.

تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامه‌های عمرانی گذشته تا پایان برنامه چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه‌نشده‌است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۲[ویرایش]

تبصره ۱۲ - به دولت اجازه داده می‌شود که علاوه بر اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت منظور در این قانون جمعاً تا مبلغ یکصد و هشتاد و هفت‌میلیارد ریال به شرح:

 • الف - در اجرای سیاست مسکن جمعاً تا مبلغ نود میلیارد ریال.
 • ب - برای تأمین نیاز اعتباری بانکهای تخصصی صنعتی و نیز پاره‌ای از کارهای عمرانی ضرور نظیر راه، راه‌آهن، بنادر، کشاورزی، صنایع و امورفرهنگی و آموزشی جمعاً تا مبلغ نود و هفت میلیارد ریال.

بنا به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب نخست‌وزیر در قالب موافقتنامه‌های طرحهای در دست اجراءو جدید از محل درآمد عمومی به مصرف برساند و نتیجه به کمیسیونهای برنامه مجلسین گزارش شود.

تبصره ۱۳[ویرایش]

تبصره ۱۳ - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و سی و شش میلیون (۲٫۰۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال هزینه‌های مورد نیاز حزب رستاخیز ملت‌ایران را از درآمد عمومی کشور تأمین و به صورت کمک پرداخت نماید.

مصارف اعتبارات مزبور برابر اساسنامه حزب و بنا به پیشنهاد دبیر کل و تصویب هیأت اجرایی و طبق ضوابطی که به تصویب هیأت اجرایی می‌رسدخواهد بود.

تبصره ۱۴[ویرایش]

تبصره ۱۴ - استفاده از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت چهارم این قانون و مانده استفاده نشده اعتبار موضوع تبصره ۴۵ قانون بودجه سال۲۵۳۶ کل کشور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه که حداکثر تا آخر فروردین ماه ۲۵۳۷ تقدیم خواهد شد به تصویب‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.

تبصره ۱۵[ویرایش]

تبصره ۱۵ - اجازه داده می‌شود اعتبارات جاری ردیفهای ۱۰۲۰۰۳ و ۱۰۲۰۰۴ منظور در قسمت چهارم این قانون به ترتیبی که بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مصرف و به هزینه قطعی منظور گردد.

تبصره ۱۶ - هزینه‌های پرسنلی[ویرایش]

تبصره ۱۶ - اعتبار منظور در فصل هزینه‌های پرسنلی ردیف ۹۹۹۸ قسمت ششم این قانون برای اجراء طرح کارانه طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به‌پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، قابل مصرف می‌باشد.

تبصره ۱۷ - وزارت آموزش و پرورش[ویرایش]

تبصره ۱۷ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات مربوط به آموزش رایگان و اجرای طرح کارانه منظور در ردیف ۹۹۹۸ واعتبار مربوط به تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌ها موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت ششم این قانون رد در سال ۲۵۳۷ بر حسب نیازمندیهای هریک از مناطق آموزش و پرورش و اعتبار مربوط به بهبود تغذیه دانش‌آموزان منظور در ردیف ۹۹۹۸ قسمت ششم این قانون را حسب نیازمندیهای هریک از استانها به تفکیک برنامه‌ها و فصول به صورت کمک توزیع کند.

توزیع اعتبار مذکور در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.

تبصره ۱۸ - انحلال سازمان[ویرایش]

تبصره ۱۸ - مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن مصوب شهریور ماه ۲۵۳۶ تا پایان اسفند ماه۲۵۳۷ تمدید می‌گردد.

تبصره ۱۹ - وزارت کشاورزی و عمران روستایی[ویرایش]

تبصره ۱۹ -

 • الف - عبارت "‌از بودجه‌های سال ۲۵۳۶" مذکور در ماده ۱۲ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌و تجدید سازمان کشاورزی کشور مصوب ۲۵۳۶٫۳٫۲۵ به عبارت "‌بودجه‌های سال ۲۵۳۷" اصلاح می‌شود.
 • ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در هر یک از استانها که سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی موضوع ماده ۸ قانون‌مذکور در بند الف تشکیل شود، اعتبارات لازم را به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی از اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ دستگاه‌های تابع وزارت‌نامبرده کسر و به تفکیک برنامه به بودجه سازمان گسترش نوسازی و عمران روستایی اختصاص بدهد.

تبصره ۲۰ - سازمان برنامه و بودجه[ویرایش]

تبصره ۲۰ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات مربوط به اجراء وظایف مندرج در بند (ج) ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت‌کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی مصوب خرداد ماه سال ۲۵۳۶ را از اعتبارات سال ۲۵۳۷‌ادارات تابعه وزارت کشاورزی و عمران روستایی در استانها (‌ادارات کل تعاون و امور روستاها) کسر و برای استفاده در استان مربوط به اعتبارات برنامه‌هماهنگی امور تعاون وزارت بازرگانی اضافه نماید.

تبصره ۲۱ - ترتیب استفاده از اعتبارها[ویرایش]

تبصره ۲۱ -

 • الف - ترتیب استفاده از اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 • ب - نقل و انتقال اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۲۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱ قسمت چهارم این قانون به نحو مقرر در بند (‌الف) این تبصره‌مجاز است.

تبصره ۲۲[ویرایش]

تبصره ۲۲ - اجازه داده می‌شود:

 • الف - از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی رابرای مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری وزارت بهداری و بهزیستی که به سازمانهای نامبرده منتقل شده‌اند.
 • ب - از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش.
 • پ - از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز شرکت سهامی راه آهن ایران.

به میزانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده از اعتبارردیف‌های مزبور در اختیار دستگاه‌های مذکور گذارده می‌شود وجوهی که به موجب این تبصره در اختیار این دستگاه‌ها قرار می‌گیرد منحصراً برای‌پرداخت هزینه‌های مربوط به ردیفهای فوق‌الذکر قابل استفاده می‌باشد و مانده مصرف‌نشده باید به خزانه برگشت داده شود.

تبصره ۲۳[ویرایش]

تبصره ۲۳ - اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون در مورد کارمندانی که در اجرای‌قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۲۵۳۰ به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت ملی مبارزه با جذام منتقل‌شده‌اند به عنوان "‌اعانه" و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود در اختیار جمعیت‌های مزبور قرار گیرد.

تبصره ۲۴[ویرایش]

تبصره ۲۴ - اعتبار منظور ضمن ردیف ۵۰۳۰۲۰ قسمت چهارم این قانون طبق مفاد تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور در سال ۲۵۳۷‌قابل مصرف خواهد بود.

تبصره ۲۵[ویرایش]

تبصره ۲۵ - مبلغ مذکور در تبصره ۴(قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور به هشتصد و پنجاه میلیون ریال افزایش داده می‌شود و مدت اجرای آن تاپایان سال ۲۵۳۷ تمدید می‌شود. ضوابط اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲۶[ویرایش]

تبصره ۲۶ - اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد و هفتاد و دو میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و دویست و دو (۱۷۲٫۱۲۳٫۲۰۲) ریال مانده‌اصل وام پرداختی از محل اعتبارات برنامه‌های عمرانی گذشته به شرکت سهامی قند فسا بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب شورای اقتصاد به عنوان‌افزایش سرمایه سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی در شرکت مذکور منظور شود.

تبصره ۲۷[ویرایش]

تبصره ۲۷ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد سهام سالهای گذشته تا پایان سال ۲۵۳۶‌سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی در شرکتهای وابسته را جمعاً و خرجاً محسوب و واریز نماید.

تبصره ۲۸[ویرایش]

تبصره ۲۸ - اجازه داده می‌شود وجوه مصرف شده در سال ۲۵۳۶ از محل اعتبارات موضوع تبصره ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ و بودجه‌سال ۲۵۳۴ و تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات به حساب قطعی منظور گردد.

تبصره ۲۹ - شرکت سهامی آب مشروب رضاییه[ویرایش]

تبصره ۲۹ - اجازه داده می‌شود مبلغ نود میلیون (۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وام پرداخت شده به شرکت سهامی آب مشروب رضائیه از محل اعتبارات‌ برنامه‌های عمرانی گذشته به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور شود.

تبصره ۳۰[ویرایش]

تبصره ۳۰ - مفاد تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور در سال ۲۵۳۷ نیز قابل اجراء است.

تبصره ۳۱ - برنامه عمرانی جزیره کیش[ویرایش]

تبصره ۳۱ - اجازه داده می‌شود تأسیسات زیربنایی و سایر تأسیسات عمومی که در جزیره کیش ایجاد شده‌است به ترتیبی که هیأت وزیران تعیین‌خواهد کرد ارزیابی و بهای آن نسبت به مبالغی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی پرداخت شده به حسابهای مربوط منظور و مازاد آن بنا به‌درخواست دستگاه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت هیأت وزیران از محل درآمد عمومی‌تأمین و پرداخت شود.

تبصره ۳۲[ویرایش]

تبصره ۳۲ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود:

 • الف - از محل باقیمانده اعتبارات موضوع تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور:
۱ - مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد و بیست و پنج (۱٫۳۹۶٫۱۵۱٫۸۲۵) ریال برای ایجادخانه‌های سازمانی و بیمارستانها و تعمیرات اساسی ساختمانهای وزارت جنگ تا آخر سال ۲۵۳۷ تعهد و پرداخت نماید.
۲ - مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای احداث تأسیسات مورد لزوم در اختیار ژاندارمری کشور شاهنشاهی قرار دهد که تا پایان سال۲۵۳۷ مورد استفاده قرار گیرد.
 • ب - مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سیزده (۱۳۰۴۸۵۸۴۱۳) ریال از مانده درآمدهای‌اختصاصی سال ۲۵۳۵ خود را تا پایان سال ۲۵۳۷ برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص داده و به مصرف برساند.
 • پ - باقیمانده اعتبارات بودجه جاری سال ۲۵۳۶ و همچنین وجوه حاصل از واریز پیش‌پرداختهای بودجه جاری سال ۲۵۳۵ خود را برای تأمین‌کمبود اعتبار تقویم بنیه دفاعی کشور و خرید و یا احداث خانه‌های سازمانی و سایر نیازمندیها تا پایان سال ۲۵۳۷ اختصاص داده و به مصرف برساند.

تبصره ۳۳[ویرایش]

تبصره ۳۳ - مهلت مقرر در بند (ج) تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور تا پایان سال ۲۵۳۷ تمدید می‌شود.

تبصره ۳۴[ویرایش]

تبصره ۳۴ - بودجه مصوب سال ۲۵۳۶ وزارت جنگ از محل اعتبارات جاری از مبلغ پانصد و پنجاه و پنج میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون ونهصد و بیست و پنج هزار (۵۵۵٫۶۹۵٫۹۲۵٫۰۰۰) ریال به مبلغ پانصد و شصت و هشت هزار میلیارد و سیصد و هیجده میلیون و نهصد و بیست پنج‌هزار (۵۶۸٫۳۱۸٫۹۲۵٫۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد و اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت از محل درآمد عمومی پرداخت گردد.

تبصره ۳۵[ویرایش]

تبصره ۳۵ - خریدها و مصارفی که از محل اعتبار ماده ۱۲ بودجه وزارت جنگ برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت می‌گیرد و همچنین مصرف‌اعتبار ساختمانهای مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور مشمول مقررات مذکور در قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور مصوب‌هفتم آبان ماه ۲۵۳۲ خواهد بود.

تبصره ۳۶ - نیروهای مسلح شاهنشاهی[ویرایش]

تبصره ۳۶ - با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال ۲۵۲۸‌اجازه داده می‌شود هزینه‌های سالهای ۲۵۳۴ لغایت ۲۵۳۶ که اعتبار آن بر اساس قانون مذکور به تصویب هیأت وزیران رسیده‌است با رعایت سایرمقررات مربوط به حساب قطعی منظور گردد.

