رباعیات خیام (تصحیح رمضانی)/رباعیات ۱۰۱ — ۲۰۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رباعیات حکیم عمر خیام از عمر خیام
تصحیح محمد رمضانی

رباعیات ۱۰۱ — ۲۰۰

۱۰۱

  سیم ارچه نه مایهٔ خردمندانست  
  بی‌سیمان را باغ جهان زندانست  
  از دست تهی بنفشه سر بر زانوست  
  در کیسهٔ زر دهان گل خندانست  

۱۰۲

  شادی مطلب که حاصل عمر دمیست  
  هر ذرّه ز خاک کیقبادی و جمیست  
  احوال جهان و عمر فانیّ و وجود  
  خوابیّ و خیالیّ و فریبیّ و دمیست  

۱۰۳

  صحرا رخ خود بابر نوروز بشست  
  وین دهر شکسته دل ز نو گشت درست  
  با سبزه خطی بسبزه زاری می خور  
  بر یاد کسی که سبزه از خاکش رست  

۱۰۴

  عالم همه محنتست و ایام غم است  
  گردون همه آفتست و گیتی ستم است  
  فی‌الجمله چو در کار جهان مینگرم  
  آسودی کسی نیست و گر هست کم است  

۱۰۵

  عمریست که مدّاحی می ورد منست  
  و اسباب می است هرچه در گرد منست  
  زاهد اگر استاد تو عقلست اینجا  
  خوش باش که استاد تو شاگرد منست  

۱۰۶

  فصل گل و طرف جویبار و لب کشت  
  با یکدوسه تازه دلبری حور سرشت  
  پیش آر قدح که باده نوشان صبوح  
  آسوده ز مسجدند و فارغ ز بهشت  

۱۰۷

  کنه خردم در خور اثبات تو نیست  
  و اندیشهٔ من بجز مناجات تو نیست  
  من ذات ترا بواجبی کی دانم  
  دانندهٔ ذات تو بجز ذات تو نیست.  

۱۰۸

  گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت  
  از من خبرت که بی نوا خواهی رفت  
  بنگر چه کسی و از کجا آمدهٔ  
  میدان که چه میکنی کجا خواهی رفت  

۱۰۹

  گردون نگری ز عمر فرسودهٔ ماست  
  جیحون اثری ز اشک آلودهٔ ماست  
  دوزخ شرری ز رنج بیهودهٔ ماست  
  فردوس دمی ز وقت آسودهٔ ماست  

۱۱۰

  گر گل نبود نصیب ما خاربس است  
  ور نور بما نمیرسد نـار بس  
  گر خرقه و خانقاه و شیخی نبود،  
  ناقوس و کلیسیا و زنّار بس است  

۱۱۱

  گل گفت به از لقای من روئی نیست  
  چندین ستم گلابگر باری چیست  
  بلبل بزبان حال با او میگفت  
  یکروز که خندید که سالی نگریست؟  

۱۱۲

  گویند کسان بهشت با حور خوش است  
  من میگویم که آب انگور خوش است  
  این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار  
  کاواز دهل شنیدن از دور خوش است  

۱۱۳

  گویند مخور می مه شعبان نه رواست  
  نه نیز رجب که آن مه خاص خداست  
  شعبان و رجب مه خدایند و رسول  
  ما می رمضان خوریم کان خاصهٔ ماست  

۱۱۴

  گویند مرا که دوزخی باشد مست  
  قولیست ولیک دل در آن نتوان بست  
  گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود  
  فردا بینی بهشت را چون کف دست  

۱۱۵

  لعل تو می مذاب و ساغر کانست  
  جسم تو پیاله و شرابش جانست  
  آن جام بلورین که ز می خندانست  
  اشکیست که خون دل درو پنهانست  

۱۱۶

  ماهیّ امید عمرم از شست برفت  
  بی‌فائده عمرم چو شب مست برفت  
  عمری که ازو دمی جهانی ارزد  
  افسوس که رایگانم از دست برفت  

