برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۲۸۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۲۳۶ —

جم، جمشید ۱۵، ۴۵، ۱۶۷، ۱۷۳، ۱۹۰ ۲۱۰،

جهود ۱۵۲،

جیحون ۱۷۸، ۱۸۳،

چگل ۳۹،

چین ۵، ۵۹، ۶۱، ۸۹،

حاتم طائی ۲۲، ۲۴، ۴۰، ۶۲،

حرم ۱۵، ۴۷،

حسان ۵۷،

حسین شمس‌الدین ۲۴، ۵۸،

حفیف [گورستان شیراز] ۲۰۹،

حنین ۵۹،

ختا ۳۵،

خراسان ۹۳،

خسرو ۱۶۲،

خلخ ۸، ۲۰،

خلیل [ابراهیم] ۷۷،

خنساء ۹۱،

خواجه [صاحبدیوان] ۴۹، ۱۵۳، ۱۷۳، ۱۷۵،

خوزستان ۵۷،

دارا ۱۶۷، ۱۸۵،

داود ۲۴، ۲۵، ۱۷۲،

دجله ۱۳، ۵۷، ۸۶، ۸۹، ۹۲، ۲۱۳،

دیلم ۴۵،

رستم ۳۳، ۴۵، ۷۹، ۱۳۶،

رسول خدا ۳۲، ۸۸، ۱۶۰،

رکن‌الدین ۲۱،

روس ۵۰،

روم ۳۲، ۵۰، ۸۹، ۱۴۶،

ری ۱۵۹،

زرود ۲۵،

زلیخا ۹،

زورا ۹۳، (و رجوع شود ببغداد)

سام ۱۶۵،

سامری ۷۷،

سبا ۱،

سحبان ۵۵،

سعد بن ابوبکر ۱۸، ۲۵، ۸۱، ۸۳، ۸۵، ۸۷، ۸۹، ۹۰،

سعد زنگی ۱۸، ۲۳،

سعدی ۵-۱۱، ۱۳-۱۵، ۱۷-۲۱، ۲۳- ۲۵، ۳۰-۳۱، ۳۵-۳۶، ۳۸-۴۰، ۴۲، ۴۶-۴۸-، ۵۱، ۵۳-۵۴، ۶۳-۴۶، ۶۹، ۷۱، ۷۷-۷۸، ۸۰، ۸۵، ۹۰، ۹۵، ۹۸، ۱۰۱-۱۰۷، ۱۱۲-۱۴۸، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۸۶، ۲۰۳، ۲۰۸، ۲۱۳،

سکندر ۷۶، ۷۷، ۱۵۴،

سلجوقشاه ۷، ۲۳، ۴۶، ۶۳،

سلغر ۶۶،

سلم [گورستان شیراز] ۲۰۹،

سلیمان ۲۵، ۳۶، ۴۵، ۱۱۹، ۱۶۴،

سمرقند ۱۸۳،

سند ۵۰،

سنقر ۱۷۹،

سهراب ۷۰،

سهل تستری ۱۷۹،

سید مُرسل ۱۵، (رجوع شود به محمد ص)

سیف دین ۳۸،

شام ۴۹،