برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۴۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۳۱–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

جریان طبیعی امور در تمام دوائر محلیه تابعه و تنبیه و سیاست صاحبمنصبانی که از طرف رئیس ولایت در دوائر حکومت معین شده‌اند و همچنان تنبیه و سیاست صاحبمنصبان ادارهٔ نظمیه و ضبطیه (‌در صورتی که از صاحبمنصبان دوائر حکومتی و نظمیه و ضبطیه مسامحه یا اهمال و یا تقصیر جزئی‌سر زده باشد) و ارجاع بمحاکم عدلیه در صورتیکه تقصیر مهمی از آنها ناشی شده باشد و کذالک جلب مستخدمین و اجزاء ادارات دوائر محلیه را بمحاکمه در صورتی که آنها را دوائر محلیه معین کرده باشند (‌رجوع بمادهٔ ۳۹۱)

تبصره – صاحب‌منصبان اداره تفتیش از این قاعده مستثنا و بموجب قانون مخصوص تشکیل وزارتخانه‌ها بمحاکم عدلیه جلب خواهند شد.

(سیم) حل مشکلاتی که در فهمیدن قوانین یا در موقع اجرای آن پیش میآید و کذالک اختلافاتی که فیمابین انجمن ولایتی با ادارات محلیه واقع میشود و نیز اختلافاتی که مابین دوائر تابعه با ادارهٔ ولایتی و دوائر تابعه باداراتیکه در ولایت تشکیل شده‌اند در باب مرجعیت امور حاصل میشود همچنان رفع معارضاتی که فقط فیمابین دوائر بلوکی که در یک ولایت واقع و تابع اداره ولایتی هستند در باب مرجعیت امور اتفاق میافتد (چهارم) جمع کردن اطلاعات لازمه از مأمورین سرحدی در باب مهاجرت تبعه خارجه بولایات ایران و قسم‌دادن تبعه خارجه را در وقت دخول بتابعیت ایرانیه (پنجم) دادن تعلیمات لازمه بدوائر و اشخاص لازم در باب اخطاراتی که رئیس ولایت در موقع محال گردشی بآن دوائر و اشخاص نموده است.

(ششم) تسویهٔ کلیه اموری که از دوائر مختلفه نزد حاکم میآید و تمام کارها و مسائلی که بموجب قانون راجع بحاکم است تسویه شود باستثنای اموری که در ماده (۱۱۱) مذکور و راجع بدفترخانه حاکم است.

(هفتم) مراقبت در امور حفظ‌الصحه بطوری که در نظامنامه حفظ‌الصحه مصرح