خاقانی (قصاید)/شه اختران زان زر افشان نماید

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' خاقانی (قصاید)  از خاقانی
(شه اختران زان زر افشان نماید)
'


 شه اختران زان زر افشان نمایدکه اکسیر زرهای آبان نماید 
 برآرد ز جیب فلک دست موسیزر سامری نقد میزان نماید 
 نه خورشید هم خانه‌ی عیسی آمدچه معنی که معلول و حیران نماید 
 ز نارنج اگر طفل سازد ترازونه نارنج و زر هر دو یکسان نماید 
 فلک طفل خوئی است کاندر ترازوز خورشید نارنج گیلان نماید 
 مگر خیمه سلطان انجم برون زدکه ابر خزان چتر سلطان نماید 
 هوا پشت سنجاب بلغار گرددشمر سینه‌ی باز خزران نماید 
 به دمهای سنجاب نقاش آبانبه زرنیخ تصویر بستان نماید 
 به دامان شب پاره‌ای در فزایداز آن صدره‌ی روز نقصان نماید 
 قراسنقر آنگه که نصرت پذیردبر آقسنقر آثار خذلان نماید 
 خزان از درختان چو صبح از کواکبنثار سر شاه کیهان نماید 
 شهنشاه اسلام خاقان اکبرکه تاج سر آل سامان نماید 
 سپهدار اسلام منصور اتابککه کمتر غلامش قدرخان نماید 
 سر آل بهرام کز بهر تیغشسر تیغ بهرام افسان نماید 
 سکندر جهادی و خضر اعتقادیکه خاک درش آب حیوان نماید 
 جهان دار شاه اخستان کز طبیعتکیومرث طهمورث امکان نماید 
 به تایید مهدی خصالی که تیغشروان سوز دجال طغیان نماید 
 فلک در بر او چو چوب در اوسگی حلقه در گوش فرمان نماید 
 قبولش ز هاروت ناهید سازدکمالش ز بابل خراسان نماید 
 ز باسش زمان دست انصاف بوسدز جودش جهان مست احسان نماید 
 ز یک نفخه‌ی روح عدلش چو مریمعقیم خزان بکر نیسان نماید 
 عجوز جهان مادر یحیی آساازو حامل تازه زهدان نماید 
 به ناخن رسد خون دل بحر و کان راکه هر ناخنش معن و نعمان نماید 
 ز یک عکس شمشیرش این هفت رقعهتصاویر این هفت ایوان نماید 
 در ایوان شاهی در دولتش رافلک حلقه و ماه سندان نماید 
 مزور پزد خنجر گوشت خوارشعدو را که بیمار عصیان نماید 
 خیالی که بندد عدو را عجب نیکه سرسام سوداش بحران نماید 
 اگر بوی خشمش برد مغز دریاتیمم گهی در بیابان نماید 
 وگر رنگ عفوش پذیرد بیابانچو دریاش نیلوفرستان نماید 
 وگر باد خلقش وزد بر جهنمزبانی مقامات رضوان نماید 
 ز گل شکر لفظ و تفاح خلقششماخی نظیر صفاهان نماید 
 در اقلیم ایران چو خیلش بجنبدهزاهز در اقلیم توران نماید 
 به تعلیم اقلیم گیری ملک راملک شاه طفل دبستان نماید 
 تف تیغ هندیش هندوستان راعلی الروس در روس و الان نماید 
 اگر خود فرشته شود بد سگالشهم از سگ نژادان شیطان نماید 
 چو بر خنگ ختلی خرامد به میدانامیر آخورش شاه ختلان نماید 
 پلاس افکن آخور استرانشفنا خسرو و تخت ایران نماید 
 شبی کز شبیخون کشد تیغ چون خورچو ماه از کواکب سپه ران نماید 
 ز شاه فلک تیغ و مه مرکب اوزحل خود و مریخ خفتان نماید 
 شراری جهد ز آهن نعل اسبشکه حراقش اروند و ثهلان نماید 
 ز بس کاس سرها و خون جگرهااجل ساقی و وحش مهمان نماید 
 لب و کام وحش از دل و روی خصمانهمه رنگ زرنیخ و قطران نماید 
 چو پیکانش از حصن ترکش برآیدبر این حصن فیروزه غضبان نماید 
 اسد گاو دل، کرکسان کلک زهرهاز آن خرمگس رنگ پیکان نماید 
 تن قلعه‌ها پیش پولاد تیغشچو قلعی حل کرده لرزان نماید 
 بر گرز سندان شکافش عجب نیکه البرز تخم سپندان نماید 
 در اعجاز تیغ ملک بوالمظفرسپهر از سر عجز حیران نماید 
 چو روئین تن اسفندیار است هر دمبر او فتح روئین دژ آسان نماید 
 از آنگه که بالغ شد اقبالش او راعروس ظفر در شبستان نماید 
 مرا بین که آیات ابیات مدحشنه تعویذ جان، حرز ایمان نماید 
 بدیهه همی بارم از خاطر این درکز او گوش‌ها بحر عمان نماید 
 ازین شعر خجلت رسد عنصری راوگر عنصری جان حسان نماید 
 بخندم به نظم هر ابله اگر چهزبان ساحر و خامه ثعبان نماید 
 بلی نخل خرمای مریم بخنددبر آن نخل مومین که علان نماید 
 ملک منطق الطیر طیار داندز ژاژ مطین که طیان نماید 
 بماناد شاه جهان کز جلاشسریر کیان تاج کیوان نماید 
 برات بقا باد بر دست عمرشنه عمری که تا حشر پایان نماید 
 قوی چار بینان ارکانش چندانکه دور فلک هفت بنیان نماید