برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۳۰۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۲۹۰

فصل یازدهم – پس از حصول صلح، بامور و دعاوى اتباع طرفین که بواسطه وقوع جنگ در عهدهٔ تعویق مانده بود مراجعه شده و از روی عدالت قطع و فصل خواهد شد و مطالباتیکه اتباع طرفین از یکدیگر یا از خزانه جانبین دارند بالتمام عاجلا تأدیه خواهد شد.

فصل دوازدهم – طرفین معظمین معاهدین نظر بمنافع اتباع خود متفق‌الرأی شدند که برای اشخاصی که در دو طرف رود ارس دارای اموال غیر منقوله هستند مهلتی سه ساله قرار دهند که مومی الیهم بتوانند آنرا بطور دلخواه بمبایعه و معاوضه برسانند ولی اعلیحضرت امپراطور کل روسیه تا حدی که این شرط راجع بخود اوست حسین خان سردار سابق ایروان و برادرش حسن خان و کریم خان حاکم سابق نخجوان را از انتفاع مدلول شرط مزبوره مستثنی میدارد.

فصل سیزدهم – تمام اسراء جنگی را که طرفین در هنگام محاربهٔ اخیره و یا قبل از آن دستگیر کرده‌اند و همچنین اتباع دو لتین که در اوقات سایره اسیرأ گرفته شده باشند در ظرف چهار ماه مسترد خواهند شد.

بعد از آنکه باین اشخاس ارزاق و اشیاء لازمه داده شد. مومی الیهم را بطرف عباس‌آباد حرکت داده و در آنجا بکمیسرهائیکه از طرفین برای استرداد و تهیه اعزام باوطان ایشان مأمور شده‌اند تسلیم خواهند کرد.

دربارهٔ اسراء جنگی و اتباع دولتین که باسیری گرفتار شده و بسبب بعد مکان آنها و یا بعلت دیگری در ظرف مدت فوق مسترد نشده‌اند طرفین معاهدین همین ترتیبات را مرعی و مجری خواهند داشت.

دولتین ایران و روس مخصوصاً این حق را برای خود قرار میدهند که ای وقت کان، این قبیل اشخاص را مطالبه نمایند و ملتزم میشوند که هر وقت خود اسرا اظهار کرده یا از طرفین مطالبه شدند مومی الیهم را مسترد سازند.

فصل چهاردهم – دولتین معظمتین معاهدتین اخراج فراری‌ها و ترانس‌فوژهائی[۱] را که قبل از جنگ یا در مدت آن بتحت اطاعت و حکومت طرفین


  1. کسی که از اردوی خود باردوی خصم رفته باشد. «.Transfuges»