۱۱۷

  من بندهٔ عاصیم رضای تو کجاست  
  تاریک دلم نور و ضیای تو کجاست  
  ما را تو بهشت اگر بطاعت بخشی  
  این مزد بود، لطف و عطای تو کجاست  

۱۱۸

  من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت  
  از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت  
  جامی و بتی و بربطی بر لب کشت  
  این هرسه مرا نقد و ترا نسیه بهشت  

۱۱۹

  مهتاب بنور دامن شب بشکافت  
  می نوش، دمی بهتر ازین نتوان یافت  
  خوش باش و میندیش که مهتاب بسی  
  اندر سر خاک یک بیک خواهد تافت  

۱۲۰

  می بر کف من نه که دلم در تابست  
  وین عمر گریز پای چون سیمابست  
  دریاب که آتش جوانی آبست  
  هش دار که بیداری دولت خوابست  

۱۲۱

  می خوردن من نه از برای طربست  
  نز بهر نشاط و ترک دین و ادبست  
  خواهم که دمی ز خویشتن باز رهم  
  می خوردن و مست بودنم زین سببست  

۱۲۲

  می خوردن و شاد بودن آئین منست  
  فارغ بودن ز کفر و دین دین منست  
  گفتم بعروس دهر: کابین تو چیست؟  
  گفتا: دل خرّم تو کابین منست  

۱۲۳

  می خور که بزیر گِل بسی خواهی خفت  
  بی‌مونس و بی‌رفیق و بی‌همدم و جفت  
  زنهار بکس مگو تو این راز نهفت  
  هر لاله که پژمرد نخواهد بشکفت  

۱۲۴

  می خور که مدام راحت روح تو است  
  آسایش جان و دل مجروح تو است  
  طوفان غم ار بگیرد از پیش و پست  
  در باده گریز کشتی نوح تو است  

۱۲۵

  می ده که دل ریش مرا مرهم اوست  
  سودا زدگان عشق را همدم اوست  
  پیش دل من خاکِ یکی جرعه به است  
  از چرخ که کاسهٔ سر عالم اوست  

۱۲۶

  می گرچه بشرع زشت نامست خوشست  
  چون بر کف ساقی غلامست خوشست  
  تلخست و حرامست خوشم می‌آید  
  دیریست که تا هرچه حرامست خوشست  

۱۲۷

  می نوش که عمر جاودانی اینست  
  خود حاصلت از دور جوانی اینست  
  هنگام گل و مُلست و یاران سرمست  
  خوش باش دمی که زندگانی اینست  

۱۲۸

  نازم بخرابات که اهلش اهلست  
  چون نیک نظر کنی بدش هم سهلست  
  از مدرسه بر نخاست یک اهل دلی  
  ویران شود این خرابه دارالجهلست  

۱۲۹

  نه لایق مسجدم نه در خورد کنشت  
  ایزد داند گل مرا از چه سرشت  
  چون کافر درویشم و چون قحبهٔ زشت  
  نه دین و نه دنیا و نه امّید بهشت  

۱۳۰

  نیکیّ و بدی که در نهاد بشر است  
  شادیّ و غمی که در قضا و قدر است  
  با چرخ مکن حواله کاندر ره عشق  
  چرخ از تو هزاربار بیچاره‌تر است  

۱۳۱

  هرچند که از گناه بدبختم و زشت  
  نومید نیم چو بت پرستان ز کنشت  
  اما سحری که میرم از مخموری  
  می خواهم و معشوق چه دوزخ چه بهشت  

۱۳۲

  هر دل که در او مهر و محبت نسرشت  
  خواه اهل سجاده باش خواه اهل کنشت  
  در دفتر عشق نام هر کس که نوشت  
  آزاد ز دوزخ است و فارغ ز بهشت  

۱۳۳

  هر ذرّه که بر روی زمینی بودست  
  خورشید رخی زهره جبینی بودست  
  گرد از رخ نازنین به آزرم فشان  
  کان هم رخ خون نازنینی بودست  

۱۳۴

  هر سبزه که بر کنار جوئی رسته است  
  گوئی ز لب فرشته خوئی رسته است  
  پا بر سر هر سبزه بخواری ننهی  
  کان سبزه ز خاک لاله روئی رسته است  

۱۳۵

  هر کو رقمی ز عقل در دل بنگاشت  
  یک لحظه ز عمر خویش ضایع نگذاشت  
  یا در طلب رضای ایزد کوشید  
  یا راحت خود گزید و ساغر برداشت  

۱۳۶

  هشدار که روزگار شور انگیز است  
  ایمن منشین که تیغ دوران تیز است  
  در کام تو گر زمانه لوزینه نهد  
  زنهار فرو مبر که زهرآمیز است  

۱۳۷

  یارب تو کریمی و کریمی کرمست  
  عاصی ز چه رو برون ز باغ ارمست  
  با طاعتم ار ببخشی آن نیست کرم  
  با معصیتم اگر ببخشی کرمست  

۱۳۸

  یاری که دلم ز بهر او زار شدست  
  او جای دگر بغم گرفتار شدست  
  من در طلب علاج خود چون کوشم  
  چون آنکه طبیب ماست بیمار شدست  

۱۳۹

  یک جرعهٔ می ز ملک کاوس بهست  
  وز تخت قباد و ملکت طوس بهست  
  هر ناله که رندی بسحرگاه زند  
  از طاعت زاهدان سالوس بهست  

۱۴۰

  یک شیشه شراب و لب یار و لب کشت  
  این جمله مرا نقد و ترا نسیه بهشت  
  قومی به بهشت و دوزخ اندر گروند  
  که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت  

۱۴۱

  تا بتوانی غم جهان هیچ مسنج  
  بر دل منه از آمده و نامده رنج  
  خوش میخور و میباش درین دیر سپنج  
  با خود نبری جوی اگر داری گنج  

۱۴۲

  بنگر ز جهان چه طرف بربستم هیچ  
  وز حاصل عمر چیست در دستم هیچ  
  شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ  
  من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ  

۱۴۳

  ای عارض تو نهاده بر نسرین طرح  
  روی تو فکنده بر بتان چین طرح  
  وی غمزهٔ تو داده شه بابل را  
  اسب و رخ و پیل و بیدق و فرزین طرح  

۱۴۴

  چون عمر بسر رسد چه بغداد و چه بلخ  
  پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ  
  می نوش که بعد از من و تو ماه بسی  
  از سلخ بغرّه آید از غرّه بسلخ  

۱۴۵

  آنان که اساس کار بر زرق نهند  
  آیند و میان جان و تن فرق نهند  
  بر فرق نهم خروس می را پس ازین  
  گر همچو خروسم ارّه بر فرق نهند  

۱۴۶

  آنانکه اسیر عقل و تمییز شدند  
  در حسرت هست و نیست ناچیز شدند  
  رو با خبرا تو آب انگور گزین  
  کان بیخبران بغوره میویز شدند  

۱۴۷

  آنان که بکار عقل در میکوشند  
  هیهات که جمله گاو نر میدوشند  
  آن به که لباس ابلهی در پوشند  
  کامروز بعقل نرّه می نفروشند  

۱۴۸

  آنانکه جهان زیر قدم فرسودند  
  و اندر طلبش هر دو جهان پیمودند  
  آگاه نیم از آنکه ایشان هرگز  
  زین حال چنانکه هست آگه بودند  

۱۴۹

  آنانکه خلاصهٔ جهان ایشانند  
  بر اوج فلک براق فکرت رانند  
  در معرفت ذات تو مانند فلک  
  سرگشته و سرنگون و سرگردانند  

