قانون اعطای اعتبار برای تهیه قسمتی از لوازم دفتری و مطبوعات سال ۱۳۱۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین مطبوعات و رسانه‌های گروهی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اعطای اعتبار برای تهیه قسمتی از لوازم دفتری و مطبوعات سال ۱۳۱۱ - مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است برای تهیه قسمتی از لوازم دفتری و مطبوعات و غیره که باید در اول سال جدید بودجه حاضر باشد و تأخیرتهیه آن به انتظار تصویب بودجه سال آینده موجب اختلال مؤثری در جریان عمومی امور اداری می‌شود تا حدود دویست هزار تومان از محل عایدات‌جاری ۱۳۱۰ برای مخارج اداری که اعتبار آن در بودجه‌های سال ۱۳۱۱ پیش‌بینی خواهد شد تأدیه نماید و نیز به وزیر مالیه اجازه داده می‌شود تا حدودمبلغ سیصد هزار تومان به رسم علی‌الحساب از محل مذکور با رعایت شرایط ذیل بپردازد:

اولاً - در صورتی که عدم اعطاء وجوه علی‌الحساب موجب خسارت یا مخارج زیادی برای دولت بشود.

ثانیاً - در صورتی که اطمینان کامل حاصل شود که اعتبارات مربوطه در بودجه سال آینده تصویب خواهد شد. مسلم است که وجوه علی‌الحساب بایدبه اسرع وقت از محل اعتبارات مصوب مربوطه مسترد شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر