قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قوانین انقلاب شاه و مردم

دوره قانونگذاری نخست - ۱۲ مهر ۱۲۸۵ تا ۲ تیر ۱۲۸۷[ویرایش]

دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰[ویرایش]

دوره قانونگذاری سوم - ۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا ۱۱ آبان ۱۲۹۴[ویرایش]

دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲[ویرایش]

دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴[ویرایش]

 • – قانون بودجه مملکتی سنه ۱۳۰۳ خورشیدی (شمسی) – مصوب 11 دی (جدی) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری

– قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی – مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری – قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری

دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷[ویرایش]

دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹[ویرایش]

دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱[ویرایش]

 • قانون بودجه یکساله ۱۳۱۰ مملکتی – مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۰ مملکتی – مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۰ اداره کل فلاحت – مصوب ۵ اسفند‌‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی – مصوب ۲۲ اسفند‌‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی – مصوب ۲۸ اسفند‌‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۱ قسمت جنگلبانی – مصوب ۱۸ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل صناعت در قسمت زری‌بافی– مصوب 1 شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح ماده اول بودجه ۱۳۱۱ وزارت مالیه در قسمت اداره گمرکات – مصوب ۲۲ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل تجارت – مصوب ۵ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۱ وزارت معارف – مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اجازه انتقال قسمتی از اعتبار عمل معادن قراچه‌داغ منظوره در بودجه ۱۳۱۱ بودجه اداره صناعت – مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره احصائیه و سجل احوال – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار بودجه سال ۱۳۱۰ مدارس دولتی ایران در قفقاز – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ وزارت داخله – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه ۱۳۱۱ صحیه کل مملکتی – مصوب ۳ آذر‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح فقره دویم از ماده اول بودجه ۱۳۱۷ تشکیلات کل نظمیه مملکتی – مصوب ۳ آذر‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات – مصوب ۷ دی‌‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون راجع به مخارج تحصیل نود نفر محصلین فنون علمی و عملی مربوطه به راه‌آهن – مصوب ۱۱ دی‌‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون تفریغ بودجه سنه مالی یکهزار و سیصد و دو مملکتی – مصوب ۱۱ دی‌‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ وزارت پست و تلگراف – مصوب ۱۱ دی‌‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری

دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴[ویرایش]

دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶[ویرایش]

دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸[ویرایش]

دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰[ویرایش]

دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲[ویرایش]

دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴[ویرایش]

دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸[ویرایش]

دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰[ویرایش]

دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲[ویرایش]

دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵[ویرایش]

دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹[ویرایش]

دوره قانونگذاری بیستم - ۲ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰[ویرایش]

دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶[ویرایش]

دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰[ویرایش]

دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴[ویرایش]

 • قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ دوره قانونگذاری بیست و سوم به نخست وزیری امیر عباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی. دوره قانونگذاری بیست و سوم
 • قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. دوره قانونگذاری بیست و سوم
 • قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی[ویرایش]

 • قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و سی مجلس شورای ملی - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۳۰


 • قانون بودجه سال‌های یک هزار و سیصد و سی و یک هزار و سیصد و سی و دو مجلس شورای ملی
 • تصمیم قانونی اجازه پرداخت دو دوازدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۲ مخارج اداری و پرسنلی سازمان برنامه هرماه معادل یک دوازدهم بودجه سال ۱۳۳۱ سازمان مذکور بر اساس مصوبات کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۱
 • قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۲ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به اصلاح تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و حذف نام بانک سپه از فهرست ضمیمه آیین‌نامه مزبور - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶
 • تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۶ به ماده ۵ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قسمت‌اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۶
 • قانون تفرغ بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۶
 • قانون اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور - مصوب ۶ آذر ۱۳۴۶
 • قانون شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ درباره افسران ژاندارمری کل کشور - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۴۶
 • قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۶
 • قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور - ۲۹ اسفند ۱۳۴۶


بودجه مجلس شورای ملی[ویرایش]

 • – قانون بودجه یکساله‌ی هزار و سیصد و پنج مجلس شورای ملی – مصوب ۲۹ دی ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری
 • - قانون متمم بودجه سنه یک هزار و سیصد و هفت شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۱۳ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری
 • - قانون بودجه یک ساله ۱۳۰۸ شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری
 • - قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۶ شمسی مجلس شورای ملی – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری
 • - قانون بودجه یک ساله ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری
 • - قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری
 • – قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون بودجه سال ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۱ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۵ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
 • – قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۰ دی‌‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری