برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۲۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


حالا هیچ نمیروید و باین دلایل حالا حاصل مملکت مصر نسبت بقدیم صد یک تنزل کرده است لهذا پاشای مصر بسیار کوشش دارد که بلکه بندی در آنرودخانه به‌بندد و مهندسان و اسباب از فرنکستان آوده است که بند مزبور را بسازد هنوز بجهة زیاد بودن آب این بند ساخته نشده است و بسیار کار معظم مشکلی است باز موافق این کاغذ آخر که از آنجا آمد امیدوارند که درین کار اقدام نمایند و تمام کنند که مثل قدیم زراعت نمایند

اگر چه درین روزها آتش عظیم در شهر اسلامبول مثل بعضی اوقات سابق نیفتاده است ولی باز دایم‌الاوقات کم و بیش خانه سوختن هست که عثمانلو با نقون میکویند و در روزنامه آخر که از اسلامبول رسید یک خانه در سمت محلّه جُوهای آتش کرفته نظام آتش‌خاموش‌کن که در آنجا دارند زود جمع شدند و آتش مذکور را خاموش کردند و در همان روز نزدیک بعصر آتش در یک خانه نزدیک به ادرنه قاپی بروز کرد و نظام آتش‌خاموش‌کن کمال کوشش و سعی را نموده که آتش را خاموش کنند اما تا دوازده باب خانه نسوخت آتش خاموش نشد

کشتیهای بُخار را که از ولایت انکلیس تا ینکی دنیا میروند درین روزها بسیار تندرو و با زینت ساخته‌اند و این کشتیها بعضی مال تجّار ینکی دنیا و بعضی مال تجّار انکلیس است بکارشکنی یکدیکر روز بروز کشتیهای مزبور را بهتر میسازند و اجرت که میکیرند خواه از سیّاح و خواه از بار تجارتی از یکدیکر ارزان‌تر میکنند اینهمه منفعت خلق است مکر در اینکه در تند راندن کشتی احتمال بسنک خوردن و غرق شدن و تشویش زیاد هست که مکرّر در راندن کشتی بخار در دریاها اینطور شده است.

مدّتی پیش ازین دولت انکلیس کشتیها بسمت قطب شمالی ینکی دنیا که بحر منحصر است فرستاده‌اند و چند سال سابق بر این نیز کشتیها بآنجا روانه کردند با منجمین و سایر دانایان و مهندسین و از آنوقت تا حال خبری از آنها نیست و بکرات هم در عقب اینها بامدادشان کشتیها و کشتیبانها فرستاده‌اند و چونکه از آنوقت که از ولایت انکلیس روانه شده‌اند بنا بود که در چند جای خشکی آن سمت از کشتی بیرون بیایند و کاغذی که خبر از احوال آنها بدهد در آنجاها بکذارند کشتیها که در عقب انها فرستاده‌اند سعی و کوشش کرده‌اند که بآنجاها که معهود بوده بروند بلکه خبری از آنها معلوم نمایند اکثر کشتیها که از ولایت انکلیس بعقب آنها رفته‌اند اثری از ان کشتیها که قبل ازینها رفته بوده‌اند ندیده‌اند اما اهل یک کشتی که کشتی دولتی نبود و از ان کشتیها بود که سال بسال به بحر منجمد بجهة شکار ماهی بزرک میروند در کنار دریای آن سمت جائی دیدند که اشخاصی در آنجا آتش روشن کرده و طعام پخته بودند و یک پارچه طناب که از مال کشتیهای پادشاهی انکلیس بوده در آنجا دیدند و چنین پنداشتند که اهل آن کشتیها که پیش ازینها رفته بوده‌اند و خبری از آنها نبوده است بآنجا آمده‌اند و این نشان را در آنجا کذاشته‌اند از اکثر دول دیکر هم که کشتیها بآن سمت میرود حکم شده است که جویا بشوند بلکه خبری از آنها که دولت انکلیس اوّل فرستاده است معلوم نمایند در نزدیکی قطب شمالی هیچ آبادی نیست اکر چه در روی همدیکر مانند کوهها در روی دریا پیداست و این یخ جاودانی است و بالاتر از درجه هفتاد و عرض دنیا دریای مزبور هرکز بی‌یخ نمی‌شود خواه تابستان و خواه زمستان همیشه یخ دارد اما در خشکی نزدیک بآنجا که آب دریا همیشه یخ نمی‌بندد مردمانی هستند مانند اهل جنکلی ینکی دنیا و چون که در زمینهای آنجا زراعت نمیشود اکثر خوراکشان از شکار حیوانات بحری و برّی است و قدری هم از بیخ علف میخورند که در آنجا پیدا می‌شود دولت انکلیس