تبصره ۳۷ - تقویت بنیه دفاعی[ویرایش]

تبصره ۳۷ - اجازه داده می‌شود درآمدهای خاصی که از طریق اجراء قراردادهای پایاپای مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور به دست می‌آید به‌حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل واریز گردد و بنا به درخواست وزارت جنگ به حساب و یا حسابهای جداگانه وزارت مذکور منتقل شود و طبق‌مقررات حاکم بر اعتبارات تقویت بنیه دفاعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره ۳۸[ویرایش]

تبصره ۳۸ - مفاد تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ در سال ۲۵۳۷ نیز قابل اجراء است.

تبصره ۳۹ - دانشگاه پهلوی[ویرایش]

تبصره ۳۹ - اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون (۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وام دریافتی دانشگاه پهلوی از آستان قدس رضوی در سال۲۵۳۵ که صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت شده‌است به سطح اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت سال ۲۵۳۶ طرح "‌ساختمان و تجهیز دانشگاه پهلوی"‌اضافه شود و اسناد هزینه‌های مربوط به حساب قطعی منظور گردد.

تبصره ۴۰ - برق روستایی[ویرایش]

تبصره ۴۰ - کاهش یا افزایش اعتبارات مربوط به برق روستایی در شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو با توجه به اولویت‌ها و بر اساس تعداد وجمعیت روستاهای هر منطقه به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود. بدون این که در مجموع اعتبارات برنامه برق روستایی‌در سال ۲۵۳۷ کاهش حاصل شود.

تبصره ۴۱ - وزارت کشاورزی و عمران روستایی[ویرایش]

تبصره ۴۱ - به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می‌شود به منظور تقویت بنیه مالی کشاورزان و وصول اصل وامهای جنسی (‌کود وبذر) آن عده از کشتکاران طرف قرارداد طرحهای افزایش تولید که قرارداد اجرایی طرح آنها از ابتدای برنامه چهارم تا پایان سال ۲۵۳۵ می‌باشد وهمچنین کشاورزانی که برای افزایش تولید محصولات کشاورزی از شرکت پخش کود شیمیایی وابسته به وزارت کشاورزی کود شیمیایی خریداری‌کرده‌اند هر گاه اصل بدهی خود را تا پایان آذر ماه ۲۵۳۷ پرداخت نمایند از پرداخت بهره و زیان دیرکرد معاف می‌شوند.

تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است

تبصره ۴۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی[ویرایش]

تبصره ۴۲ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای عبور وسایط نقلیه از شاهراه‌ها (‌اتوبان) عوارض عبور دریافت کند میزان‌عوارض مذکور و نحوه وصول آن با تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره ۴۳ - گمرک و عوارض موسسات خیریه[ویرایش]

تبصره ۴۳ - اجازه داده می‌شود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی متعلق به کالاهایی که مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه (‌که فهرست آنها به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد) برای فعالیتهای اصلی خود وارد می‌کنند جمعاً و خرجاً محسوب و واریزگردد.

تبصره ۴۴ - اعتبارات دستگاه‌های اجرایی[ویرایش]

تبصره ۴۴ - هیأت مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی محلی در استانها که‌اعتبارات آنها در قانون بودجه کل کشور به صورت استانی منظور می‌شود با شرکت استاندار، مسئول دستگاه اجرایی مربوط و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهند داد.

تبصره ۴۵ - اصلاح بندهای بودجه سال ۲۵۳۶[ویرایش]

تبصره ۴۵ - بندهای (ج) و (‌د) تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

 • ج - دستگاه‌های اجرایی محلی می‌توانند در مواردی که مدت اجرای طرح خاص ناحیه‌ای بیش از یک سال است با موافقت قبلی استاندار حداکثر تامعادل اعتبار مصوب همان سال برای سال بعد نیز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمرانی سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات پیشنهاد نمایند.
 • د - دستگاه‌های اجرایی محلی مربوط مسئول اجرای طرحهای خاص ناحیه‌ای می‌باشند در صورتی که بنا به تشخیص دفتر برنامه و بودجه و تأییداستاندار دستگاه اجرایی محلی قادر به انجام طرحی نباشد دستگاه اجرایی محلی دیگری از طرف استاندار انتخاب خواهد شد.

