برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۰۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۹۳–
قانون بلدیه

عشراً) مسئول نمودن مستخدمین و عمال بلدیه (ثمانیه عشراً) تقدیم لوایح و عرایض بوزیر داخله بتوسط حاکم محل در احتیاجات اهالی شهر و منافع آنها (تسعه عشراً) تعیین مقدار عوارضی که باید از مردم بابت استفاده از راه‌های اطراف شهر و پلها و معابر و سلاخ‌خانه‌ها و لوله‌های مجاری آب‌ها و زیرآبها که بخرج شهر ساخته شده است بدهند همچنان تعیین مقدار حق‌الارضی که باید شرکت‌های کشتیرانی و صاحبان کشتی از بابت اسکله‌هائیکه ساخته شده است بدهند (عشرین) رسیدگی به صحت موازین و مقادیر (احد عشریناً) تعیین محلی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجانین و حیوانات گمشده و طریق ایصال ایشان باولیای آنها.

۷۱ – انجمن بلدیه در عرض سال معمولاً کمتر از شش و زیادتر از بیست و چهار مرتبه منعقد نمیشود مگر به اقتضای حاجت و تصویب خود انجمن که فوق‌العاده منعقد تواند شد فهرست اجلاسات خود را انجمن بلدیه در برج حوت برای سال آتیه ترتیب داده اعلان خواهد کرد.

۷۲ – هر دفعه قبل از انعقاد انجمن بلدیه رئیس انجمن فهرست اموری که باید مطرح مذاکره و مداقه شود ترتیب داده برای اعضای انجمن بلدیه خواهد فرستاد و نسخه‌ای هم برای اطلاع حاکم محل بحکومت ارسال خواهد داشت هر گاه در اجلاس انجمن بلدیه در یک روز فرصت مذاکره در تمام امور معینه نشد روزهای بعد بآن امور رسیدگی خواهد شد.

۷۳ – انجمن بلدیه بحکم وزیر داخله در پایتخت و حکام در ولایات فوق‌العاده تشکیل تواند شد ولی باید قبل از وقت فهرست اموری که در انجمن مطرح مذاکره خواهد شد بتوسط رئیس انجمن بلدیه برای اعضاء فرستاده شود.

۷۴ – امور راجعه بانجمن بلدیه بموجب اظهار اشخاص ذیل طرح میشود: (اولا) به تکلیف رئیس انجمن بلدیه و اعضای آن (ثانیاً) بموجب اظهار کتبی حاکم محل (ثالثاً) باظهار اداره بلدیه (رابعاً) بموجب اظهار و شکایت اشخاص متفرقه.

۷۵ – اعضای انجمن در صورتی که بخواهند مطلبی را اظهار نمایند باید کتباً برئیس انجمن اعلان نمایند بعد از این اعلام مسئله را رئیس بانجمن اظهار میدارد و در صورتی که انجمن اظهار مسئله را تصویب نمود اعضاء شروع در مذاکره مینمایند.

۷۶ – انجمن بلدیه میتواند تسویه اموری را که وقت مخصوص لازم دارد بعهدهٔ یکی از اعضا بلدیه محول کند.

۷۷ – رئیس انجمن بلدیه حق دارد که برای حضور در مجلس اشخاصی را که اطلاعات آنها باعث پیشرفت و مذاکره و مداقه امور است دعوت نماید.

۷۸ – برای اعتبار قراردادهای انجمن بلدیه اقلاً باید نصف اعضاء حاضر باشند ولی در اجلاساتیکه در مواقع بلیات ارضی و سماوی و یا جنگ بطور فوق‌العاده تشکیل میشود از این قاعده صرف نظر خواهد شد و قرارداد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود.