قانون انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورداحتیاج صنعت نفت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورداحتیاج صنعت نفت - مصوب ۱۳ اسفند ماه ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا


‌ماده واحده - برای آن دسته از واردات مورد احتیاج صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که طبق مقررات مربوط مشمول معافیتهای گمرکی می‌باشد ونوع آن در هر مورد به تشخیص ملی نفت ایران تعیین می‌گردد تسهیلات گمرکی زیر برقرار می‌شود:

۱ - شرکتها یا مؤسسات تجاری که صلاحیت آنها به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده و به اداره کل گمرک معرفی شده باشند می‌توانند برای‌نگاهداری کالاهای موضوع این قانون تحت شرایط مندرج در آیین‌نامه گمرکی یا تحصیل پروانه از اداره کل گمرک اقدام به ایجاد انبارهای اختصاصی‌بنمایند.
۲ - کالاهای وارده موضوع این قانون را می‌توان با صدور پروانه پاساوان به انبارهای اختصاصی مذکور در بند یک منتقل نمود.

صاحب انبار مجاز است با تسلیم اظهارنامه قطعی درخواست بازدید کالا را تحت مراقبت و نظارت گمرک بنماید که پس از تفکیک در انبار صفافی شود.

۳ - شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای وابسته و شرکتهای فرعی آن می‌توانند در هر موقع که احتیاج داشته باشند کالای مورد نظر خود را ازانبارهای اختصاصی مورد بحث در مقابل اسنادی که حاکی از مشخصات کامل کالا و ضرورت استفاده شرکت درخواست‌کننده کالا بوده و به گواهی‌شرکت ملی نفت ایران رسیده باشد تحویل گرفته و تشریفات صدور پروانه گمرکی را بعد از تحویل کالا انجام دهند.
۴ - مدت توقف کالا در انبارهای اختصاصی مذکور سه سال است و هر نوع نقل و انتقال کالا از انبار مذکور در ظرف مهلت مقرر با اجازه قبلی‌شرکت ملی نفت ایران و اطلاع اداره کل گمرک خواهد بود و در صورتی که کالاهای وارده تا انقضاء مهلت مقرر به وسیله شرکتهای موضوع بند ۳‌ترخیص نشود صاحب انبار برای تعیین تکلیف کالاهای باقیمانده در پایان سه سال و در صورت تمدید در پایان مهلت مقرر در ظرف مهلتی که نباید ازسه ماه تجاوز نماید به یکی از ترتیبات زیر عمل می‌کند:

الف - اگر کالا طبق مقررات از نوع کالای مجاز باشد می‌تواند آن را با پرداخت حقوق و عوارض مربوط از انبار ترخیص کند.

ب - در صورت تمایل به خارج از کشور مرجوع نماید.

ج - در غیر این صورت کالا را عیناً به اداره گمرک تحویل نماید که مانند کالای متروکه درباره آن عمل شود در صورتی که طبق مواد فوق عمل نشودگمرک می‌تواند ترتیب انتقال آن را به گمرک بدهد.


‌تبصره - مدت توقف کالا در انبارهای مذکور در صورت وجود علت موجه به تشخیص و تقاضای شرکت ملی نفت ایران تا دو سال از طرف اداره‌کل گمرک قابل تمدید است.

۵ - درباره کالاهای مفقود شده یا کسر انبار یا ضایعات طبق مقررات مربوط به انبار اختصاصی رفتار خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز سه‌شنبه سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه سی‌ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع[ویرایش]

قانون انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورداحتیاج صنعت نفت