تاریخ مختصر دولت قدیم روم/فصل دهم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فصل دهم

--( نتایج فتوحات رومیان و تغییر احوال ایشان )--

تا مأئه سیم قبل از میلاد رومیها تماماً عمر خود را بدهقانی و تجارت و جنگجوئی میگذرانیدند و جز اعمال مذکوره اشتغالی نداشتند. بخواندن و نوشتن و علم و ادب و صنعت و حکمت نمیپرداختند و از هر قسم تفنن و تفریح محروم بودند لکن چون ممالك واقعه در مشرق ايطاليا که سکنه آن یونانی بودند بتصرف ایشان درآمد وضع زندگانی ایشان بکلی تغییر یافت. جمع کثیری از یونانیها در حال اسیری و غلامی بروم رفتند و جماعتی هم از روی اختیار برای تحصیل معاش و ثروت و مکنت بدانجا شتافتند و با رومیها معاشرت کردند و در میان ایشان همه قسم مردم بود از طبيب و معلم و کاهن و مقلد و غير ذلك. همچنین بسیاری از رومیها در ضمن لشکرکشی دولت روم یا بعنوان تجارت بممالك شرقی رفتند و سنوات عديده میان اجانب بسر بردند و بدینواسطه آداب و رسوم و معلومات و خیالات جديده دیدند و با آنها مأنوس شدند و بتدریج آداب و رسوم قديمه خویش را رها کرده ترتیبات یونانی اختیار نمودند.

( تغییر عادت رومیها ) از جمله تغيیرات كه در وضع زندگانی رومیها واقع شد در امر سکنی و منزل بود. در قدیم خانه‌های رومی کوتاه و یك طبقه و عبارت بود از يك عمارت مختصر که یك جانب آن کوچه و جانب دیگر حیاط بود. بنیان عمارت از سنگ و دیوارها از خشت خام و اندود از کاه‌گل. اطاقها از يكديگر بواسطه دیوارهای چوبی جدا میشد و كف آنها از سنگ و گل و سفال مفروش بود. عمارات ایشان دو در داشت یکی بجانب کوچه دیگری بسمت حیاط. از در بزرگ که در کوچه بود وارد دهلیزی میشدند و از آنجا به تالار بزرگ خانه[۱] میرسیدند و در وسط سقف این تالار مابین چهار ستون چوبی سوراخ مربعی قرار میدادند که روشنائی از آن داخل اطاق شود لكن در وقت بارندگی آب هم از آن داخل میشد و بحوضی که در زیر قرار داده بودند میریخت. در اطراف تالار بزرگ اطاقهای کوچک میساختند و در يك گوشه خانه کانون واقع بود كه مکانی متبرك محسوب میشد و بتهای خانواده[۲] و تخت‌خواب زن و شوهر نیز در آنجا بود. غالب اوقات را اهل خانه در تالار بزرگ بسر میبردند و آنجا غذا میخوردند و مهمانان را ميپذیرفتند و کارگاه بافندگی و صندوق و دولابچه که اسباب خانه را شامل بود نیز در آن تالار میگذاشتند.

از مأئه دویم قبل از ميلاد بنای تغییر وضع شد. کانون را در اطاق مخصوص قرار دادند و بزرگان و اغنيا خانه‌های خویش را شبیه بعمارات یونانی بنا نمودند و سفره‌خانه وكنابخانه و حمام و حرمخانه مخصوص ترتیب دادند و میز و صندلیهای مزین و تخت‌خوابهای مفرغی و ظروف نقره و فرش وامثال آن فراهم کردند و از هر حيث مقلد يونانيها شدند.

