برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۴۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۳۲–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

بها است (هشتم) تحصیل اطلاعات راجعه بدفتر نفوس و حرفت و صنعت ولایتی و کارخانه‌ها و پست و تلگراف و راه‌ها و پلها و معابر و نظارت اکیال و اوزان و امور راجعه ببازارهای عمومی و غیره (نهم) نظارت در ساختن راههای ولایتی و راههای نظامی (دهم) تحصیل اطلاعات راجعه به بقایای ولایتی و راپورتهای ادارهٔ ضبطیه در پیشرفت وصول بقایا و یا عدم وصول آن (یازدهم) تقدیم لوایح مقاطعه‌هائیکه در ولایت از طرف خزانه دولت بتصویب انجمن ولایتی داده می‌شود و مبلغ آن بیش از پانصد تومان است بوزارت داخله و سایر وزارتخانه‌ها (‌مقاطعه که مبلغش الی پانصد تومان است) بسته بتصویب حاکم و اطلاع انجمن ولایتی است (دوازدهم) تحصیل تمام اطلاعات راجعه بممیزی‌ها و تحدید حدود املاک و غیره (سیزدهم) نظارت در امور راجعه بتوقیف اموال و املاک بحکم محکمه عدلیه با رعایت قوانین شرعیه (چهاردهم) الزام در اجرای وصایای متعلقه بامور خیریه عامه در صورت تأخیر و تخلف از عمل وصایا (پانزدهم) تسویه کلیه کارهای اداره که بعد بموجب قوانین باین اداره موکول و محول خواهد شد (شانزدهم) رسیدگی بشکایاتی که مردم از ادارات بلدیه بحاکم میدهند (هفدهم) تسویهٔ کلیه اموری که راجع بحصول آسایش و امنیت اهالی است (هیجدهم) عزل و نصب مستخدمین دفترخانه ادارهٔ ولایتی و مرخصی موقتی آنها و امور راجعه بترفیع رتبه و مناصب و امتیازات آنها موافق قوانین موضوعه.

‌مادهٔ ۱۱۸ – اداره ولایتی باموریکه راجع برسیدگی در محاکم عدلیه است دخالت نخواهد کرد یعنی محاکمه نمینماید.

مادهٔ ۱۱۹ – ادارهٔ ولایتی در ادارهٔ وزارت داخله و تابع اوامر و دستورالعمل‌های مجلس وزراء است.

مادهٔ ۱۲۰ – اداره ولایتی مرکب است از یک مجلس مشاوره و یک دفترخانه مجلس مشاوره در تحت ریاست حاکم مرکب است از معاون و دو مستشار و مهندس