۱۵۰

  آنانکه کهن شدند و آنانکه نوند  
  هر یک بمراد خویش لختی بدوند  
  این کهنه جهان بکس نماند جاوید  
  رفتند و رویم و دیگر آیند و روند  

۱۵۱

  آنانکه محیط فضل و آداب شدند  
  وز جمع کمال شمع اصحاب شدند  
  ره زین شب تاریک نبردند بروز  
  گفتند فسانه‌ایّ و در خواب شدند  

۱۵۲

  آن بیخبران که دُرّ معنی سفتند  
  در چرخ به انواع سخنها گفتند  
  آگه چو نگشتند بر اسرار جهان  
  اول زنخی زدند و آخر خفتند  

۱۵۳

  آنرا منگر که ذو فنون آید مرد  
  در عهد و وفا نگر که چون آید مرد  
  از عهدهٔ عهد اگر برون آید مرد  
  از هرچه گمان بری فزون آید مرد  

۱۵۴

  آن روز که توسن فلک زین کردند  
  و آرایش مشتریّ و پروین کردند  
  این بود نصیب ما ز دیوان قضا  
  ما را چه گنه قسمت ما این کردند  

۱۵۵

  آن کاسه که بس نکوش پرداخته‌اند  
  بشکسته و بر رهگذر انداخته‌اند  
  زنهار بر او قدم بخواری ننهی  
  کان کاسه ز کاسهای سر ساخته‌اند  

۱۵۶

  آن کاسه‌گری که کاسهٔ سرها کرد  
  در کاسه‌گری صنعت خود پیدا کرد  
  بر خوان وجود ما نگون کاسه نهاد  
  و آن کاسهٔ سرنگون پر از سودا کرد  

۱۵۷

  آن کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد  
  بس داغ که او بر دل غمناک نهاد  
  بسیار لب چو لعل و زلْفین چو مشک  
  در طبل زمین و حقهٔ خاک نهاد  

۱۵۸

  آنگه که نهال عمر من کنده شود  
  و اجزام ز یکدگر پراکنده شود  
  گر زانکه صراحئی کنند از گِل من  
  حالی که پر از میش کنی زنده شود  

۱۵۹

  آن قوم که سجّاده پرستند خرند  
  زیرا که بزیر بار سالوس درند  
  وین از همه طرفه‌تر که در پردهٔ زهد  
  اسلام فروشند و ز کافر بترند  

۱۶۰

  آن مرد نیم کز عدمم بیم آید  
  کان نیم مرا خوشتر ازین نیم آید  
  جانیست در این بدن مرا عاریتی  
  تسلیم کنم چو وقت تسلیم آید  

۱۶۱

  آنها که در آمدند و در جوش شدند  
  آشفتهٔ ناز و طرب و نوش شدند  
  خوردند پیالهٔ و خاموش شدند  
  در خواب عدم جمله هم آغوش شدند  

۱۶۲

  آنها که فلک ریزهٔ دهد آرایند  
  آیند و روند و باز با دهر آیند  
  در دامن آسمان و در جیب زمین  
  خلقیست که تا خدا نمیرد زایند  

۱۶۳

  آنها که کِشندهٔ نبید نابند  
  وانها که بشب همیشه در محرابند  
  بر خشک کسی نیست همه در آبند  
  بیدار یکیست دیگران در خوابند  

۱۶۴

  آورد باضطرارم اوّل بوجود  
  جز حیرتم از حیات چیزی نفزود  
  رفتیم باکراه و ندانیم چه بود  
  زین آمدن و بودن و رفتن مقصود  

۱۶۵

  اجرام که ساکنان این ایوانند  
  اسباب تردّد خردمندانند  
  هان تا سر رشتهٔ خرد گم نکنی  
  کانان که مدبّرند سرگردانند  

