پرش به محتوا

برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۸۲

از ویکی‌نبشته
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۳۲ —

  جهان دانش و ابر سخا و کان کرم سپهر حشمت و دریای فضل و کوه وقار  
  امین مشرق و مغرب که ملک و دین دارند برای روشن او اعتماد و استظهار  
  خدایگان صدور زمانه شمس‌الدین عماد قبهٔ اسلام و قبلهٔ زوار  
  محمد بن محمد که یمن همت اوست[۱] معین و مظهر دین محمد مختار  
  اکابر همه عالم نهاده گردن طوع[۲] بر آستان جلالش چو بندگان صغار  
  نه هرکس این شرف و قدر و منزلت دارد که قصد باب معالی کنندش از اقطار  
  چه کعبه در همه آفاق نقطهٔ باید که اهل فضل طوافش کنند چون پرگار  
  قلم بیمن یمینش چو گرم رو مرغیست که خط بروم برد دمبدم ز هندو بار  
  برآید از ظلمات دویت[۳] هر ساعت چنانکه میرود آب حیاتش از منقار  
  پناه ملت حق تا چنین بزرگانند هنوز هست رسول خدای را انصار  
  عدوی دولت او را همیشه کوفت رسد وگر سرش همه پیشانیست چون مسمار  
  مرین یگانه اهل زمانه را یارب بکام دولت و دنیا و دین ممتع دار  
  که می‌برد بخداوند منعم محسن پیام بندهٔ نعمت‌شناس شکرگزار  
  که من نه اهل سخن گفتنم درین معنی نه مرد اسپ دوانیدم درین مضمار  
  مرا هزار زبان فصیح بایستی که شکر نعمت وی کردمی یکی ز هزار  
  چو بندگی نتواتنم همی بجای آورد بعجز میکنم از حق بندگی اقرار  
  وگر بجلوهٔ طاوس شوخیی کردم بچشم نقص نبینندم اهل استبصار  
  که من بجلوه‌گری پای زشت می‌پوشم نه پر و بال نگارین همی کنم اظهار  
  به سوق صیرفیان در حکیم آن را به که بر محک نزند سیم ناتمام عیار  
  هنر نمودن اگر نیز هست لایق نیست که خود عبیر بگوید چه حاجت عطار[۴]  

 1. که رای روشن اوست.
 2. شوق.
 3. دوات.
 4. ابیات ساقط:
    برای ختم سخن دست در دعا داریم امیدوار قبول از مهیمن غفار  
    همیشه تا که فلک را بود تقلب دور همیشه تا که زمین را بود قرار و مدار  
    ثبات عمر تو باد و دوام عافیتت نگاهداشته از نائبات لیل و نهار  
    تو حاکم همه آفاق و آنکه حاکم تست ز تخت و بخت و جوانی و ملک برخوردار