برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۳۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


عالیجاه کلب‌حسین خان نایب اجودان‌باشی که مامور رسیدکی و سرپرستی قشون آذربایجان بود در دویم ماه ربیع‌الثانی بآنجا رسیده است و بامر قشون آنجا خوب رسیدکی مینماید

احوال دول خارجه

انکلیس در یکی از روزنامهای لندن که مارنینک کرانیکل مینامند که بتاریخ هشتم ماه جنوری که مطابق پنجم ربیع‌الاول میباشد در لندن انطباع شده نوشته بُودند که اهل انکلیس در اول این سال چندین باعث خورسندی دارند یکی آنکه مالیات دیوان ار هر قسم که باشد روزبروز افزوده میشود دیکر انکه اکثر خلق کذرانشان چنین است که هر چه از لوازم زندکانی باشد بآسانی بآهنها میرسد و امورات تجارت هرکز باین خوبی کرمی راه نمیرفت و صنعت‌کاران و رعایا هر یک بکار خود مشغول‌اند و داد و ستدشان کرم و رواج است از هر قسم آذوقه و غیره نهایت فراوانی را دارد و زیادتی مداخل میزا معلوم و آشکار شده است چونکه قرار کمرک کرفتن را کمتر کرده‌اند باین سبب بار اجناس و غیره زیاد آمده و مداخل دیوان بیشتر از آنوقت که کمرک زیاد می‌کرفتند شده است

اکثر وزرا در شهر لندن نبودند امّا درین روزها انتظار آمدن آنها را دارند که بیایند چونکه اخبار کرده بودند و روزی را هم بخصوص معیّن کرده بُودند که باید در دفترخانه وزیر دول خارجه بمشورت بنشینند

فرانسه درین مملکت بنا داشتند که بعضی از وزرا را معزول و بعضی دیکر بجای آنها مامور باشند و مابین لوی ناپلیان رئیس دولت جمهوریه فرانسه و وکلای رعایای مشورتخانه که اُسامبلی نسیانل مینامند بحث و کفتکوی مبنی بر مخالفت بود و لُوی ناپیان بآنها خبر کرده بود که بنا داریم که سردار کل قشون مقیم پای‌تخت را معزول کرده کسی دیکر را بجای او منصوب نمائیم اهل مشورتخانه خواهش کرده بُودند که چنین عملی نکند چونکه اندک تکدّر و مغایرت مابین رئیس مزبور و اهل مشورتخانه بود اکر این سردار معزول بشود سردی و مغایرت مابین لوی ناپلیان و اهل قشون نیز می‌شود و کار دولت اختلال بهم خواهد رساند

نمسستان و سایر ممالک اوُروپا

وکلای پادشاهان این ممالک در شهر دَرَزٰدَن جمع شده بودند که قراری در امورات آن دول بکذارند و در مملکت دینمارک مابین پادشاه آنجا و اهالی بعضی بلوکات که یکی از آنها هالستین است جنکی که مدتها بود باز بطریق سابق هست و در یکی از این روزنامها نوشته بُودند که بتاریخ بیست و هشتم ماه صفر پیش‌قراولهای قشون ویتمارک و هالستین بهمدیکر برخورده با هم جنک کردند نزدیک بقصبه اَلْطوُنَه و بیسن نفر از قشون هالستین دیل دستکیر قشون دینمارک شدند و چند نفر هم از طرفین کشته و زخمدار کردید و خانهائی که قشون هالستین در میانشان بودند آتش زدند و یک روز پیش از آن هم باز جنک جزوی مابین قشون پیش رو طرفین شده بود قشون هالستین در میان جنکلی بودند و قشون دینمارک بآنها حمله آورده از جنکل بیرونشان کرده باردوی هالستین مراجعت دادند ولکن آنها در مراجعت نظام خود را بر هم نزدند و حالا آنها هم کویا بنا دارند که وکلا تعین نموده روانه نمایند و کزارش را بصلح بکذرانند سایر ممالک فرنکستان ایمن و آرام بود