اما لباس رومیهای قدیم بطور متعارف يك قبای[۳] پشمی ساده بود که از مردها تا زیر زانو واز زنها به پنجه پا میرسید و در موقع تشریفات و امور رسمانه لباس بلندی[۴] از پشم سفید روی قبا میپوشیدند که تمام بدن را تا پاشنه پا مستور میداشت ولی در صحرا و هنگام زراعت قبا هم دربرنمیکردند فقط کمربندی داشتند و پارچه‌ای که به کمر می‌بستند و تا زانو میرسید. کلاه ایشان از نمد بود و کفش فقط پارچه‌ای از چرم که کف پا را محفوظ میداشت و در دست چپ انگشتری آهن بانگشت میکردند. بعد از آنکه دولت روم بسط یافت و فتوحات کرد متدرجاً رومیان بتفصیل و تزئین لباس پرداختند. پارچه‌های کتان و پنبه و پشم لطیف را از یونانیها و مشرق زمینی‌ها اخذ کردند و زنها و مردهای ایشان البسه یونانی پوشیدند و دست از سادگی و خشونت قدیم برداشتند.

ترتیب خوراك رومیها هم در قدیم خیلی ساده بود. غذای صحیح معتبر در شبانه‌روز یك مرتبه وقت ظهر میخوردند و آن عبارت بود از نان گرده و سبزی تازه یا سبزی نمك‌سود و غذا را روی میزی بدون سفره میگذاشتند و با قاشق یا انگشت صرف میکردند. در مواقع مهمانی و ضیافت یك خوراك از گوشت یا ماهی یا تخم‌مرغ یا باقلا با پیاز نیز اضافه میکردند با قدری میوه و شیرینی و شراب یا فقاع مخلوط با آب ولی زنهای رومی هیچوقت شراب نمیخوردند و غالبأ گوشت خوردن رومیها منحصر بود باوقاتیکه حیوانی قربانی مینمودند اما غیر از غذای ظهر صبح و عصر نیز خوراك مختصری از نان و پنیر یا نان و گردو و میوه و کمی شراب میکردند. این بود وضع اكل و شرب رومیها در قدیم. اما بعد از فتوحات اطعمه و اشربه ایشان نیز تنوع پیدا کرد و ذوق و سلیقه بیشتر شد. غذای معتبر را هم در شبانروز دو نوبت قرار دادند یکی وقت ظهر دویمی هنگام شب و در هر نوبت مدت خوراك را زیاد کردند. خوردن گوشت دائمی شد و به تفنن نیز پرداختند یعنی ماهیها و گوشت شکار و شرابهای متنوع فراهم کردند و بعادت یونانيها رسم شد که بخانه دوستان رفته شرب كنند و هنگام خوراك روی تخت خواب دراز بکشند و بعضی اوقات تاجی از پرك اشجار بر سر بگذارند و سازندگان را بنواختن و رقاصان را برقصیدن وادارند تا در ضمن خوراك تفریح و اشتغال خاطر هم داشته باشند.

زندگانی رومیهای قدیم ساده و یکسان بوده و صبح که از خواب برميخاستند بعد از شست و شو و ادعيه متداوله خود تا شب مردها در صحرا بزراعت و زنها در خانه برشتن و بافندگی مشغول میشدند. در شهر هم داد و ستد دائمی نبود یعنی نه روز یکمرتبه بازار دایر میشد و اجناس خرید و فروش منحصر بود بگندم و چهارپا و بعضی اشیاء فلزی و چرمی و سفالی و تفنن و تفریح بهیچوجه نداشتند جز اینکه در عرض سال دو سه مرتبه در شهر روم جشن و عبد میگرفتند و اسب‌دوانی و عراده‌رانی میکردند. مسافرتهای رومیها هم بخوشی واقع نمیشد یعنی در خشکی پیاده طی طریق میکردند و راهها تنگ و صعب بود و در روی آب با قایقهای بسیار بطی حرکت میکردند اما بعد از فتوحات از این حیثیات هم وضع زندگانی مردم روم تغییر کرد و اغنیا رسم عیش و عشرت آموختند. محرا و دهات را رها کردند و در شهر خانه‌ها ساختند و تفریحات يونانیها را اختیار نمودند و از آن ببعد ضیافت دادن و اسباب تماشا و بازیهای مختلف فراهم آوردن و جهت تفریح و تفنن بکنار دریا سفر کردن رسم و شایع گردید.

( تغیير عقاید رومیها ) رومیها چون از قدیم‌الایام با یونانیهای جنوب ايطاليا مجاورت داشتند بعضی عقاید ایشان را اخذ کرده بودند لکن بعد از فتوحات با یونان مستقیماً مربوط شدند و با اعتقادات و ارباب انواع مردم آن مملکت مأنوس گردیدند تا کار بجائی رسید که خداوندان قدیم خود را با ارباب انواع یونانی مخلوط و مشتبه کردند. هر یك از ارباب انواعی را که خود میپرستیدند با یکی از خداوندان یونانیها مطابقه نمودند و همان قسم صورت برای او فرض كردند و چون دربارهٔ ارباب انواع خویش حکایت و روایتی نداشتند همان قصص و وقایعی كه یونانیها دربارهٔ معبودین خود نقل میکردند اخذ نمودند و بطریق مذکور زئوس[۵] رب‌النوع یونانی در نظر رومیها با ژوپیتر[۶] مطابق گردید و همچنین سایر ارباب انواع و کم‌کم عادت برین جاری شد که ارباب انواع یونانی را باسامی رومی بخوانند و این رسم هنوز نزد مردم فرنگستان باقی است و ما در اینجا اسامی ارباب انواع معتبر یونانی را با اسامی معبودین رومی که با آنها مطابق است در مقابل یکدیگر درج میکنیم

Caption text
Zeus (زئوس) Jupiter (ژوپیتر)
Héra (هرا) Junon (ژونن)
Pallas (پالاس) Minerve (مینرو)
Artémis (آرتمیس) Diane (دیان)
Hephaistos (هفائیستس) Vulcain (وولکن)
Hermès (هرمس) Mercure (مرکور)
Arés (ارس) Mars (مارس)
Déméter (دمتر) Ceres (سرس)
Aphrodite (افردیت) Venus (ونوس)
Dionysos (دیونیزس) Liber, Bacchus (باکوس-لیبر)
Poseidon (پزیدن) Neptune (نپتون)

بعضی ارباب انواع یونانی از قبیل اپلن[۷] و کاستر[۸] و پلوکس[۹] را هم از قدیم‌الایام رومیها اخذ و قبول کرده بودند و بهمین اسامی میخواندند.

گذشته از عقاید یونانی رومیها بعضی اعتقادات مذهبی مشرق‌زمینی‌ها را هم اخذ کردند چنانکه در مأئه سیم قبل از میلاد یکی از معبودین مصری را که سراپیس[۱۰] نام داشت بعضی از اهل روم پرستش مینمودند و معبدی برای او بنا کرده بودند و مجلس سنا حکم بتخریب آن داد ولی هیچکس جرأت نداشت دست بجانب آن دراز کند. عاقبت کنسول مجبور شد شخصاً اقدام نماید.

در اواخر جنگ دوم پونیک مجلس سنا جند نفر را به بآسیای صغیر فرستاد تا ربة‌النوعی را که یونانیها سیبل[۱۱] مینامیدند و بصورت سنگ سياهی ظاهر میساختند با جلال و شکوه تمام بروم آورده در معبدی جا دادند و كاهنين آن بت با لباس مشرق‌زمینی و آداب و رسوم خود در آنجا قرار گرفتند. همچنین بعدها مجلس سنا یکی از ربة‌النوعهای کاپادس[۱۲] را پذیرفته در شهر روم برای او معبدی برپا کرد و او باسم بلن[۱۳] معروف بود و خدمهٔ او در بعضی موارد برای خشنودی خاطر او بدن و صورت خود را با چکش مجروح مینمودند. از مملکت بابل هم جادوگران و منجمين بسیار بروم می‌آمدند و فنون خویش را مجری و معمول میداشتند و از غیب خبر میدادند.

یکی از نتایج معاشرت رومیها با يونانیها بروز ضعف و سستی عقاید مذهبی بود باین معنی که اهل علم و دانشمندان یونانی بمعبودین خود بی‌اعتقاد شده و درك كرده بودند که روایات مذهبی ایشان اساطير و خرافات است و آنچه مردم عوام دربارهٔ ارباب انواع معتقدند و نقل میکنند در حقیقت راجع بافراد بشر باشد و شایستهٔ مقام الوهیت نیست. بزرگان و خواص روم هم چون با یونانیان محشور شدند همین حال را پیدا کردند. در ظاهر آداب مذهبی را بعمل می‌آوردند اما در باطن بعقاید عوام بی‌اعتنا بودند و استهزا مینمودند و حتی یکی از رؤسای دینی روم وقتی گفته است هرچند در ملأ عام انکار ارباب انواع مشکل است ولى در خلوت جایز باشد.

( ترقی علمی و صنعتی رومیها ) رومیان قدیم کتاب و ادبیات نداشتند. بعضی از بزرگان ایشان که در ممالك يونان برای لشکرکشی و جنگ رفتند با ادبا و حکمای یونانی ملاقات کردند و بذوقیات مایل شدند و بتكلم زبان یونانی که آنوقت لسان اهل علم بود پرداختند چنانکه فلامی‌نینوس سردار رومی وقتیکه بجنگ مقدونیه رفت بونانها دیدند بخوبی بزبان ایشان تکلم میکند و از این امر استعجاب کردند و اول کتابی که در تاریخ روم نوشته شده بزبان یونانی بوده و یکی از اعیان روم آنرا نوشته است. خانوادهٔ سیپیون حكما و فنلا را دور خود جمع کرده با ایشان محشور بودند و پل امیل در منزل خود کتابخانه‌ای از کتب یونانی که از پرسه بادشاه مقدونیه گرفته بود ترتیب داد و کم‌کم بزرگان دیگر روم هم باو در این باب اقتدا کردند. ضمناً بعضی اشخاص بترجمهٔ برخی از کتب یونانی بزبان لاتن كه زبان رومیان بود مشغول شدند و مخصوصاً تئاترهای یونانی را ترجمه و تقلید کردند و دو نفر از این تئاترنویس‌های رومی که خیلی معروف و متعبر میباشند پلوت[۱۴] و ترانس[۱۵] نام داشته‌اند.

مردم روم چون هنوز خشن و بی‌ذوق بودند درك این قسم تمتعات لطیفه را بدرستی نمی‌نمودند چنانکه وقتی یکی از تئاترهای ترانس را درآورده بودند تماشاکنندگان صبر نکردند تا تمام شود رفتند و بتماشای جنگ وحوش و سباع پرداختند. لكن بعد از آن بتدریج باین قسم تمتعات ذوقی هم معتاد شدند. ابتدا در موقع تماشای تئاتر ناظرین می‌ایستادند. سانسورهای روم تماشاخانه‌ای ساختند و محل نظار را بطور پله‌کان ترتیب دادند که بتوانند بنشینند. مجلس سنا حكم كرد آنرا خراب کنند و گفت رومیها باید آنقدر قوه و مردانگی داشته باشند که در وقت تفریح و تفنن هم بتوانند چند ساعتی سرپا بایستند.

صنایع نقاشی و مجسمه‌سازی و معماری و موسیقی وامثال آنها را نیز رومیها از یونانیها اخذ کردند. ابتدا سرداران رومی که بممالك یونان رفته بودند اشیاء نفیسه بلادیرا که مسخر کرده بروم بردند و چون بزرگان روم دیدند یونانیها باين اشیاء خیلی توجه و اعتنا دارند از راه تقلید و محض تفاخر و مباهات بتجسس و جمع‌آوری آنها پرداختند و کم‌کم ذوق هم پیدا کردند و دارا بودن مجموعه‌ها از پرده‌های نقاشی و مجسمه و ظروف نفیسه رسم و معمول شد. از آن پس اغنیا و بزرگان روم خانه‌های خویش را نقاشی و مزین میکردند و مثل یونانيها وامیداشتند مجسمه‌سازان مجسمهٔ ایشان را بسازند و در جشنها و ضیافتها سازندگان یونانی بنوازند و ابتدای امر رومیها خود باعمال صنعتی نمیپرداختند و هنرمندان یونانی را بکار میگرفتند لكن بتدریج در میان ایشان هم اهل صنعت و هنر پیدا شدند و مخصوصاً معمارهای قابل داشته‌اند. رومیهای قدیم پسرهای خود را فقط ورزش و زراعت و آداب مذهبی می‌آموختند و در خانواده‌های معتبر اگر از این حد تجاوز میکردند همینقدر بود که حروف الف با و ارقام را بشناسند و اما تربیت دخترها منحصر بود برشتن و بافتن لكن بعد از فتوحات ملتفت شدند که این اندازه تربیت و تعلیم کفایت نمیکند لهذا بعضی از مردم یونان در روم مکاتب دایر کرده باطفال خواندن و نوشتن و حساب و نحو و صرف و موسیقی می‌آموختند و اغنیای روم از اسرای یونانی برای اولاد خود لله و معلم میگرفتند. بعضی از دانشمندان هم در روم بجوانان رومی تدریس فلسفه و علم بلاغت نمودند ولى مجلس سنا از این امر انديشناك شد و اشخاص مزبور را اخراج کرد و آموختن علم بلاغت ممنوع گردید. اما بزودی در میان خانواده‌های بابضاعت رسم شد که جوانان خودرا بمدارس یونانی که در شهر آتن[۱۶] و جزیرهٔ ردس[۱۷] دایر بود بفرستند و باینواسطه بلاغت و فلسفهٔ یونانی نزد رومیان شیوع یافت. هرچند رومیان بنا بر مسطورات فوق آداب و صنایع و هنرهای یونانیان را قبول کرده و در هر امر تقلید ایشانرا نمودند مهعذا در باب موسیقی و رقص چندان پیروی رسم یونانی را نكردند و اشتغال باین فنون را شایستهٔ مردمان دینشان ندانسته لایق اشخاص مقلد و مسخره پنداشتند.

( تغییر اخلاق روميها ) رفتار رومیان قدیم همه مبنی بر این بود که هرچه آبا و اجداد ایشان میکرده همان کار را باید بکنند و تمام عمر ایشان بكار و جنگ و صرفه‌جوئی و امساك مبگذشت و بنابرین زندگانی یکسان صعب خالى از نشاط و فرحی داشتند. آنچه در نظرشان مرغوب و پسندیده بود قناعت و صرفه‌جوئی و متانت و مناعت بود. منتهای همت ایشان این بود که سردار با قساوت و امیر با مناعتی باشند و بطور روستائی و دهقانی زندگی کنند و مطابق همین اعتقاد از رجال قدیم خود با كمال اعجاب حکايتها میکردند از قبیل قصهٔ سنسیناتوس که سابقاً مذکور شده و حکایتیکه ذیلا نقل می‌نمائیم:

میگفتند سردار موسوم به کوریوس دانتاتوس[۱۸] بعد از آنکه سامنیتها را مغلوب کرد آن طائفه نزد او سفرا فرستادند که او را بالنسبه بخود بر سر شفقت آورند. چون بحضور او رفتند سردار با شهامت روی نشیمنی چوبی نشسته كاسه‌ای چوبی در پیش داشت و مشغول خوردن شلغم پخته بود. فرستادگان سامنیت مبلغی پول طلا باو تقدیم کردند نپذیرفت و گفت من خوشتر دارم بر صاحبان سیم و زر فرمانروا باشم تا اینکه خود صاحب سیم و زر باشم.

اما بعد از آنکه روميها فتوحات کردند و وضع سایر مردم را دیدند آداب اجداد خود را شاق و ناهموار دانستند و بزندگانی با تنوع مرفه مایل شدند و اسباب تجمل و تنعم فراهم آوردند. سرداران رومی مقداری از طلا و نقره و جواهر و نفایسی که در ممالك یونانی جمع شده بود بروم بردند و هنگامی که در مشرق توقف داشتند مثل سلاطین و با آن حشمت و جلال حركت میکردند و چون بروم میرفتند همان عادات و رفتار را شایع و متداول مینمودند و چون ناگهان از فقر بثروت رسیده بودند در نمایش اموال خود اصرار داشتند و ضیافتها و مهمانیهای سنگین پرمخارج مینمودند و بنابرین بزرگان روم مقید بودند باینکه تمول و مکنت زیاد داشته باشند ولی برای تحصیل این مكنت مقید باختيار طريق صحیح نشدند و باینواسطه ظلم وغارت و چپاول و تقلب و امثال این اعمال ناشایسته رائج گردید.

از جمله تفنن‌ها و تفریحات رومیان این بود که در میدانهای بازی غلامهای خود را بمحاربهٔ با یکدیگر یا با وحوش و سباع وامیداشتند یا اینکه سباع را در میدان رها میکردند و شکارچیان آزموده را بقتل آنها مأمور میساختند و اتفاق افتاده که در یك مورد متجاوز از شصت پلنگ بطریق مذکور بهلاکت رسانیده‌اند و اما جنگ غلامان[۱۹] که عادتی بود که رومیها ظاهرا از مردم اتروسك اخذ نموده بعد شرح آن خواهد آمد.

زنهای رومی در قدیم‌الایام از خانه بیرون نمی‌آمدند و مراقب خدمتکاران خود بودند و بهترین تمجیدی که دربارهٔ زنی میخواستند بکنند این بود که بگویند همیشه در خانه بسر میبرد و مشغول رشتن میباشد. شوهرها بر زنها اختيار تام داشتند و می‌توانستند دربارهٔ آنها محاکمه کنند و حکم بقتل ایشان دهند. حق طلاق دادن هم داشتند لكن اجرای این حق شایع نبود.

بعد از فتوحات نسوان رومی هم تغییر وضع دادند. از خانه‌ها بیرون آمدند و سوار عراده شدند و به تئاتر و تماشاگاه رفتند و باجرای آداب مذهی خارجی از قبیل آداب ایزیس[۲۰] ربة‌النوع مصری یا سیبل ربة‌النوع آسیای صغیر پرداختند. جهل و بیکاری ایشان كمافی‌السابق باقی بود اما آزادتر شدند و نوعی از مزاوجت هم مرسوم شد که زن بکلی در تحت اختیار شوهر نباشد و اگر یکی از زوجين بخواهد از دیگری منفصل شود بتواند و بعبارة اخرى طلاق معمول شد و در میان اغنیا خیلی شایع گردید تا آنجا که در مأئه اول قبل از میلاد مزاوجت را وصلتى موقتی پنداشتند چنانکه بسیار اتفاق افتاده که يك مرد چهار یا پنج زن داشته باشد و حتی دیده شده که مردی زن خود را طلاق داده و بمزاوجت یکی از دوستان خویش درآورده است.

تفاوتی که در احوال مردم روم واقع شد نزد همه پسندیده نبود و بعضی با این وضع مخالفت میکردند و عیب‌جوئی مینمودند از جمله کاتن[۲۱] باینواسطه معروف است که در حفظ رسوم اجدادی کوشش بسیار داشته و سرگذشت او خالى از غرابتی نیست.

