تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای مهندس شریف‌امامی نخست‌وزیر

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر علی امینی نخست وزیر ۱۳۴۰
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم
جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای مهندس شریف امامی ۱۳۳۹/۱۲/۲۳

‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت آقای مهندس شریف‌امامی نخست‌وزیر که متن آن ضمیمه می‌باشد با موافقت اجرای مواد آن در جلسه ۱۳۳۹۰۱۲۰۲۳ به اکثریت ۱۴۲ رأی از ۱۴۳ نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است.

‌تصمیم قانونی فوق در جلسه سه‌شنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

برنامه دولت[ویرایش]

‌برنامه دولت ‌در مورد سیاست داخلی برنامه دولت عبارت است از:

تعقیب برنامه تثبیت اقتصادی[ویرایش]

۱ - تعقیب برنامه تثبیت اقتصادی که اصول آن بدین شرح است:

‌الف - موازنه جمع و خرج مملکت و سعی در افزایش درآمد از طریق وصول صحیح مالیاتها و حذف هزینه‌های زاید و بیهوده و صرفه‌جویی کامل در‌هزینه‌های عمومی کشور به نحوی که موجبات تعادل بودجه و سلامت وضع مالی کشور تأمین گردد.

ب - اقدام به تکثیر تولیدات اعم از صنعتی یا کشاورزی از طریق ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و تأسیس شرکتهای تعاونی و افزایش‌سطح کشت مزروع و استفاده بیشتر از زمینهای زیر کشت به طوری که با اجراء برنامه صحیح مکانیزه کردن زراعت و استفاده از کود شیمیایی - اصلاح‌بذر و احداث تعداد کثیری چاه‌های عمیق می‌توان در مدت کوتاهی تولید را به نسبت قابل توجهی افزایش داد.

ج - تأمین موازنه پرداختهای ارزی که در حقیقت راهنمای واقعی جریان امور اقتصادی و تجارتی کشور است.

‌د - مراقبت در تقسیم صحیح اعتبارات بانکها و تخصیص قسمت عمده آنها به کارهای تولیدی اعم از صنعتی یا کشاورزی به طوری که توسعه اعتبارات‌در آینده همگام با بسط اقتصادی کشور باشد.

ه - توجه خاص به افزایش حجم صادرات کشور و استخراج معادن و تکثیر تولیدات دام برای تحصیل مقدار ارز بیشتر.

‌و - از بدهی دولت به بانک ملی ایران در سال ۱۳۴۰ تا میزان دو هزار و پانصد میلیون ریال کسر و به اعتباراتی که در کارهای تولیدی مصرف می‌شود‌تخصیص داده خواهد شد.

‌ز - برای این که از تقلیل هزینه‌های عمرانی اجتناب شود دولت مصمم است مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال در سال ۱۳۴۰ و چهارصد و پنجاه میلیون‌ریال در نیمه اول سال ۱۳۴۱ به سازمان برنامه کمک نماید چنان که در سال جاری هم هفتصد و پنجاه میلیون ریال کمک شده است.

‌سازمان برنامه نیز هشتصد میلیون ریال در سال ۱۳۴۰ و پانصد میلیون ریال در نیمه سال ۱۳۴۱ از قروض خود به بانک ملی پرداخت خواهد نمود.

ح - با تبعیت از اصل آزادی و ادارات و مبادلات ارزی برای بعضی از اقلام کالاها که تجملی و غیر ضروری به شمار می‌روند مقررات متناسب و‌محدودیتهایی ایجاد و برای یک طبقه از کالاها به منظور حمایت از مصنوعات مشابه در داخل کشور سود بازرگانی تعیین می‌شود و برای پرداختهای‌ارزی غیر بازرگانی صرفه‌جوییهای لازم ادامه خواهد داشت.

ادامه برنامه توسعه و صنعت و حمایت از صنایع داخلی[ویرایش]

۲ - ادامه برنامه توسعه صنعت و حمایت از صنایع داخلی موجود - کمک و اقدام به ایجاد صنایع جدید - تسهیل در سرمایه‌گذاری و استفاده از‌کمکهای فنی خارجی و مراقبت در اجرای برنامه‌های عمرانی کشور.

حفظ و نگهداری راه ها و پل ها[ویرایش]

۳ - حفظ و نگاهداری راه‌ها و پلهای موجود و ایجاد راه‌های مورد احتیاج از نظر تجارتی و عمرانی به طوری که مناطق حاصلخیز کشور به مرکز‌دهستانها مرتبط شده و حداکثر بهره‌برداری از زمینهای مثمر مملکت امکان‌پذیر گردد.

ایجاد همکاری و هماهنگی[ویرایش]

۴ - ایجاد همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اقتصادی اعم از بازرگانی و کشاورزی و صنایع و دستگاه‌های مواصلات و ارتباطات.

تهیه طرح برنامه پنج ساله[ویرایش]

۵ - تهیه طرح برنامه پنجساله که هدف اصلی آن افزایش درآمد ملی و توزیع عادلانه آن بین مردم و بالاخص ترقی سطح زندگانی ساکنین روستاها و‌بخشها بوده تا از مهاجرت از دهات و هجوم به شهرستانها به طریق عملی جلوگیری شود.

توسعه فرهنگ[ویرایش]

۶ - توسعه فرهنگ و فراهم نمودن وسایل کار دانشگاه‌ها و تأسیس مدارس حرفه‌ای برای تهیه نیروی انسانی یعنی افراد آزموده از نظر فنی چه در رشته‌صناعت و چه در امور کشاورزی به طوری که برای جمعی از جوانان کشور کار مفیدی تولیدی تهیه گردد.

تشکیل انجمن های شهر[ویرایش]

۷ - اقدام در تشکیل انجمنهای شهر در شهرهایی که در حال حاضر فاقد انجمن می‌باشند و همچنین اصلاح و تکمیل قانون فعلی انجمنهای شهر و‌اهتمام در واگذاری تدریجی امور به مردم بالاخص قسمت بهداری و تعلیمات ابتدایی.

تقویت قوه قضاییه[ویرایش]

۸ - تقویت قوه قضاییه به منظور بسط امنیت فردی و اجتماعی و تسریع در امور دادرسی و همچنین رفع نواقص قوای انتظامی.

اجرای صحیح قانون کار[ویرایش]

۹ - مراقبت تام در اجرای صحیح قانون کار و بیمه‌های اجتماعی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین بیشتر رفاه طبقه کارگر.

تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات[ویرایش]

۱۰ - تقدیم لایحه قانون اصلاح قانون انتخابات کشور به منظور رفع نواقص موجود در قانون فعلی.

تقدیم قانون استخدام کشوری[ویرایش]

۱۱ - تقدیم قانون استخدام کشوری به منظور رفع تبعیضات حقوقی و روشن کردن وضع کلیه مستخدمین و رعایت اصول در استخدام دولت.

سیاست خارجی[ویرایش]

‌سیاست خارجی - برنامه دولت در سیاست خارجی پیروی از منشور ملل متحد و پشتیبانی از اقداماتی است که برای تحکیم اصول آن منشور و تأمین‌صلح به کار می‌رود و با توجه به این اصل کلیه تعهدات و قراردادهای موجود خود را محترم دانسته و نسبت به پیمانهای تدافعی که بر اساس ماده 51‌منشور ملل متحده منعقد نموده و وفادار خواهد ماند.

‌هدف دیگری که در سیاست خارجی مقصود دولت می‌باشد مجاهدت برای توسعه و تحکیم بیشتر مناسبات دوستانه و حسن همجواری و ایجاد حسن‌تفاهم با کلیه همسایگان است و برای انجام این منظور هر فرصتی که دست دهد مغتنم خواهد شمرد. در قسمت روابط با همسایگان لازم است به‌استحضار برسانم که با دولت ترکیه و دولت پاکستان که مناسبات دوستانه و عمیق و ناگسستنی داریم و از متحدین باارزش ما هستند و روابط ما روی‌اصول محکم و پابرجایی مستقر بوده و با هر دو دولت حسن تفاهم و یگانگی و اعتماد کامل موجود می‌باشد.

‌با همسایه دیگر افغانستان علائق دیرین و فراوان و ریشه‌داری همواره موجب آن بوده است که خواستار روابط نزدیک و برادرانه باشیم و آرزومندیم که‌مناسبات بین طرفین روز به روز توسعه بیشتری یابد و تنها مشکلی که هنوز بین ایران و افغانستان معوق مانده از روی انصاف و عدالت و به طور‌مرضی‌الطرفین خاتمه یافته پیدا نماید سال گذشته در اسفند ماه سردار محمد داودخان صدراعظم افغانستان به تهران مسافرت نمودند و این جانب به‌عنوان بازدید در آذر ماه سال جاری به کابل عزیمت نمودم و از این سفر و دیدار رجال افغانی و موافقت‌هایی که در آنجا به عمل آمد نهایت خوشوقتی‌حاصل است.

