تاریخ بیهقی

از ویکی‌نبشته
تاریخ بیهقی (۱۳۲۴ خورشیدی) از ابوالفضل بیهقی
تصحیح علی‌اکبر فیاض

فهرست


تاریخ بیهقی

 

اثر خواجه ابوالفضل بیهقی

مندرجات


 1. مقدمه مصحح از صفحه هـ
 2. متن کتاب از صفحه ۱
 3. تعلیقات از صفحه ۶۹۳
 4. فهرست اسامی اشخاص از صفحه ۷۰۷
 5. فهرست امکنه و قبائل از صفحه ۷۲۶
 6. فهرست کتب مذکور در متن صفحه ۷۳۹
 7. فهرست عناوین کتاب از صفحه ۷۳۹
 8. فهرست موضوعات حواشی از صفحه ۷۴۱
 9. غلطنامه از صفحه ۷۵۰

۴-فهرست عناوین کتاب

 1. ص ۲
 2. ۱۱
 3. ۵۱
 4. ۷۰
 5. ۹۵
 6. ۱۱۱
 7. ۱۳۸
 8. ۱۴۰
 9. ۱۴۸
 10. ۱۷۲
 11. ۱۷۸
 12. ۱۹۷
 13. ۱۹۸
 14. ۲۰۱
 15. ۲۰۳
 16. ۲۰۴
 17. ۲۰۵
 18. ۲۱۱
 19. ۲۱۳
 20. ۲۱۶
 21. ۲۲۰
 22. ۲۳۱
 23. ۲۴۲
 24. ۲۴۵
 25. ۲۴۸
 26. ۲۵۲
 27. ۲۶۰
 28. ۲۸۷
 29. ۲۹۵
 30. ۳۰۱


این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.