پرش به محتوا

برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۰۵

از ویکی‌نبشته
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۹۲–
قانون بلدیه

۶۴ – اعضای انجمن بلدیه از طرف دولت یا ملت موظف نخواهند بود.

۶۵ – اگر یکی از اعضاء انجمن بلدیه از این شغل استعفا نماید و یا آنکه بجهتی از جهات که در مادهٔ ۱۲ این نظامنامه مصرح است از عضویت‌انجمن محروم شود بجای آن عضو دیگری از محل خودش انتخاب خواهد شد.

۶۶ – هیچکس از اعضای انجمن بلدیه نباید بدون عذر موجه از حضور در اجلاسات انجمن خودداری نماید.

۶۷ – عضو غایب باید رئیس انجمن را هر دفعه از جهت غیبت خود مطلع نماید و رئیس انجمن اظهار عضو غایب را باطلاع انجمن برساند.

۶۸ – هر گاه عضوی در انجمن حاضر نشد و به رئیس انجمن جهت غیبت خود را اطلاع نداد و یا اینکه اطلاع داد ولی انجمن باکثریت دو ثلث آراء عذر او را موجه ندانست دفعه اول و دوم رئیس او را توبیخ خواهد کرد و در دفعه سیم از حضور در انجمن معاف خواهد بود.

۶۹ – رئیس انجمن بلدیه را خود انجمن از میان خود باکثریت آراء انتخاب خواهد کرد در پایتخت و کرسی‌های ایالت فرمان همایون در استقرار او بدین سمت صادر خواهد شد رؤسای انجمن‌های بلدیه شهرهای دیگر بدین سمت بحکم وزیر داخله مستقر خواهند نمود منشی انجمن را نیز خود انجمن با رعایت کثرت آراء از اعضاء انتخاب خواهد کرد.

۷۰ – وظایف انجمن بلدیه از اینقرار است (اولا) انتخاب اجزای بلدیه و مستخدمینی که موافق این نظامنامه باید از طرف انجمن انتخاب شوند (ثانیاً) تعیین مقرری برای مستخدمین ادارات بلدیه (ثالثاً) ترتیب تکالیف و وظایف اداره بلدیه و دوائر جزو او و نوشتن دستورالعمل آنها (رابعاً) مداقه در عمل بودجه بلدیه (خامساً) تعیین مقدار فروعات و عوارضی که برای مصارف بلدیه از اهالی شهر بموجب قانون گرفته میشود (سادساً) تبدیل عوارض جنسی بنقدی (سابعاً) تعیین این که از چه نوع بقایای شهری که لاوصول مانده باید صرف نظر بشود (ثامناً) ترتیب حفظ و اداره کردن سرمایه‌ها و اموال بلدیه و همچنان نظم و ترتیب تأسیسات خیریه از قبیل مریضخانه و کتابخانه و غیره که بخرج شهر دایر شده (تاسعاً) تحصیل اموال غیرمنقوله (عاشراً) خرید و فروش اموال غیرمنقوله و تعیین قواعد خرید آنچه که برای ترتیب ابنیه و کوچه‌ها موافق نقشه‌ای که ممضی و مقبول شده و لازم است (واحد عشراً) تعیین و تعدیل نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و میزان اجرت کالسکه‌های کرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل (اثنین عشراً) مداقه در لایحه استقراض شهری و کلیه قراردادهائیکه باسم شهر منعقد خواهد شد (ثالث عشراً) قبول نمودن وجه اعانه باسم شهر (اربع عشراً) ترتیب قواعدی که برای اجرای مواد سابق‌الذکر لازم خواهد شد (خمس عشراً) ترتیب لوایح تغییر و تکمیل نقشه‌های شهری و ترتیب نقشه‌های جدیده (سادس عشراً) رسیدگی به حساب اداره بلدیه و نظارت و تفتیش اعمال آن اداره و رسیدگی بمواد شکایات که در آن اداره طرح میشود (سبع