تبصره ۴۶[ویرایش]

تبصره ۴۶ - دستگاه‌های اجرایی طرحهای خاص ناحیه‌ای در هر استان از طرف استاندار تعیین می‌شوند و اعتبارات مربوط به برنامه‌هایی که دربودجه‌های مصوب تحت این عنوان منظور می‌شود از طریق استاندار بر حسب هر برنامه به دستگاه‌های اجرایی مزبور ابلاغ می‌شود.

تبصره ۴۷ -[ویرایش]

تبصره ۴۷ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۲۵۴۰ تا مبلغ پنج میلیارد ریال برای تهیه محل ملکی و ساختمان و ایجاد بنا وتکمیل و تجهیز و تعمیر بنای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی شاهنشاهی و همچنین خرید و ایجاد خانه‌های سازمانی برای مأموران وزارت مذکور درخارج از کشور از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی وام دریافت دارد. دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و پرداخت‌بهره این وام را در بودجه‌های سالانه در هشت سال قسط از سال ۲۵۴۱ به بعد منظور نماید. مبالغ قابل استفاده برای هر یک از موارد فوق و همچنین‌نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴۸[ویرایش]

تبصره ۴۸ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت مالیات بر درآمد دریافتی از شرکت سهامی باتری‌سازی نیرو و بانک‌توسعه کشاورزی ایران را نسبت به اعتباراتی که در بودجه‌های سالانه برای استرداد مالیات سازمانهای مزبور منظور می‌شود از محل درآمد عمومی‌مسترد نماید. حکم این تبصره در مورد مالیات عملکرد سال ۲۵۳۵ شرکت سهامی باتری‌سازی نیرو نیز قابل اجراء می‌باشد.

تبصره ۴۹[ویرایش]

تبصره ۴۹ - دولت مجاز است معادل سه درصد سهم دولت موضوع ماه ۲۸ قانون تأمین اجتماعی اوراق قرضه در اختیار صندوق تأمین اجتماعی‌قرار دهد.

تبصره ۵۰[ویرایش]

تبصره ۵۰ - سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل وجوه صندوق تأمین اجتماعی مشمول احکام مربوط به سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل وجوه‌ دولتی نمی‌باشد. اساسنامه شرکتی که به منظور سرمایه‌گذاری از محل این وجوه تشکیل می‌گردد به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی و تأیید وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

تبصره ۵۱ -[ویرایش]

تبصره ۵۱ - مفاد تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مادام که ملغی نشده به قوت خود باقی است.

تبصره ۵۲[ویرایش]

تبصره ۵۲ - مفاد تبصره ۱۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ و بودجه سال ۲۵۳۴ کل کشور تا زمانی که ملغی نشده قابل اجراء است.

تبصره ۵۳[ویرایش]

تبصره ۵۳ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها موضوع تبصره ۱۸ قانون‌بودجه سال ۲۵۱۴ کل کشور را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه‌مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه مربوط تأمین و پرداخت نماید.

تبصره ۵۴[ویرایش]

تبصره ۵۴ - شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها موکول به ذکر نام است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌هیأت وزیران مشمول حکم ماده ۳۳ قانون محاسبات عمومی می‌باشند.

تبصره ۵۵[ویرایش]

تبصره ۵۵ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود نقل و انتقال اعتبارات جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که در اثر تغییر درتقسیمات کشور و یا تغییر تشکیلات دستگاه‌های مزبور لازم تشخیص داده می‌شود حسب مورد به پیشنهاد وزارت کشور و یا دستگاه مربوط انجام دهد.

نقل و انتقال اعتبار طرحهای خاص ناحیه‌ای و طرحهای منطقه‌ای ناشی از تغییر تقسیمات کشوری نیز با پیشنهاد وزارت کشور توسط سازمان برنامه وبودجه انجام و به مقامات محلی مربوط ابلاغ خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و ۵۵ تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶٫۱۲٫۲۱ در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

>‌جدول: دوره ۲۴ - جلد ۷ - صفحه ۱۳<