( سرگذشت کاتن ) این مرد در سنه ۲۳۲ در یکی از بلاد كوچک لاسيوم متولد شده. خانوادهٔ او ملّاح و دهقان بودند و خود او هم در ابتدای عمر مشغول زراعته بوده. در سن هفده حسب‌الرسم سپاهی شد و جزء لشکری که با انیبال محاربه میکرد داخل گردید و بواسطهٔ شجاعت و حسن بیان و تحمل ریاضت طرف توجه شد. همیشه پیاده راه میرفت و هرگز شراب نمیخورد. در محاربات از جای خود بهیچوجه منحرف نمیشد و ضربات سخت میزد و هیاهو میکرد و برای ترسانیدن حریف چهرهٔ خويش را دهشتناك مینمود. چون بسر منزل خود برمیگشت باز بدهقانی مشغول میشد. در صحرا در تابستان برهنه بود و زمستان فقط یك قبا میپوشید و در خوراك با غلامان خود شريك و همراه میشد و چون خوب تقریر و بیان میکرد هر وقت همسایه‌های او در روم با کسی مرافعه داشتند از جانب ایشان وکالت قبول میکرد و بمرافعه میپرداخت تا اینکه یکی از اعبان که با او همسابه بود ملتفت احوال او شده تشویق کرد که بروم برود و معروف شود. چنین کرد و مردم او را برای مناصب دولتی انتخاب کردند از جمله وقتیکه سیپیون بافريقا لشکر کشیده بود کاتن صندوقدار او شد و در آنجا ملاحظه کرد که سردار بلشکریان زیاد پول میدهد. مطلب را باو اظهار كرد و گفت این خلاف رسم قدماست. سیپیون جواب داد من صندوقدری باین باريك‌بینی لازم ندارم. کاتن با او عداوت پیدا کرد و چون بروم بازگشت حکایت کرد که سیپیون پول دولت را تبذیر میکند و بعیاشی خود مشغول است. باری بعدها بحكومت جزیرهٔ ساردنی[۲۲] مأمور گردید و آنوقت عادت بر این جاری شده بود که حاکم هرچه میخواست از مردم میگرفت و هرجا میرفت جمع کثیری از دوستان و خدام و اجزا همراه خود میبرد و اهل ولایت میبایست تحمل مخارج آن جماعت را بنمایند. کاتن این ترتیب را معمول ننمود. از مردم هیچ‌چیز قبول نکرد و هرجا میخواست برود پیاده میرفت و فقط یك نوکر همراه داشت که لباس با اشياء لازمه را با او حمل كند. سابقاُ در نزد رومیها رسم بود که نسوان نباید جواهر بزنند و سوار عراده شوند. وقتیکه كانن کنسول شد مردم از مجلس ملى خواهش کردند این قانون را منسوخ نماید. چنین شد اما كاتن جد و جهد بسیار کرد که آن قانون برقرار بماند و از جملهٔ حرفهای او در آن موقع این بود که گفت تمام مردهای دنیا صاحب اختیار زنهای خود میباشند ما رومیها که صاحب اختیار تمام مردم هستیم میخواهیم در تحت حكم زنهای خویش باشیم.

كاتن سفری بفرمانفرمائی لشكر اسپانیا رفت و چهارصد قلعه گرفته خراب کرد و هرچه بدست آورد مبان سپاهیان تقسیم نمود و برای خود سهمی قرار نداد بلکه اسب خويش را هم فروخت که برای دولت خرج زیاد نتراشد.

از یونانیها تنفر داشت و میگفت هروقت ادبیات و کتب این جماعت میان ما منتشر شود کار ما خراب خواهد شد و با آنکه یونانی میدانست در سفری که بیونان کرد هرگز به آن زبان تکلم ننمود. وقتی یونانیها با دولت روم گفتگوئی داشتند سه نفر از بزرگان فلاسفهٔ خود را محض صورت دادن کار بروم فرستادند و ایشان در اجتماعات عمومی رومیان نطقها میکردند و مردم از روی میل و توجه گوش میدادند از جمله روزی یکی از آنها در باب ظلم و عدل تحقیق میکرد ضمناً گفت قدرت و عظمت روم مبنی بر ظلم است و رومیان بواسطهٔ ظلم بصاحب‌اختیاری دنیا رسیده‌اند. كاتن چون از این حرفها مطلع شد بمجلس سنا گفت باید این اشخاص را که چنین تقریر و بیان خوب دارند و گفته‌های خود را بر مردم واضح و مسلم میسازند کارشان را زود انجام داد تا بروند و خیالات جوانان ما را فاسد و مشوب ننمایند.

در مراجعت از اسپانيا بواسطهٔ خدماتیكه کرده بود برای او اسباب تشريفات نصرت فراهم آوردند و این بالاترین مقامی بود که برای یک نفر از اهل روم ممکن بود حاصل شود و غالباً کسیكه باین شرافت نائل میگردید زیردست دیگری نمیشد اما کاتن محض خدمت بوطن رعایت این امر را نکرده در جنگهای انطیوکوس تابع سیپیون گردید.