۱۶۶

  از آمدنم نبود گردون را سود  
  وز رفتن من جلال و جاهش نفزود  
  وز هیچکسی نیز دو گوشم نشنود  
  کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود  

۱۶۷

  از رفته قلم هیچ دگرگون نشود  
  وز خوردن غم بجز جگر خون نشود  
  گر در همه عمر خویش خونابه خوری  
  یک قطره از آنکه هست افزون نشود  

۱۶۸

  از می طرب و نشاط و مردی خیزد  
  وز طبع کنب خُشکی و سردی خیزد  
  گر باده خوری تو سرخ رو خواهی شد  
  کز خوردن سبزه روی زردی خیزد  

۱۶۹

  از واقعه‌ای ترا خبر خواهم کرد  
  و آن را بدو حرف مختصر خواهم کرد  
  با عشق تو در خاک فرو خواهم شد  
  با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد  

۱۷۰

  افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد  
  وز دست اجل بسی جگرها خون شد  
  کس نامد از آن جهان که پرسم از وی  
  کاحوال مسافران دنیا چون شد  

۱۷۱

  افسوس که نامهٔ جوانی طی شد  
  وان تازه بهار زندگانی دی شد  
  آن مرغ طرب که نام او بود شباب  
  فریاد ندانم که کی آمد کی شد  

۱۷۲

  اکنون که ز خوشدلی بجز نام نماند  
  یک همدم پخته جز می خام نماند  
  دست طرب از ساغر می باز مگیر  
  امروز که در دست بجز جام نماند  

۱۷۳

  امشب می جام یک منی خواهم کرد  
  خود را به دو جام می غنی خواهم کرد  
  اوّل سه طلاق عقل و دین خواهم گفت  
  پس دختر رز را بزنی خواهم کرد  

۱۷۴

  اندر ره عشق پاک می باید شد  
  در چنگ اجل هلاک می باید شد  
  ای ساقی خوش لقا تو فارغ منشین  
  آبی در ده که خاک می باید شد  

۱۷۵

  ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود  
  نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود  
  زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل  
  زین پس چو نباشیم همان خواهد بود  

۱۷۶

  ای دل مطلب وصال معلولی چند  
  مشغول مشو بعشق مشغولی چند  
  پیرامُن آستان درویشان گرد  
  باشد که شوی قبول مقبولی چند  

۱۷۷

  این جمع اکابر که مناصب دارند  
  از غصه و غم ز جان خود بیزارند  
  وانکس که اسیر حرص چون ایشان نیست  
  این طرفه که آدمیش می نشمارند  

۱۷۸

  این چرخ فلک بسی چو ما کشت و درود  
  غم خوردن بیهوده نمیدارد سود  
  پر کن قدحی و بر کفم بر نه زود  
  تا باز خوردم که بودنیها همه بود  

۱۷۹

  این عقل که در ره سعادت پوید  
  روزی صد بار خود ترا میگوید  
  دریاب تو این یکدمه وقتت که نهٔ  
  آن ترّه که بدروند و دیگر روید  

۱۸۰

  این قافلهٔ عمر عجب میگذرد  
  دریاب دمی که با طرب میگذرد  
  ساقی غم فردای حریفان چه خوری  
  پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد  

۱۸۱

  این کوزه گران که دست در گل دارند  
  عقل و خرد و هوش بر آن بگمارند  
  بر گل لگد و تپانچه تا چند زنند  
  خاک بدنست تا چه می پندارند  

۱۸۲

  ای همنفسان ز می مرا قوت کنید  
  وین چهرهٔ کهربا چو یاقوت کنید  
  چون در گذرم ز باده شوئید مرا  
  وز چوب رزم تختهٔ تابوت کنید  

۱۸۳

  با اینکه شراب پردهٔ ما بدرید  
  تا جان دارم نخواهم از باده برید  
  من در عجبم ز می فروشان کایشان  
  به زانچه فروشند چه خواهند خرید  

