برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


احوالات متفّرقه درین روزها دولت آستریّه در مملکت مجارستان سرشماری میکرده‌اند بجهة اینکه قشون ازآنها بکیرند و ازین سرشماری معلوم شد که در مملکت مجارستان از طایفه کولی که بتُرکی قراچی میکویند شصت هزار نفر زن و مرد بودند در کُلّ ممالک فرنکستان ازین طایفه هستند و لکن بسیارشان در مملکت مجارستان و اسپانیول سُکنی دارند و در هر ولایت که میباشند شغلشان ساختن غربال و سَبَد و مُطربی و غیره است

مفسدین فرنکستان که دو سال پیش ازین در اکثر ممالک آنجا یاغیکری و افساد کرده بودند و در بعضی جاها دولت پادشاهی را بر هم زده دولت جمهوریّه بر پا کردند بعد از انکه در اکثر جاها پادشاهان بیاغیان غالب آمده باز نظم سابق را در ممالک خود کذاشتند این مفسدین بکلّ دنیا متفّرق شدند و بسیارشان بولایت انکلیس آمدند و درین روزها مفسدین اهل ایطالیا مزینی نام و غیره که در لندن هستند کاغذی بامنای دولت جمهوریّه فرانسه نوشته‌اند و از آنها کلهٔ زیاد کرده‌اند که چرا باید امنای فرانسه که دولن جمهوریّه میباشند قشون برومه بفرستند و عوض اینکه تقویت بجمهوریه رومه باید بکنند جمهوریه رومه را بر هم بزنند و پاپا را دوباره بجاری خود برقرار بکُنند و ادّعای این مفسدین اینست که اکر قشون فرانسه از رومه بیرون بروند فی‌الفور اهل آنجا پاپا را برهم زده دولت جمهوریّه بر پا خواهند کرد و میکویند که دنیا دار مکافات است دور نیست که دُول دیکر یک وقتی بمملکت فرانسه حمله آورده و بضرب شمشیر دولت جمهوریّه آنولایت را بر هم بزنند و قانونی دیکر که خلاف جمهوریه فرانسه است بر پا نمایند

درین روزها انبارهای بزرک شهر لندن که در آنجاها کبریت فرحی میساختند آتش کرفته نظام آتش‌خاموش‌کن از اطراف بانجا جمع شدند اما چونکه باین انبارها راه نداشتند مکر از یک دالان دراز خاموش کردن این آتش مُشکل بود باز بطوری خاموش کردند که نکذاشتند آتش بخانهای اطراف سرایت نماید

موافق کاغذهائیکه از دولت جمهوریه ینکی دنیای شمالی نوشته‌اند هر کشتی که از سمت کَلِی‌فارنیا آمده طلای زیاد از ان ولایت می‌آورده و در این روزها سه کشتی بشهر نیُویارک وارد شدند و حساب کرده‌اند که طلائی که در آن سه کشتی به تجار آنجا رسیده بود نزدیک بسه ملیان دالار پول آنجا بوده که بحساب پول ایران نزدیک بدو کرور نیم میشود و از خود مملکت کلی‌فارنیا هم نوشته بودند که در شش روز طلائی که از مملکت کلی‌فارنیا بیرون رفت بیشتر از دو کرور نیم بود هر کشتی که از آنجا می‌آمده معدنچی و سیّاح زیاد داشته و خلق زیاد هم باز بآنجا میرفتند و حساب کرده‌اند که بیست هزار نفر در سر یکی از راههای آن مملکت بوده‌اند و چونکه درین راهها آب کم یاب بلکه در بعضی جاها قحط آب بوده و علف هم بسیار کم بوده خیلی از مردم در آنجا تلف شده بودند و بعد ازین هم تلف خواهند شد صد و پنجاه فرسخ از آبادی آن مملکت و از آنجاها که طلا میجورند دور بوده‌آند جمعیّتی از آنجاها که آبادی بوده است بامداد آنها روانه شده‌اند و چونکه زمستان نزدیک بوده است دور نبوده است که خیلی از آنها در همانجاها تلف شده باشند

در روزنامه اسلامبول نوشته‌اند که دو نفر تفنک‌ساز تفنکی اختراع کرده‌اند که از او میشود هفتاد تیر انداخت بدون معطلّی چاشنی کذاشتن طوری کرده‌اند که در همان پر کردن تفنک در حرکتی که سُنبه میدهد چاشنی کُهنه می‌افتد و چاشنی تازه بجای او قرار میکیرد