بنا بر قیدی که کاتن بصرفه‌جوئی و حفظ رسوم قدیمه داشت چنانکه سابقاً ذکر شد با سیپیون افریقائی و آسیائی عداوت میورزید و اسباب فراهم آورد که از افریقائی حساب و صورت خزائن انطوکیوس را مطالبه نمودند. او دفتر و حساب را بمجالس سنا برده پاره کرده و گفت قبیح است که آدمی را که چهارصد کرور بخزانهٔ دولت نفع رسانیده برای حساب هشت کرور توهین نمایند لكن كاتن از خیال خود منصرف نشده واداشت آن سردار را متهم کردند باینکه از پادشاه سوریه پول گرفته و با او مصالحه کرده است. روزی که این مرافعه طرح شده بود سیپیون بمدعیان و عموم مردم که حضور داشتند خطاب کرده گفت در چنین روزی بود که من انیبال و کارتاژیان را مغلوب نمودم. درین روز مرافعه و محاکمه جایز نیست بیائید با من به کاپیتل برویم و شکر خداوندان را بجا آوریم و شما هم دعا کنید خداوندان همیشه سردارانی مثل من بشما عطا نمایند. مردم روم از شنیدن این كلمات تغییر حال داده و تبعیت او را نمودند و از خیال محاكمهٔ او منصرف شدند اما سیپیون چون ديد مدعیان او درصدد توهین و آزار او میباشند از شهر روم مهاجرت نمود و كاتن با برادر او یعنی سیپیون آسیائی نیز همین قسم رفتار کرد و سبب شد که دولت روم اموال او را ضبط نمود. باری چون کاتن در امور سختی و دقت فوق‌العاده داشت ده سال بعد از رسیدن بمقام کنسولی برتبهٔ سانسور منتخب شد و از آنجائیکه در این شغل و منصب کارهای نمایان کرده همچنان بلقب سانسور باقی مانده چنانکه در هر مورد او را كاتن سانسور میخوانند. بسیاری از اعضاء مجلس سنا را بجرم اینکه تجمل و جلال اختيار کرده بودند از عضویت انداخت. برای اسباب زینت مالیات گزاف بست. خانه‌هائیرا که در كوچه پیش آمده بود خراب کرد. آبهائی را که بزرگان برای مشروب ساختن بخانه و باغهای خود می‌بردند برگردانید و از این قبیل اعمال بقدری صورت داد که مردم روم برای او مجسمه برپا کردند و در پای آن نوشتند ( این مجسمه برای کاتن ساخته شده بواسطهٔ اینکه در ایام سانسور خود روم را که از فساد اخلاق رو بخرابی میرفت مجدداً بلند کرد و ترقی داد ).

چون کاتن بزرگان را متهم میکرد باینکه مال دولت را صرف تجمل خود مینمایند بسیاری از ایشان با او دشمن شدند و مکرر او را مقصر کردند اما مردم حامی او بودند و نمیگذاشتند آسیبی باو برسد. كان بسرپرستی زوجه و اولاد خود نيز كمال قید را داشت. پسر خویش را شخصاً تربیت کرد و صرف و نحو و قوانین ملکی و سواری وشنا و علم جنگ باو آموخت و برای او مخصوصاً كتابی در اعمال و رشادتهای رومیان قدیم نوشت. همچنین رساله‌ای در علم فلاحت تصنیف نموده است.

اعتقاد کاتن این بود که هر فردی مکلف است باینکه تحصیل ثروت کند و متمول شود. کنیز و غلام بقیمت نازل میخرید و چون پیر میشدند و از کار میافتادند برای ابنکه نفقه ندهد آنها را میفروخت و میگفت گاوهای پیر و آهن‌پاره‌های کهنه و غلامان فرتوت را باید بفروش رسانید و خانه‌دار صحیح آنست که همواره بایع باشد نه مشتری. خلاصه کاتن فرد کامل و نمونهٔ صحیح رومیان قدیم بود که باید در زراعت و محاربه خوب از عهده برآیند و در راه وطن جان‌فشانی کنند. هم بخود سخت بگیرند هم بدیگران و امین و صرفه‌جو و خسیس باشند.


 1. Atrium
 2. Peuntes lar
 3. Tunique
 4. Togo
 5. Zeus
 6. Jupiter
 7. Apolion
 8. Castor
 9. Pollux
 10. Sérapis
 11. Cybèle
 12. Cappadoce
 13. Bellone
 14. Plaute
 15. Térance
 16. Athènes
 17. Rhodes
 18. Curius Dentatus
 19. Combat des gladiateurs
 20. Isis
 21. Caton
 22. Sardaigne