برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۳۰۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۲۹۱

آمده باشند مطالبه نخواهد کرد. ولی چون مناسبات خفيهٔ بعضی از ترانس فوژها با تابعين و هموطنان سابق موجب حصول نتایج مضره ميشود لهذا محض دفع و جلوگيری اين نتايج دولت عليه ايران متعهد ميشود که در متصرفات خود که مابين حدود ديل واقع است حضور و توقف اشخاصيکه الحال يا بعدا باسمه مشخص خواهد شد روا ندارد و مقصود از حدود، از يکطرف رود ارس و از طرف ديگر خطی است که بواسطه رود جهريق و دریاچه ارومی و رود جقتور و رود قزل اوزن الی مصب آن در دريای خزر ترسيم ميشود.

اعليحضرت امپراطور کل روسيه نيز وعده ميدهد که در خانات قراباغ و نخجوان و در قسمت خانات ايروان که در سمت راست واقع است ترانس فوژهای ايرانی را نگذارد توطن و سکنی نمايند، وليکن مقرر است که اين ماده صورت لزوم نخواهد يافت مگر دربارهٔ اشخاصيکه طرف رجوع عامه يا دارای بعضی مقامات ديگر هستند. از قبيل خوانين و بيکها و رؤسای روحانی، يعنی ملاها که اعمال شخصی و تحريک و مناسبات خفيه ايشان باعث سوء اثر در باره هموطنان و تابعين قديم آنها ميشود. و اما در خصوص نفوس عامهٔ مملکتين مقرر است که اتباع دولتين که بمملکت يکديگر رفته يا در آتيه بروند آزاد هستند که در هر جائی که آن دولت يعنی دولتی که اين اشخاص در حيطهٔ حکومت و اقتدار آن در آمده اند صلاح داند توطن و سکنی نمايند.

فصل پانزدهم – چون قصد سليم و نيت خيريت عميم اعليحضرت شاهنشاه ايران اين است که ممالک خود را مرفه‌الحال و اتباع دولت عليه را از تشبيد مصائب و صدمات حاصلهٔ اين جنگ که بسلم و سعادت ختم شده است مصون و محفوظ دارد لهذا دربارهٔ تمام اهالی و کارگذاران آذربايجان عفوی کامل و رحمتی شامل مبذول ميدارند بطوريکه هيچيک از اين اشخاص چه بجهت عقايد و نيات و چه از حيث رفتار و کرداری که در موقع جنگ يا در مدت تصرف ايالت مزبوره از ايشان بظهور رسيده مورد تعرض و اذيت واقع نخواهد شد و علاوه بر اين از امروز مهلتی يکساله بآنها داده ميشود تا اينکه بطور آزادی از ممالک ايران با کسان خود بممالک روسيه