‌این گونه مسافرتها کمک به سزایی در ایجاد حسن تفاهم و صمیمیت داشته و لازم است که برای استحکام آن کوششهای لازم به عمل آید البته در پرتو‌محیط و داد و حسن تفاهم می‌تواند امیدوار به حل هر گونه مشکلی گردید.

‌با دولت و ملت همکیش و برادر عراق طالب مناسبات حسنه و صمیمانه بوده و سعادت و ترقی برادران عراقی خود را همواره آرزومندیم متأسفانه مورد‌اختلافی بین ایران و عراق از سالهای پیش باقی مانده که بیم آن می‌رفت هر آن موجب تیرگی روابط گردد ولی خوشبختانه در نتیجه حسن نیت طرفین‌اخیراً توافق حاصل شد که کلیه اختلافات دیرین از طریق مذاکره بین دو هیأت ایران و عراقی حل و فصل شود و این پیشرفت موجب کمال خوشوقتی‌است.

‌راجع به همسایه بزرگ ایران یعنی اتحاد جماهیر شوروی علاقه‌مند هستیم که روابط دوستانه و حسن همجواری که متکی به اصول احترام متقابل باشد‌به وجود آید و اگر مدت کوتاهی در اثر سوء تفاهمات در مناسبات بین ایران و شوروی تیرگی حاصل شده بود خوشبختانه اینک قرائن و علایمی که از‌بهبود آن حکایت دارد پدیدار گشته است به طوری که استحضار دارند قرار است این جانب به منظور تبلیغ حسن نیت در رأس هیأتی رهسپار مسکو‌شوم و امیدوارم در تعقیب این سفر محیط دوستانه و پر از اعتماد جایگزین سوء تفاهمات گذشته بشود.

‌با دولت کشورهای متحده آمریکا روابط بسیار نزدیک و صمیمانه است و ملت ایران کمکهای معنوی و مادی آمریکا را فراموش ننموده و سیاست آن‌دولت را که به منظور تقویت مبانی صلح و تأمین آزادی می‌باشد با دیده تحسین می‌نگرد. روابط ما با دولت انگلستان که متحد ایران می‌باشد بر اساس‌احترام متقابل و تشریک مساعی استوار و کاملاً دوستانه است و نمونه بارز آن مسافرت علیاحضرت ملکه انگلستان به ایران و استقبال و پذیرایی بسیار‌گرم ملت و دولت ایران از معظم‌لها می‌باشد.

‌بدیهی است دولت سعی خواهد نمود که با کلیه ممالک بالاخص دول همکیش اسلامی روابط دوستانه خود را بسط داده و آن را مستحکم سازد.

‌البته هر گاه راجع به مواد برنامه توضیحات بیشتری خواسته شود در موقع طرح آن به استحضار نمایندگان محترم خواهد رسید.

‌امیدوارم با عنایات پروردگار و تأییدات شاهنشاه و پشتیبانی نمایندگان محترم و همکاری قاطبه هموطنان توفیق خدمت حاصل و در انجام وظایف خود‌شایستگی ابراز اعتماد را داشته باشیم. نخست وزیر


کابینه دولت مهندس شریف امامی[ویرایش]

۱ - جناب آقای دکتر محمد سجادی نایب نخست وزیر و سرپرست امور اقتصادی
۲ - جناب آقای احمد آرامش وزیر مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه
۳ - جناب آقای دکتر جهانشاه صالح وزیر فرهنگ
۴ - جناب آقای مهندس مهدوی وزیر کشاورزی
۵ - تیمسار سپهبد نقدی وزیر جنگ
۶ - جناب آقای دکتر پورهمایون وزیر بازرگانی
۷ - جناب آقای دکتر اعتبار وزیر پست و تلگراف و تلفن
۸ - جناب آقای اشرف احمدی وزیر مشاور و معاون نخست‌وزیر
۹ - جناب آقای دکتر طاهر ضیایی وزیر صنایع و معادن
۱۰ - جناب آقای دکتر احمدعلی بهرامی وزیر کار
۱۱ - جناب آقای ویشکایی وزیر گمرکات و انحصارات
۱۲ - جناب آقای بهنیا وزیر راه
۱۳ - جناب آقای عبدالباقی شعاعی وزیر دارایی
۱۴ - جناب آقای قدس نخعی وزیر امور خارجه
۱۵ - جناب آقای محمدعلی ممتاز وزیر دادگستری
۱۶ - تیمسار سپهبد عزیزی وزیر کشور
۱۷ - جناب آقای دکتر آشتیانی وزیر بهداری

منبع[ویرایش]

جستجوی قوانین و مقررات مجلس