۱۸۴

  با این دو سه نادان که چنین پندارند  
  از جهل که دانای جهان ایشانند  
  خر باش که از خریّ ایشان بمثل  
  هر کو نه خر است کافرش میدانند  

۱۸۵

  با روی نکو و لب جوی و مل و ورد  
  تا بتوانم عیش و طرب خواهم کرد  
  تا بوده‌ام و باشم و خواهم بودن  
  می خورده‌ام و میخورم و خواهم خورد  

۱۸۶

  با می بکنار جوی میباید بود  
  وز غصه کناره جوی میباید بود  
  چون عمر گرانمایهٔ ما ده روز است  
  خندان لب و تازه روی میباید بود  

۱۸۷

  پیرانه سرم عشق تو در دام کشید  
  ورنه ز کجا دست من و جام نبید  
  آن توبه که عقل داد جانان بشکست  
  وآن جامه که صبر دوخت ایّام درید  

۱۸۸

  تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد  
  چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد  
  گر چشمهٔ زمزمیّ و گر آب حیات  
  آخر به دل خاک فرو خواهی شد  

۱۸۹

  تا خاک مرا بقالب آمیخته‌اند  
  بس فتنه که زین خاک برانگیخته‌اند  
  من بهتر ازین نمیتوانم بودن  
  کز بوته مرا چنین برون ریخته‌اند  

۱۹۰

  تا زهره و مه در آسمان گشت پدید  
  بهتر ز می لعل کسی هیچ ندید  
  من در عجبم ز می فروشان کایشان  
  به زانچه فروشند چه خواهند خرید  

۱۹۱

  توبه مکن از می اگرت می باشد  
  صد توبهٔ نادمات در پی باشد  
  گل جامه دران و بلبلان ناله زنان  
  در وقت چنین توبه روا کی باشد  

۱۹۲

  جانم بفدای آنکه او اهل بود  
  سر در قدمش اگر نهم سهل بود  
  خواهی که بدانی بیقین دوزخ را  
  دوزخ بجهان صحبت نااهل بود  

۱۹۳

  چون جودِ ازل بودِ مرا انشا کرد  
  بر من ز نخست درس عشق املا کرد  
  وانگاه قراضه ریزهٔ قلب مرا  
  مفتاح در خزینهٔ معنی کرد  

۱۹۴

  چون رزق تو آنچه عدل قسمت فرمود  
  یک ذرّه نه کم شود نه خواهد افزود  
  آسوده ز هرچه نیست میباید شد  
  و آزاده ز هرچه هست میباید بود  

۱۹۵

  چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد  
  خود را بکم و بیش دژم نتوان کرد  
  کار من و تو چنانکه رای من و تست  
  از موم بدست خویش هم نتوان کرد  

۱۹۶

  چون کار نه بر مراد ما خواهد بود  
  اندیشه و جهد ما کجا دارد سود  
  پیوسته نشسته‌ایم در حسرت آنک  
  دیر آمده‌ایم و رفت میباید زود  

۱۹۷

  چون مرده شوم خاک مرا گم سازید  
  احوال مرا عبرت مردم سازید  
  پس خاک و گلم بباده آغشته کنید  
  وز کالبدم خشت سر خم سازید  

۱۹۸

  چون نیست درین زمانه سودی ز خرد  
  جز بیخرد از زمانه سودی نخورد  
  پیش آور از آن می که خرد را ببرد  
  تا بو که زمانه سوی ما به نگرد  

۱۹۹

  چون هر نفست ز زندگانی گذرد  
  مگذار که جز بشادمانی گذرد  
  زنهار که سرمایهٔ این ملک وجود  
  عمرست چنان کش گذرانی گذرد  

۲۰۰

  خرّم دل آن کسی که معروف نشد  
  در فوطه و در اطلس و در صوف نشد  
  سیمرغ وش از سر دو عالم برخاست  
  در کنج خراب همچو من بوف نشد